نویسندگان

علم و صنعت ایران - مهندسی برق

چکیده

یکی از خطاهای شایع در سیستم‌های ماهواره‌ای رخداد خطای واژگونی بیت (SEU) در بخش‌های الکترونیکی است. با توجه به هزینه بالای طراحی، پیاده‌سازی و پرتاب ماهواره‌ها، برای مقابله با این اثر نامطلوب در سطوح گوناگون و به روش‌های مختلف تکنیک‌های مقاوم‌سازی استفاده می‌شود. یکی از مهمترین معیارهای پذیرش این روش‌ها، درجه قابلیت اطمینان آنهاست. تعیین نرخ خرابی SEUفاکتور بسیار مهمی در تحلیل قابلیت اطمینان سیستم تحت این شرایط است. بر مبنای نرخ SEUعلاوه بر تعیین قابلیت اطمینان، الزامات برخی روش‌های مقاوم‌سازی نیز مشخص می‌گردد. یکی از عملی‌ترین روش‌ها جهت محاسبه SEUهای ناشی از پروتون‌ها عبارت است از اندازه‌گیری سطح مقطع مؤثر SEUدر یک انرژی مشخص پروتون و سپس استفاده از روش ارائه شده توسط ویبال برای پیداکردن نرخ SEUدر هر محیط پروتونی. در این مقاله برای ماهواره‌های واقع در سطح LEOو به طور خاص دو ماهواره ملی امید و رصد، با بررسی و مدل‌سازی مداری و با لحاظ کردن اثر شیلد، نرخ دوز یونیزه‌ جمع‌شونده و آهنگ رخداد SEUطبق روش ویبال تعیین شده است. همچنین با تعیین چگالی پروتون‌های عرضه شده بر ماهواره، نرخ واقعی SEUو نرخ متغیر با زمان آنتعیین و بر مبنای آن زمان‌ بازیابی بخش‌های حساس نسبت به واژگونی بیت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SEU Rate and Reliability Analysis in LEO Satellites

نویسندگان [English]

 • Reza Omidi Gosheblagh
 • Karim Mohammadi

چکیده [English]

Due to high design and launch cost of satellites, their failure probability should be minimized. Single Event Effects (SEUs) are one of the most common error sources in satellite microelectronic. To cope with these unwanted errors, various techniques are used. The reliability analysis of these methods is one of the major acceptance criteria to validate these techniques. In order to evaluate the reliability of satellite subsystems, it is required to determine the SEU rate as a primary factor. A practical method to determine this rate is based on Weibull approach in which the SEU cross section is used as an initialized parameter. In this paper, the SEU rate is calculated based on weibull method for Low Earth Orbit (LEO) satellites, as case study Iranian demonstrated Rasad and Omid satellites. Furthermore, based on the proton density, an accurate time-varying SEU rate model is proposed which determines the rejuvenation time for SEU susceptible subsystems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space Radiation
 • Mitigation
 • SEU Rate
 • LEO satellite
 1. Velazco, R., Fouillat, and  Reis, R.,  Radiation Effects on Embedded Systems, Dordrecht; Springer, 2007.
 2. Koren, I. and Krishna, C. M., Fault-Tolerant Systems, Amsterdam; London: Elsevier Morgan Kaufmann, 2007.
 3. Fulkerson, D. E., “An Engineering Model for Single-Event Effects and Soft Error Rates in Bulk CMOS,” Nuclear Science, IEEE Transactions, Vol. 58, No. 2, 2011, pp. 506-515.
 4. Shih-Fu, L., Sorrenti, G., “Increasing Reliability of FPGA-Based Adaptive Equalizers in the Presence of Single Event Upsets,” Nuclear Science, IEEE Transactions, Vol. 58, No. 3, 2011, pp. 1072-1077.
 5. Alpat, B., Menichelli, M., Caraffini, D. and Petasecca, M., “Background Estimation in MXGS Apparatus on International Space Station”, Nuclear Science, IEEE Transactions, 57, No. 4, 2010, pp. 2010-2016.
 6. Bidokhti, N., “SEU Concept to Reality (Allocation, Prediction, Mitigation),” Reliability and Maintainability Symposium (RAMS), 2010, pp. 1-5.
 7. Dominik, L., “System Mitigation Techniques for Single Event Effects,” Digital Avionics Systems Conference IEEE/AIAA 27th, 2008, pp. 5.C.2-1-5.C.2-12.
 8. Smith, F. and Mostert, S., “Total Ionizing Dose Mitigation by Means of Reconfigurable FPGA Computing,” Nuclear Science, IEEE Transactions, 54, No. 4, 2007, pp. 1343-1349.
 9. Mayanbari, M. and Kasesaz, Y., “Design and Analyse Space Radiation Shielding for a Nanosatellite in Low Earth Orbit (LEO),” Recent Advances in Space Technologies (RAST), 5th International Conference, 2011, pp. 489-493.
 10. Irannian Space Agency, “OMID Satellite Launch Report,” 46th Meeting of the Scientific and Technical Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), Vienna, 9th – 20th February 2009.
 11. Rejimon, T. and Bhanja, S., “A Timing-Aware Probabilistic Model for Single-Event-Upset Analysis,” Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on, Vol. 14, No. 10, 2006, pp. 1130-1139.
 12. Hoyos, S. E., Devanve, H.D.R. and Daly, E., “From Satellite Ion Flux Data to SEU Rate Estimation,” Nuclear Science, IEEE Transactions, Vol. 51, No. 5, 2004, pp. 2927-2935.
 13. Fuller, E., Caffrey, M., Salazar, , Carmichael, C. and Fabula, J., “Radiation Testing Update, SEU Mitigation, and Availability Analysis of the Virtex FPGA for Space Re-Configurable Computing,” Presented at the IEEE Nuclear and Space Radiation Effects Conference, 2000.
 14. David, M. , Zaeem, M. and Chyab, F., “Single Event Upset Characterization of the Virtex-4 Field Programmable Gate Array Using Proton Irradiation,” Radiation Effects Data Workshop, 2006, pp. 105-108.
 15. Pratt, B., Caffrey, M., Carrol, J.F. and et al., “Fine-Grain SEU Mitigation for FPGAs Using Partial TMR,” Nuclear Science, IEEE Transactions, Vol. 55, No. 4, 2008, 2274-2280.
 16. Sicard, E. and Bendhia, S., Advanced CMOS Cell Design, New York ; Toronto; McGraw-Hill, 2007.
 17. Cellere, G. and Paccagnella, A., “A Review of Ionizing Radiation Effects in Floating Gate Memories,” Device and Materials Reliability, IEEE Transactions on, 4, No.  3,  2004, pp. 359-370.
 18. Poivey, C., Gee, G. and Barth, J., “Lessons Learned from Radiation Induced Effects on Solid State Recorders (SSR) and Memories,” Presented at the Presented at SPWG, September 10, 2002.
 19. Kuznetsov, N. V., “The Rate of Single Event Upsets in Electronic Circuits Onboard Spacecraft,” Cosmic Research Workshop, 43, No. 6, 2005, pp. 423–431.
 20. ECSS Standard, Calculation of Radiation and its Effects and Margin Policy Handbook, ECSS-Q-ST-60C, 17 December 2010.
 21. Kastensmidt, F. L. and Reis, R., Fault-Tolerance Techniques for SRAM-Based FPGAs, Springer, 2007.
 22. Brown, A.T., Massengill, L.W., Diehl, S.E. and Hauser, J.R., “A Model of Transient Radiation Effects in GaAs Static RAM Cells,” IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 33, No. 6, 1986, pp. 1519-1523.
 23. Srivastava, A. and Ganeshan, M., “Total Dose Radiation Hardening and Testing Issues of GaAs Static Memories,” the IEEE International Workshop on Memory Technology, Design and Testing, 1994, pp. 135-140.