نویسندگان

چکیده

فضانوردان به عنوان فرستادگان بشریت در فضای ماورای جو همواره در معرض تهدیدهای گوناگون قرار دارند. از همین رو تکلیف به امداد و نجات فضانوردان و بازگرداندن آنان از همان ابتدای تلاش برای قاعده‌مند کردن استفادة انسان از فضای ماورای جو مورد توجه قرار گرفت و در معاهدۀ فضای ماورای جو به طور کلی و در موافقت‌نامۀ امداد و نجات به طور خاص به آن پرداخته شد. با وجود اینکه تا کنون مجالی عملی برای آزمودن ترتیبات مندرج در این اسناد دست نداده‌ است، اما به هر روی نمی‌توان اهمیت تعهد به نجات و بازگرداندن فضانوردان را به عنوان اهرمی اطمینان‌بخش در بسط و گسترش فعالیت‌های بشر در فضای ماورای جو نادیده انگاشت. در این میان گسترش روزافزون فعالیت‌های تجاری در فضای ماورای جو و جدی‌تر شدن حضور گردش‌گران فضایی، بحث قابلیت تسری مقررات موجود در موافقت‌نامه‌ی امداد و نجات به گردش‌گردان فضایی را صورت جدی مطرح نموده است که در این مقاله به بررسی زوایای گوناگون آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Possiblity of Applying the Provisions of the Rescue and Return Agreement to Space Tourists

نویسندگان [English]

  • الهام امین‌زاده
  • یونس علاقه‌بند حسینی

چکیده [English]

Astrounats, as envoys of mankind in outer space, are always faced with innumerable perils. Thus, their rescue and return has always been in the forefront of Humankind’s endevours to regulate outer Space activities. outer Space Treaty as lex generalis and The rescue and return Agreement as lex especialis are both relevant in this regard. Although there has never been an opportunity to put their provisions on this matter into test, no one can deny the magnitude of the duty to rescue and return in developing mankind’s activities in ouer space and its harmonizing effect on interntional co-operation. However scientific and technological advancement of the last decade coupled with the ever increasing possibility of space tourism endevours in outer space has caused new debates concerning the possibility of applying the provisions of the rescue and return agreement to space tourists. This article is an attempt to find an answer to this question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astrounats
  • Outer space law
  • Space Tourism
  • Outer space treary
  • Return and rescue agreement