نویسندگان

چکیده

در این مقاله تبدیل هیلبرت هوانگ (HHT) برای آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه‌های دائمی GPSارائه می‌شود. تبدیل هیلبرت هوانگ و طیف وابسته به آن، روشی جدید برای آنالیز فرآیند‌های غیرخطی و غیرایستا به شمار می‌رود. این روش نه تنها یک تحلیل دقیق از وقایع خاص در فضای زمان- فرکانس ارائه می‌دهد بلکه تفاسیر معنی‌دار فیزیکی از فرآیندهای دینامیکی را نیز بیان می‌کند. روش مذکور برای آنالیز داده‌ها در دو مرحله انجام می‌شود: در مرحله اول؛ داده‌ها به تعدادی از مولفه‌هایIMFبا استفاده از روشEMDتجزیه می‌شود و مرحله دوم؛ اعمال تبدیل هیلبرت به مولفه‌هایIMFو ایجاد توزیع زمان- فرکانس- انرژی و سپس تعیین طیف هیلبرت می‌باشد. در این طیف، مکان‌های زمانی رویدادها برای فرکانس و انرژی تعریف شده به وسیله تبدیل هیلبرت که مفهوم فیزیکی در هر نقطه دارد، محفوظ خواهند ماند. پدیده‌هایی مانند ناپیوستگی در یک سری زمانی، در مکان‌هایی از طیف فرکانس آن رخ می‌دهد که در این مکان‌ها دارای فرکانس موضعی ماکزیمم باشد. بنابراین، فرکانس لحظه‌ای نقش مهمی را در این روش خواهد داشت زیرا توابع پایه‌ای که برای بسط داده‌ها استفاده می‌شوند مشخصه‌های مکانی داده‌ها را توصیف می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spectral Analysis of Time Series of Permanent GPS Station Positions Using HHT

نویسندگان [English]

  • فریدون نوبخت ارسی
  • محمدعلی شریفی
  • عبدالرضا صفری

چکیده [English]

In this paper, Hilbert Huang transform (HHT) for time series analysis of the status of permanent GPS stations can be provided. Hilbert Huang transform and its, related spectrun is a new method for the analysis of nonlinear processes.This method represents not only a precision analysis in the time-frequency space, but also it declares the physics of the dynamic processes. This method has two speps. At the first step, the data is disintegrated into IMF elements by EMD method. At the second step Hilbert transform is applied for IMF elements and distribution of the time-frequency –Hilbert energy spectrum is then determined. In this spectrum, Location, frequency and energy defined by time events for the Hillbert transform will be reserved. So instantaneous frequency will have a major role in this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hilbert Huang transform
  • time series
  • spectrum
  • GPS