نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل مهم در بهره‌وری از ماهواره‌ها، زمان‌بندی مدهای کاری و نوشتن سناریوی عملیات با درنظرگرفتن شرایط محیطی، به صورت خودکار بر روی پردازندة ماهواره است. در راستای ایجاد قابلیت تولید سناریوی پرواز برای ماموریت‌های ارسال شده از ایستگاه زمینی و یا ماموریت‌هایی که به صورت خودکار تولید می‌شود، پیش‌بینی آنبورد زمان و پریود زمانی رسیدن به ایستگاه یا نقطه‌ی عکسبرداری ضرورت می‌یابد. تولید سناریوی به صورت خودکار در پردازندة ماهواره، وابستگی ماهواره به ایستگاه زمینی را کمتر می‌کند. محاسبة زمان‌های طلوع و غروب ماهواره بدون شبیه‌سازی دقیق مسیر ماهواره با توجه به اغتشاشات مداری امکان‌پذیر نخواهد بود. هدف این مقاله ارائة روابط مورد نیاز برای شبیه‌سازی رد زمینی، الگوریتم و مدل سازی محاسبات پیش‌بینی زمان به کمک پارامترهای کپلری مدار و کاهش حجم این محاسبات برای کاربرد در پردازندة ماهواره به کمک پارامتر نیم قطر اصلی مدار است. برای کاهش حجم محاسبات، استفاده از روش‌های عددی کمینه‌یابی یا ریشه‌یابی توابع ضرورت می‌یابد. نیم قطر اصلی مدار به کمک الگوریتمی که در این مقاله ارائه می‌شود، حجم محاسبات عددی را به نسبت خوبی کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Satellite Passes Simulation and Calculating the Satellite Rise and Set Times for the Site

نویسندگان [English]

  • احسان دانش‌نیا
  • مهرزاد نصیریان
  • سیدمحمدمهدی دهقان

چکیده [English]

One of the mostimportant issuesin theproductivityof thesatellites is the mode timingand the automatic writingof thescenarioon-boardof thesatellite with regard environmental conditions. In order to have the capability to make flight scenariosformissionssent fromgroundstationsormissions that aregenerated automatically, on board timing forecast along with the time to reach thestationor thephoto target will be necessary. on board automatic generation of thescenarioswill reduce the dependency of the satelliteto groundstation. Calculation of the satellite riseandsettimes,without thesatellite passesand orbitdisturbances simulation, would not be possible. This paperpresentsformulaforthesatellite passessimulation, algorithmandtime prediction computation modelingusing keplerianorbitalparametersandreduces the size ofthecalculation utilizing of semimajor axis of the orbit to be usedonthe boardof satellite. Toreduce thevolume ofcalculations,it will be necessary to use numericalmethods forfindingfunction minimums orroots. semimajor axis of the orbitwill decrease the numerical computation to a great extent using the algorithmpresentedinthis paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellitetracking
  • Satellite riseandset
  • Optimize calculations
  • On boardcalculations
  • Elevationangle