نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه شهید بخشتی - برق و کامپیوتر

چکیده

هدف از این مقاله، طراحی یک زیرسیستم کنترل وضعیت تحمل‌پذیر عیب است که قابلیت‌های تشخیص، شناسایی و اصلاح عیب را در این زیرسیستم ایجاد می‌کند. در این راستا، استفاده از روش تاکاگی- سوگنو برای مدل‌سازی دقیق دینامیک غیرخطی ماهواره مدنظر قرار گرفته است، که بر اساس آن می‌توان از قابلیت رؤیتگرهای تطبیقی خطی برای دینامیک ‌غیر خطی ماهواره بهره‌گیری کرد. در رؤیتگر تطبیقی طراحی شده، عیب حادث شونده در چرخ‌های عکس‌العملی بر اساس یک الگوریتم تطبیقی، تخمین زده شده که امکان تشخیص و شناسایی عیب در عملگرها را ایجاد می‌کند. ایدة مورد استفاده در بخش اصلاح عیب، استفاده از یک قانون کنترل خطی‌سازی فیدبک پسگام است که از عیب تخمین زده شده توسط رؤیتگر تطبیقی به‌عنوان بخش جبران‌ساز در این الگوریتم بهره‌گیری شده است. بر این اساس، محدود ماندن خطای کنترل وضعیت به‌رغم بروز عیب در عملگرها تضمین می‌شود. در انتها با انجام شبیه‌سازی، الگوریتم‌هایطراحی شده ارزیابی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Fault Detection, Identification and Recovery Algorithms for a 3-Axis Stabilized Satellite

نویسندگان [English]

 • H. Bolandi 1
 • M. Haghparast
 • M. Abedi 2

چکیده [English]

A Fault Tolerant attitude control system has been designed in this paper, which provides abilities of fault detection, identification and recovery. For this purpose, nonlinear dynamics of satellite is modeled based on Takagi-Sugeno method, which enables us to extend advantages of linear adaptive observer for nonlinear dynamics of satellite. In the designed adaptive observer, occurrence of fault in satellite reaction wheels are estimated based on an adaptive law which provides abilities of fault detection and identification in these actuators. Also, a back stepping feedback linearization control law has been applied for recovery which uses estimated fault term provided by adaptive observer as a compensation term in control law. So, bounded error of attitude control has been guaranteed even in faulty conditions. Finally, fault detection, identification and recovery algorithms have been verified by simulation results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satellite attitude control subsystem
 • Fault detection and identification
 • Adaptive observer
 • Takagi
 • sugeno model
 1. Venkateswaran, , Siva, M. S. and Goel, P. S., “Analytical Redundancy Based Fault Detection of Gyroscopes in Spacecraft Applications,” Acta Astronautica, Vol. 50, No 9, 2002, pp. 535-545.
 2. Castet, J. F. and Saleh, J. H., “Satellite and Satellite Subsystems Reliability: Statistical Data Analysis and Modeling,” Reliability Engineering and System Safety, Vol. 94, Issue 11, 2009, pp. 1718-1728,.
 3. Patton, R. J. “Fault Detection and  Diagnosis in Aerospace Systems Using Analytical Redundancy ,” Computing and Control Engineering Journal,  1991, pp. 127-136.
 4. Hwang, I. and Kim, S. “A Survey of Fault Detection, Isolation and Reconfiguration Methods,” IEEE Transactions On Control Systems Technology, Vol. 18, No 3, 2010, pp. 636-653.
 5. Frank, P. M., “Fault Diagnosis in Dynamic Systems Using Analytical and Knowledge-based Redundancy-A Survey and Some New Results,” Automatica, 26, No. 3, 1990, pp. 459-474,.
 6. Iserman, R. “Model-based Fault Detection and Diagnosis-Status and Applications,” Annual Reviews in Control, Vol. 29, Issue 1, 2005, pp. 71-85.
 7. Venkatasubramanian, V., Rengaswamy,  and Kavuri, S.  N. “A Review of Process Fault Detection and Diagnosis Part I: Quantitative Model-based Methods,” Computers &Chemical Engineering, Vol. 27, No. 3, 2003, pp. 293-311.
 8. Valdes, A. and Khorasani, K., “A Pulsed Plasma Thruster Fault Detection and Isolation Strategy for Formation Flying of Satellites,” Applied Soft Computing, 10, Issue 3, 2010, pp. 746-758.
 9. Li, Z. Q., Ma, L. and Khorasani, K., “A Dynamic Neural Network-Based Reaction Wheel Fault Diagnosis for Satellites,” International Joint Conference on Neural Networks Sheraton  Vancouver Wall Centre Hotel, Vancouver, BC, Canada July 16-21, 2006.
 10. Fan, C., Jin, Z., Zhang, J. and Tian,W., “Application of Multisensor Data Fusion Based on RBF Neural Networks for Fault Diagnosis of SAMs,” Seventh Intenational Conference on Control, Amtomation, Robotics And Vision (ICARCV’OZ), 2002.
 11. Zhao, S., Khorasani, K. A., “Recurrent Neural Network Based Fault Diagnosis Scheme for a Satellite,” The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), 5-8, Taipei, Taiwan, 2007.
 12. Pirmoradi, F. N., Sassani, F. and Silva, C. W. D., “Fault Detection and Diagnosis in a Spacecraft Attitude Determination System,” Acta Astronautica, Vol. 65, Issue 5-6, 2009, pp. 710–729.
 13. Okatan, A., Hajyev, C. and Hajiyeva, U., “ Kalman Filter Innovation Sequence Based Fault Detection in Leo Satellite Attitude Determination and Control System,”  3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST '07, Istanbul, 2007, pp. 411–416.
 14. Xiong, K., Chan, C. W. and Zhang, H. Y., “Detection of Satellites Attitude Sensor Faults Using the UKF ,”  IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems, Vol. 43, No. 2, 2007, pp. 480–491.
 15. Soken, H. E., Hajiyev, C., “Pico Satellite Attitude Estimation Via Robust Unscented Kalman Filter in the Presence of Measurement Faults,” ISA Transactions, Vol. 49, 2010, 249-256.
 16. Bae, J. and Kim, Y., “Attitude Estimation for Satellite Fault Tolerant System Using Federated Unscented Kalman Filter,” International Journal of Aeronautical & Space Sci, Vol. 11, No. 2, 2010, pp. 80-86.
 17. Tudorou, N. and Khorasani, K., “Satellite Fault Diagnosis Using a Bank of Interacting Kalman Filters,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronics Systems, Vol. 43, No. 4, 2007, pp. 1334–1350.
 18. Patton, R. J., Uppal, F. J., Simani, S. and Polle, B., “Robust FDI Applied to Thruster Faults of a Satellite System,” Control Engineering Practice, Vol. 18, Issue 9, 2010, pp. 1093–1109.
 19. J., Patton, F. J., Uppal, Simani, S. and Polle, B., “Reliable Fault Diagnosis Scheme for a Spacecraft Attitude Control System,” Proc. IMechE, Part O: Journal of Risk and Reliability, Vol. 222, No. 2, 2008, pp. 139-152.
 20. Henry, , “Robust Fault Diagnosis of the Microscope Satellite Micro-Thrusters,” IFAC Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, Beijing, 2006, pp. 342-347.
 21. Jiang, T. and Khorasani, , “A Fault Detection, Isolation and Reconstruction Strategy for a Satellite’s Attitude Control Subsystem with Redundant Reaction Wheels,” IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, ISIC., Montreal, Que, 2007, pp. 3146-3152.
 22. Wu, L., Zhang, Y. and Li, “Research on Fault Detection for Satellite Attitude Control Systems Based on Sliding Mode Observers,” IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, Changchun, China, 2009, pp. 4408-4413.
 23. Wu, Q. and Saif, , “Robust Fault Diagnosis of a Satellite System Using a Learning Strategy and Second Order Sliding Mode Observer,” IEEE Systems Journal, Vol. 4, No. 1, 2010, pp. 112-121.
 24. Zhang, K., Jiang, B. and Shi, P., “Adaptive Observer-Based Fault Diagnosis with Application to Satellite Attitude Control Systems,” Second International Conference on Innovative Computing, Information and Control, Kumamoto, 2007.
 25. Wang, J., Jiang, B. and Shi, P. “Adaptive Observer Based Fault Diagnosis for Satellite Attitude Control Ssystems,” International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol. 4, No. 8, 2008, pp. 1921-1929.
 26. Tanaka, K. and Wang, H.O., Fuzzy Control System Design and Analysis,  John Wiley & Sons, 2001, pp. 5-10.
 27. Sidi, M. J., Spacecraft Dynamics and Control, Cambridge Univercity Press, 1997, pp. 88-95.
 28. Jiang, B., Gao, , Shi, P. and Xu, Y. “Adaptive Fault-Tolerant Tracking Control of Near-Space Vehicle Using Takagi-Sugeno Fuzzy Models” IEEE Trans. Fuzzy Systems, Vol. 18, No. 5, 2010, pp. 1000-1007.
 29. Ichalal, D., Marx, B., Ragot, J. and Maquin, “Fault Tolerant Control for Takagi-Sugeno Systems with Unmeasurable Premise Variables by Trajectory Tracking”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, July 2010.
 30. Chen, C.T., Linear System Theory and Design, Holt, Rinehart and Winston, 1970, pp.400-404.