نویسندگان

علم و صنعت ایران - مهندسی برق

چکیده

یکی از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای مقابله با این اثر نامطلوب در سطوح گوناگون و به روش‌های مختلف تکنیک‌های مقاوم‌سازی استفاده می‌شود. یکی از مهمترین معیارهای پذیرش این روش‌ها، درجه قابلیت اطمینان آنهاست. تعیین نرخ خرابی SEUفاکتور بسیار مهمی در تحلیل قابلیت اطمینان سیستم تحت این شرایط است. بر مبنای نرخ SEUعلاوه بر تعیین قابلیت اطمینان، الزامات برخی روش‌های مقاوم‌سازی نیز مشخص می‌گردد. یکی از عملی‌ترین روش‌ها جهت محاسبه SEUهای ناشی از پروتون‌ها عبارت است از اندازه‌گیری سطح مقطع مؤثر SEUدر یک انرژی مشخص پروتون و سپس استفاده از روش ارائه شده توسط ویبال برای پیداکردن نرخ SEUدر هر محیط پروتونی. در این مقاله برای ماهواره‌های واقع در سطح LEOو به طور خاص دو ماهواره ملی امید و رصد، با بررسی و مدل‌سازی مداری و با لحاظ کردن اثر شیلد، نرخ دوز یونیزه‌ جمع‌شونده و آهنگ رخداد SEUطبق روش ویبال تعیین شده است. همچنین با تعیین چگالی پروتون‌های عرضه شده بر ماهواره، نرخ واقعی SEUو نرخ متغیر با زمان آنتعیین و بر مبنای آن زمان‌ بازیابی بخش‌های حساس نسبت به واژگونی بیت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SEU Rate and Reliability Analysis in LEO Satellites

نویسندگان [English]

  • رضا امیدی قوشه بلاغ
  • کریم محمدی

چکیده [English]

Due to high design and launch cost of satellites, their failure probability should be minimized. Single Event Effects (SEUs) are one of the most common error sources in satellite microelectronic. To cope with these unwanted errors, various techniques are used. The reliability analysis of these methods is one of the major acceptance criteria to validate these techniques. In order to evaluate the reliability of satellite subsystems, it is required to determine the SEU rate as a primary factor. A practical method to determine this rate is based on Weibull approach in which the SEU cross section is used as an initialized parameter. In this paper, the SEU rate is calculated based on weibull method for Low Earth Orbit (LEO) satellites, as case study Iranian demonstrated Rasad and Omid satellites. Furthermore, based on the proton density, an accurate time-varying SEU rate model is proposed which determines the rejuvenation time for SEU susceptible subsystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Radiation
  • Mitigation
  • SEU Rate
  • LEO satellite