نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش نهفتگی رادیویی GPSروشی برای استخراج چگالی الکترونی یونوسفر معرفی شده است. همچنین لزوم مانیتورینگ چگالی الکترونی یونوسفر برای تصحیح خطای ناشی از آن در مخابرات ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش گیرندة GPSبر روی ماهواره‌ای که در مدار نزدیک به زمین پرواز می‌کند، نصب می‌شود و با تعقیب دامنه و فاز سیگنالآکولت شده (خم شده توسط لایة یونوسفر) یک ماهواره موقعیت‌یابی، به محاسبة چگالی الکترونی آن قسمت از لایة یونوسفر که در مسیر عبور سیگنال قرار دارد می‌پردازد. سیستم موقعیت‌یابی GPSکه ابزاری برای این روش است به اجمال معرفی شده است. یک رویداد نهفتگی در نزدیکی یکی از ایستگاه‌های یونوسوند برزیل مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نمودارهای چگالی الکترونی به‌دست آمده از روش نهفتگی رادیویی با دیتای گزارش شده از یونوسوند مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

GPS Radio Occultation Method for Ionosphere TEC Monitoring

نویسندگان [English]

  • شروین امیری
  • محمد فهامی

چکیده [English]

In this paper GPS radio occultation has been introduced as a way to extract the electron density of the ionosphere. A GPS radio occultation occurs when a receiver on-board a LEO spacecraft tracks a GPS satellite as it sets or rises through the earth’s atmosphere. The recorded occulted signal phase and amplitude of the tracked satellite can then be analyzed to derive atmospheric electron density.TEC Monitoring has been studied tocorrect the error caused by the ionospher electron density in the telecommunication satellite global positioning system are briefly introduced as a tool for this method. One occultation event studied near one of the brazilion oson destations and the electron density curves obtained from the data reported Brazil Ionosonde are compared with radio methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electron density
  • GPS
  • Ionosonde
  • Ionosphereerror
  • Radio occultation