نویسندگان

چکیده

در این تحقیق شبیه‌سازی بالستیک داخلی راکت موتور سوخت جامد بررسی شده است. میدان جریان شامل فضای داخل گرین و نازل است. معادلات متقارن محوری، تراکم‌پذیر و گذرای اویلر به‌عنوان معادلات حاکم و پدیدة سوزش فرسایشی نیز پدیده‌ای مهم در موتورهای سوخت جامد، در نظر گرفته شده‌اند. به منظور شبیه‌سازی جریان از نرم‌افزار فلوئنت با درنظرگرفتن قابلیت شبکة متحرک استفاده شده است. فرض شبیه‌سازی سوزش فرسایشی مستلزم بهره‌گیری ویژه از UDFاست که برای اولین‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست آمده و مقایسة آنها با سایر روش‌های عددی، نشان‌دهندة دقت فرضیات به‌کاررفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Erosive Burning on Solid Rocket Motor Internal Ballistics

نویسندگان [English]

 • E. Rezaeian Parsa
 • S. M. Mirsajedi

چکیده [English]

In this study, solid rocket motor internal ballistic, has been investigated. Flow field consists of internal grain space and converging-diverging nozzle. Axisymmetric, compressible and transient Euler equations have been considered as governing equations and erosive burning has been considered as an important phenomenon in solid rocket motors. Fluent software and its moving mesh capability have been used to flow field modeling. At the first time, an appropriate UDF has been utilized to achieve a good simulation of erosive burning. The results show very good agreement with other numerical results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Solid Rocket Motor
 • Internal Ballistic
 • Erosive Burning
 • Moving mesh
 • UDF
 1. Hajihosseini, H. R., “Zero Dimensional Simulation of Solid Rocket Motor Internal Ballistics,” The First Applied Conference of Aerospace Industrial Organization, 2000 (In Persian).
 2. Mirsajedi, S. M., “One Dimensional Simulation of Solid Rocket Motor Internal Ballistics,” (M. Sc. Thesis), Aerospace Dept., Amirkabir University, 1998 (In Persian).
 3. Amoli, A., and Mirsajedi, S. M., “Simulation of Multigrain and Erosive Burning in SRM According to Generalized Flow,” The Second Applied Conference of Aerospace Industrial Organization, 2003 (In Persian).
 4. Amoli, A., and Karimian, S. M. H., “Numerical Simulation of Internal Ballistics of Solid Rocket Motor Based on Unstructured Moving Mesh,” The First Applied Conference of Aerospace Industrial Organization, 2000 (In Persian).
 5. Razzaghi, B., “Numerical Simulation of Internal Ballistics of Solid Rocket Motor Based on Moving Mesh,” ( Sc. Thesis), Aerospace Dept., Maleke Ashtar University, 2007 (In Persian).
 6. Barrere, M. and et.al., Rocket Propulsion, Amsterdam, Elsevier,1960.