نویسندگان

چکیده

پس از قرار گرفتن ماهوارة LEOدر مدار تعیین شده، سایت زمینی نیازمند ارتباط با آن‌ برای دریافت اطلاعات و کنترل زیرسیستم‌های آن‌ است. با توجه به اینکه کانال‌های ارتباط ماهواره‌ای تحت تأثیر شرایط سایه (Shadowing)قرار می‌گیرند، در صورت وجود سیگنال دید مستقیم(LOS) بین فرستنده و گیرنده شرایط کانال رادیویی خوب بوده و کانال با نویز گوسی سفید جمع‌شونده (AWGN)به صورت توزیع رایس (Rician)مدل می‌شود. ولی در شرایط نامناسب و نبود دیدمستقیم، مدل کانال، توزیع رایلی (Rayleigh) بوده که با توجه به شرایط لینک رادیویی، کانال بین این دو مدل‌ سوئیچ می‌شود. در یک مدل مناسب باید رفتار متغییر با زمان لینک رادیویی ماهواره- ایستگاه در نظر گرفته شود. اهمیت این موضوع به لحاظ تأثیر زیاد آن در انتخاب نوع مدولاسیون، طراحی روش دستیابی به کانال و کنترل خطاست. بدین جهت در این مقاله تعیین حدود تغییرات احتمال خطا به صورت لحظه‌ای مورد توجه بوده که با محاسبات و شبیه‌سازی، میزان خطای بیت دریافتی در طول مسیر عبور ماهواره به صورت لحظه‌ای به‌دست آمده و حدود تغییرات آن مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement of Bit Error Rate (BER) in Telemetry Radio Link of Satellite LEO Using MIMO Technique

نویسندگان [English]

  • شاهرخ مرزبان
  • کمال محامدپور
  • سمیه پیرزادی

چکیده [English]

After setteling the LEO satellite in the given circuit, the ground station needs to communicate with it for the received of information and control of its subsystems. Due to the fact that satellite communication channels are influenced by shadowing conditions, if a line of sight (LOS) signal exists between the receiver and the transmitter, then the radio channels conditions are good and the Additive White Gaussian Noise channel is modeled as Rician distribution. However, under poor conditions and in the lack of LOS, channel model is Rayleigh, and due to the radio link conditions the channel will be switched between these two models. In a proper model, the time varying behavior of the station – satellite radio link should be considered. The importance attached to this issue is due to its considerable effect on the selection of modulation type, design of channel access method, and error control. In this view, the present study has sought to momentarily determine the range of variations in error probability. Through calculations and simulation, the Bit Error Rate received during the satellite trajectory has been obtained for any given moment and its range of variations has been determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radio link
  • bit error rate
  • Fading
  • LEO satellite