نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله با تحلیل داده‌های TLEماهوارة نوید علم و صنعت در طول دورة مأموریت به بررسی میزان تأثیر این داده‌ها بر عملیات رهگیری ایستگاه‌های زمینی پرداخته شده است. دقت پیش‌بینی موقعیت ماهواره، میزان خطای جهت‌گیری آنتن‌های ایستگاه‌های زمینی، میزان خطا در پیش‌بینی زمان طلوع ماهواره و حساسیت‌سنجی این موارد نسبت به تغییرات پارامتر از داده TLEاز جمله موارد مورد بحث در این مقاله است. نتایج تحلیل‌‌ها مؤید آن است که دقت داده‌های TLEو فواصل زمانی به‌روزرسانی آن‌ها و مدت زمان سپری شده از زمان Epochمربوط به دادة TLE، به صورت مستقیم بر دقت پیش‌بینی موقعیت ماهواره و عملیات رهگیری تأثیرگذار است. در برخی از موارد از جمله محدودبودن بیم آنتن‌های زمینی، این مسئله منجر به عدم موفقیت در رهگیری ماهواره می‌شود. بنابراین پیشنهاد شده است عملیات رهگیری ماهواره به کمک ایستگاه‌های زمینی و مستقل از داده TLEانجام پذیرد و استفاده از دادة TLEبه عنوان حالت رزرو مورد نظر قرار گیرد در این حالت نیز باید داده‌های TLEروزانه به‌روزرسانی ‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Navid Satellite TLE Data and it’s Effects on Tracking Operations by the Ground Stations

نویسندگان [English]

  • حسین بلندی
  • محمد حسن اشتری
  • مریم نادی
  • سیدمجید اسماعیل‌زاده

چکیده [English]

In this article by analyzing the TLE data of Navid satellite from IranUniversityofScienceand Technology the effects of these data on tracking operation of ground station has been studied. Then the prediction accuracy of satellite position, the error rate of antenna ground station, the error rate of satellite rise time and the sensitivity survey of these toward the variation of drag term () of TLE data has been investigated. The results show that the accuracy of TLE data, the intervals of updating them and the time elapsed the epoch related to TLE data directly effected on accuracy prediction of thesatellite position and tracking operation. In some cases such as the limitation of ground antenna beam, tracking satellite is not succeeded. Therefore it has been suggested that tracking operation of satellite is done by ground station and independent of the TLE data and using TLE data as a reserve state has been considered. In this case TLE data must be updated daily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Navid satellite
  • TLE
  • SGP4
  • Position determination
  • Ground station