نویسندگان

دانشگاه تهران - علوم و فنون نوین

چکیده

در این مقاله، تخمین متغیرهای ژیروسکوپ و ممان اینرسی یک ماهوارة زمین‌آهنگ در فاز انتقال مداری به‌طور همزمان انجام شده است. متغیرهایی دینامیکی که باید تخمین زده شود شامل کوواترنیون‌ها، سرعت‌های زاویه‌ای و ممان اینرسی ماهواره است. متغیرهای کالیبراسیون ژیروسکوپ شامل بردار بایاس و ضریب تبدیل حسگر است. معادلات حرکت ماهواره همراه با معادلات اندازه‌گیری‌ ژیروسکوپ، حسگر خورشیدی، و حسگر زمینی برای طراحی فیلتر کالمن توسعه یافته به‌منظور تخمین متغیرهای یاد شده استفاده شده‌اند. همچنین اثر گشتاور اغتشاشی در شناسایی ممان اینرسی ماهواره نیز لحاظ شده است. نتایج تخمین‌ها در شبیه‌سازی‌های عددی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hybrid Estimation of Gyro Model Parameters and GEO Satellite Moment of Inertia with Extended Kalman Filter

نویسندگان [English]

  • مهدی فکور
  • امیررضا کوثری
  • حسین صالح غفاری

چکیده [English]

This paper deals with the estimation of gyro model parameters and GEO satellite moment of inertia at the same time in transfer orbit phase. In order to fuse information of attitude determination subsystem sensors, an extended Kalman Filter has been employed. The estimation variables are including: quaternion, angular velocity, moments of inertia, and gyro sensor model parameters which are bias and scale factor vectors. The satellite motion equations along with gyro sensor and quaternion measurements have been used to design an Extended Kalman Filter in order to estimate the desired states. The disturbance torque effect on moment of inertia identification has been also considered. Estimation results via some case studies demonstrate the numerical simulation section exhibit robustness and efficiency of Kalman Fillter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GEO satellite
  • Moment of inertia estimation
  • Gyro calibration
  • Extended Kalman Filter