نویسندگان

مدیر مرکز ماهواره و فضاپیما، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک الگوریتم جدید، سیستم تعیین وضعیت بدون ژیروسکوپ یک ماهوارة کوچک با دقت تعیین وضعیت ° 2± غیروابسته به زمان مد نظر است. مه مترین محدودیت در نانوماهوار هها

جرم زیرسیست مهای مختلف آن است. لذا همواره در طراحی اینگونه ماهوار هها کاهش جرم و هزینة زیرسیست مها مورد توجه است. برای این منظور از یک حسگر مغناطیسی تک محوره، یک حسگر افق

استفاده م یشود که ک مترین جرم سیستم تعیین موقعیت و وضعیت و ک مترین GPS ت کمحوره و یک گیرندة هزینة مأموریتی را به دنبال خواهد داشت. آنالیز حساسیت انجام شده در حضور خط انداز هگیری حسگرها، نشا ندهندة کارایی سیستم در تعیین وضعیت ماهواره با دقت مورد نظر است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing of Attitude Determination System of a LEO Satellite with Orbital Maneuver Mission

نویسندگان [English]

  • امیرحسین آدمی
  • مهران نصرت الهی

چکیده [English]

New algorithm is presented in this paper for attitude determination of LEO nanosatellite with 2 accuracy in attitude determination independent of time. The most important limitation in nanosatellites is about subsystems’s masses so, reduction of subsystems’s masses is always considered. ADS plays the important role in the successful orbital maneuver missions. ADS accuracy is connected with increasing of sensors and complex processors which lead to increase the ADS mass. The presented algorithm uses one magnetometer sensor and one horizon sensor and position data receiving by GPS sensor as minimum required sensors. The selected configuration is resulted to minimum ADS mass and mission cost. Finally, error analysis at two most important orbit zones is done and the performance of the presented algorithm is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude determination system (ADS)
  • space sensor
  • LEO satellite
  • Error analysis