نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سیستم جدایش از ارکان اصلی وسایل و تجهیزات فضایی است. این سیستم وظیفة جداسازی دو بخش فعال و غیرفعال از مجموعة راکت، نظیر جداکردن محموله از موتور و مخزن را برعهده داردکه این مسئله باید با دقت انجام شود. در این مقاله، ضمن بررسی انواع سیستم‌های جدایش، سیستم جدایش جدیدی بر مبنای مأموریت پروازی، هندسة دو بخش جداشونده و همچنین فناوری داخلی، طراحی و ساخته شده است که آزمایش‌های میدانی و پروازی نیز بر روی آن انجام شده است. در طراحی این مکانیزم از مکانیزم پیچ انفجاری و شتاب‌دهندة فنری بهره گرفته شده است که محموله را با سرعت و دقت مناسب از موتور جدا می‌سازد. برای بررسی استحکام سازه‌، اثر نیروهای آیرودینامیکی لحاظ شده و سازه‌ای با حداقل نیروی پسا و وزن، طراحی و ساخته شد؛ که نتایج شبیه‌سازی و آزمایش، عملکرد موفق آن را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Analysis of Seperation System of Kavoshgar-3

نویسندگان [English]

  • محمد علی فارسی
  • رضا کلانتری‌ن‍ژاد
  • نادر آریایی‌فر
  • رضا کلانتری‌ن‍ژاد
  • محسن بهرامی

چکیده [English]

Separation system is one of the main sub-systems in every space device and missile. This system is used to separate active and inactive sections in a missile. The separation process should be done accurately. A separation system explained in this paper was designed and produced based on mission, rocket configuration and manufacturability. This system uses explosive bolts and spring mechanism. This separates accurately payload from motor in a sounding rocket. Aerodynamic forces were used to determine structure strength. This structure designed based on at least weight and drag force. Several tests were done to evaluate this system performance. The tests results confirm this

system capability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • separation system
  • Sounding rocket
  • spring mechanism
  • optimization
  • Fe