نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند - فنی مهندسی- مکانیک و هوافضا

چکیده

مأموریت سامانة فشارگذاری، تحت فشار قراردادن مخازن سوخت و اکسیدکننده برای تأمین فشار ورودی پمپ‌هاست. در ساختار سامانة پیشران مورد بررسی، سیستم فشارگذاری مخرن سوخت از نوع دمش گرم است و با سیال عامل برگرفته از مدار پنوموهیدرولیکی موتور تغذیه می‌شود که این مسئله موجب وابستگی عملکردی این دو به یکدیگر خواهد بود. در این پژوهش تحلیل تأثیر متقابل موتور و سیستم فشارگذاری مخزن سوخت یک سامانه پیشران فضایی خاص مورد بررسی قرار گرفته است. برای دست‌یابی به این هدف، مدل ریاضی موتور و سیستم فشارگذاری مخزن سوخت تهیه شده است. سامانة مورد بررسی دارای چهار زیرسامانة اصلی: موتور سوخت مایع، مخزن سوخت، محفظة اختلاط و لوله‌هاست. همچنین رفتار سیستم، با استفاده از مجموعه معادلات حاصل، در محیط سیمولینک نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی شده و پاسخ‌های حاصل از مدل شبیه‌ساز با آزمون‌های واقعی انجام‌شده بر سامانه، مقایسه شده‌اند. در نهایت اثر برهم‌کنش موتور و سامانة دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران مورد نظر با مدل دینامیکی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Hot Gas Pressurizing System Tank and Liquid Rocket Engine Interaction by Dynamic Simulation

نویسندگان [English]

  • حمیدرضا علی‌محمدی
  • داود رمش
  • محمدرضا حیدری
  • رضا فرخی
  • حسن کریمی

چکیده [English]

Providing of sufficient input pressure of pumps is Pressurizing system tank mission. In structure of objective propulsion system, pressurizing system of fuel tank is hot gas kind that is feeding with engine which caused of operation relational. In this paper, interaction of pressurizing system of fuel tank and liquid rocket engine has been surveyed. Objective system consists of four main subsystems: liquid rocket engine, fuel tank, gas mixer and pipes. The procedure is based on a nonlinear mathematical model that dynamically describes operation of favorite system by regard to interaction of subsystems. Then all of the equations have been simulated in Matlab Simulation environment. Finally, results of propulsion system hot test are compared with model that shows acceptable accuracy of simulator code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Liquid rocket engine interaction
  • Hot gas pressurizing system tank