نویسندگان

چکیده

توموگرافی بر اساس توابع پایه یکی از تکنیک‎های موجود جهت مدلسازی سه بعدی چگالی الکترونی در لایه یونوسفر است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش تغییرات افقی چگالی الکترونی توسط توابع هارمونیک و تغییرات عمودی آن بوسیله توابع متعامد تجربی مدلسازی می شوند.ناپایداری مساله به صورت عددی بررسی و از روش TIKHONOVجهت پایدارکردن مسئله استفاده شده است. مقدار بهینه پارامتر پایدارسازی از طریق مقایسه چگالی الکترونی بدست آمده از روش توموگرافی با چگالی الکترونی بدست آمده از ایستگاه یونوسوند تهران واقع در موقعیت و تعیین شده است. ماکزیمم خطای نسبی در بازسازی چگالی الکترونی به روش توموگرافی در منطقه مورد نظر 36.44+ درصد و مینیمم خطای آن 0.8503+ بدست آمده است. همچنین مقادیر VTECبدست آمده از این روش با مقادیر VTECحاصل از داده های شبکه IGSمقایسه شده که بیشترین مقدار اختلاف در این شبکه مقدار 52.320+ TECUوکمترین مقدار آن 1.268+ TECUاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

3D Modeling of Ionospheric Tomography Using GPS Observations Geodynamics Network of Iran in Three Different Seasons

نویسندگان [English]

  • میررضا غفاری رزین
  • مسعود مشهدی حسینعلی

چکیده [English]

The function based approach to three-dimensional tomographic modeling of Ionosphere is analyzed. Harmonic and empirical orthogonal functions are used as the base functions required in the modeling of the horizontal and vertical variations of the electron density. The instability of solution has been numerically analyzed and the Tikhonov regularization technique has been used to regularize the solution. To come up

with an optimum value for the regularization parameter, the direct measurements of the electron density obtained from the Tehran Ionosonde station, located at ???? ????51.640 and ???? ???? 35.870 , are used. The electron density model reconstructed in this paper has a maximum relative error of 36.44% and its minimum value is 0.8503. The maximum difference between the vertical total electron content (VTEC) obtained from the

reconstructed model to that obtained from the corresponding IGS network Ionosphere product is 52.320 TECU and its minimum value is 1.268.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ionospheric tomography
  • GPS TEC
  • Ionosonde Data