نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه شهید بخشتی - برق و کامپیوتر

چکیده

در این مقاله، یک روش آشکارسازی عیب مقاوم بر اساس تولید حدود آستانة تطبیقی برای یک ماهوارة سه محوره ارائه می‌شود. برای این منظور، در ابتدا سیستم کنترل وضعیت توسط یک مدل با تغییرات شبه پارامتری خطی (q-LPV) توصیف می‌شود. در ادامه یک مشاهده‌گر بازه‌ای بر اساس مدل فوق طراحی شده است که بر اساس آن، عدم‌قطعیت‌های پارامتری ماهواره به درون حدود آستانة اعلان عیب منتقل شده و در نتیجه حدود آستانه تطبیقی به‌دست خواهند آمد. در این مقاله، نشان داده می‌شود که این روش باعث کاهش نرخ اعلان عیب نادرست شده، و نیز عیوب کوچک یا دارای تغییرات شیب‌دار در قیاس با روش‌های ذکر شده به‌طور مؤثرتر تشخیص داده می‌شوند. در بخش دیگر این مقاله، یک الگوریتم جداسازی مبتنی بر روش درخت عیب، همچنین یک سیستم جبران عیب با استفاده از بازپیکربندی عملگرها ارائه شده است. بنابراین بعد از جداسازی چرخ‌های عکس‌العملی معیوب، عملگرهای مغناطیسی مناسب جایگزین آنها می‌شود و در نتیجه خطای کنترل وضعیت، محدود نگاه داشته می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Adaptive Threshold Based Fault Detection and Isolation for Attitude Control System of a Three Axis Satellite

نویسندگان [English]

  • حسین بلندی 1
  • مصطفی عابدی 2
  • مهران حق‌پرست

چکیده [English]

This paper presents robust fault detection based on adaptive thresholds for a three axis satellite. For this purpose, first we described the attitude control system (ACS) as a quasi linear parameter model. Next, an interval observer has been designed that based on, effect of the satellite parameter uncertainties has been propagated into the alarm limits and so the adaptive thresholds are generated. In this paper, it is shown that the developed method minimizes the missing alarm rates; also this approach detects small or incipient faults more effectively than the classical fault detection algorithms with constant thresholds. In the next part of paper, we propose an isolation algorithm using the fault tree approach. Also, an accommodation system has been designed based on reconfiguration of available actuators. Accordingly, after isolation of faulty reaction wheels, the accommodation system turns them off and replaces the suitable magnetic tourqers instead of the faulty reaction wheels and so the attitude control error is maintained limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fault detection
  • Fault Isolation
  • Accommodation
  • Reaction wheels
  • Reconfiguration
  • Adaptive thresholds
  • Interval observer