نویسندگان

چکیده

در این مقاله، اثر سرعت دورانی و تقوی تکنند هها بر ارتعاشات روتورهای کامپوزیتی بررسی شده است. در استخراج معادلة فرکانسی از روش انرژی ریلی– ریتز استفاده شده است. در این روش، از تئوری سندرز برای روابط کرنش- تغییر مکان پوست هها و از شیوة متوسط گیری خواص تقوی تکنند هها روی سطح پوسته جهت اعمال اثر تقویت کنند هها در آنالیز ارتعاشات استفاده شده است. در استخراج معادلات اثرات نیروهای ناشی از حرکت دورانی لحاظ شده است. توابع تغییر مکان برای شرایط مرزی دو سر ساده ب هصورت مثلثاتی فرض شده است. با ب هکارگیری روابط سادة تئوری سندرز باعث صرف هجویی بسیار در زمان تحلیل شده و در واقع امکان تحلیل و طراحی ب هویژه در بهین هسازی ساز ههای کامپوزیتی را مقدور ساخته است. از خواص مواد کامپوزیت تک جهته ب هعنوان تقوی تکننده استفاده شده است. برخی اشکال تقوی تکننده متداول در صنعت هوا فضا برای بهین هسازی نسبت فرکانس طبیعی به وزن درنظرگرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of rotating speed and stiffeners on natural frequency of composite shell

نویسندگان [English]

  • علی اصغر جعفری
  • علی مظفری
  • مهدی مقصودی مهربانی

چکیده [English]

The effect of rotating speed and stiffeners on vibrations for composite rotors is investigated using Sander's shell theory. The frequency equation is derived implementing the Rayleigh-Ritz procedure based on energy method. The effects of initial hoop tension, centrifugal and Coriolis forces due to the rotation are considered to derive governing equation. The displacement functions satisfying the both ends simply supported boundary conditions are assumed to be trigonometric expressions. By using simple shell theory like as Sander's shell theory the amount of equations and time expenditure are considerably reduced and provides feasible analysis, solution and design especially for composite materials optimization.UD composite materials are used for stiffeners. The effects of these stiffeners are evaluated by an averaging method. Some of stiffeners shapes are considered to optimize the ratio of natural frequency to weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vibration
  • Composite
  • rotor
  • Sander's theory
  • stiffener shape