نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند - فنی مهندسی- مکانیک و هوافضا

چکیده

در این پژوهش یک سامانة پیشران فضایی خاص که شامل موتور سوخت مایع، مخازن سوخت و اکسید کننده و سیستم فشار گذاری مربوطه است، به صورت دینامیکی و غیرخطی مدل‌‌‌سازی و شبیه‌سازی شده است. در یک سامانة پیشران، شناخت عملکرد سامانه بسیار ضروری است، چراکه اگر بتوان با شبیه‌سازی دینامیکی سامانه به صورت قابل قبولی رفتار اجزا را در رژیم گذرا و نامی توصیف کرد، امکان کاهش تعداد آزمایش‌های گرم و در نتیجه کاهش هزینه‌های مربوطه در مراحل طراحی اولیه، بهینه‌سازی و حتی عیب‌یابی به‌وجود خواهد آمد. برای دست‌یابی به این هدف، مدل ریاضی موتور و سیستم فشارگذاری مخازن سوخت و اکسیدکننده تهیه شد. سامانه مورد بررسی دارای چهار زیرسامانة اصلی: موتور سوخت مایع، مخزن سوخت، مخزن اکسیدکننده و لوله‌هاست. در ادامه رفتار سیستم، با استفاده از مجموعه معادلات حاصل، در محیط سیمولینک نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی شده و در نهایت پاسخ‌های حاصل از مدل شبیه‌ساز با آزمون‌های واقعی انجام شده بر روی سامانه، مورد مقایسه قرارگرفت. اضافه بر این در تحقیق پیش‌رو، چگونگی بهره‌گیری از این مدل برای شناسایی عامل یا عوامل خرابی نشان داده می‌شود. تطابق نتایج تحلیل با آزمایش و سازگاری مشاهدات عینی بعد از دمونتاژ حاکی از کارایی درخور توجه مدل شبیه‌ساز برای کاربردهای مشابه است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamics Simulation of Pressurizing in Propulsion System Configuration

نویسندگان [English]

  • H. R. Ali Mohammadi
  • D. Ramesh
  • M. R. Heidary
  • R. Farrokhi
  • H. Karimi

چکیده [English]

In this paper, a particular propulsion system including, liquid rocket engine, fuel and oxidizer tank and related pressurizing system, have been surveyed. The procedure is based on a nonlinear mathematical model which has been simulated in Matlab Simulation environment. In propulsion systems, identifying system performance is essential, because if we can accept ability describe the dynamic behavior of the system components in nominal and transient regimes, we can reduce the associated costs during design and development. Following, results of Propulsion system hot test are compared with model that shows acceptable accuracy of simulator code. In addition to leading research, how to use this model to identify the causes of failure is shown. Match analysis and compatibility testing, after disassembling objective observations show considerable performance model for similar applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • Identify impaired
  • Liquid fuel engine
  • Space propulsion system
] Fester, D. A. and Bingham, P. E. “Main Tank Injection (MTI) Pressurization of Liquid Rocket Propellant Tanks,” 54th International Astronautical Congress of the International Astronautical Federation, Bremen, Germany, October 2003.
[2] CADY, E. C., “An Investigation of Fluorine- Hydrogen Main- Tank Injection Pressurization”, Journal of Spececraft, Vol. 6, No. 11, pp. 1248-1253, June 1969.
[3] Candy, E. C. and Kendle, D. W., “Vehicle- Scale Investigation of a Flurine- Hydrogen Main Tank Injection Pressurization System”, Journal of Spacecraft, Vol. 9, No. 3, pp. 158-164, September 1971.
[4] Prisnyakov, V. F. and Belyk, N. P., Dynamic of Liquid Propellant Rocket Engine, Mashinostroenie Publishing Co., 1969 (in Russian).
[5] Mushkin, E. K., Non-Stationary Operating Regime of Liquid Rocket Engine, Mashinostroenie Publishing Co., 1970 (in Russian).
[6] “Liquid Propellant Gas-Generators”, NASA Space Vehicle Design Criteria, March 1972.
[7] Kalesnikov, K. S., Pressurization Systems in Liquid Rocket Engines, Mashinostroenie Publishing Co., 1976 (in Russian).
[8] Folelsche, R. O. and Keen, J. M., “Nonequilibrium Combustion Model for Fuel-Rich Gas Generator,” Journal of Propulsion and Power, Vol.10, No.4, July-Aug 1994.
[9] Manski, D., “Cycles for Earth- to- Orbit Propulsion”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 14, No. 5, pp. 558-604, September- October 1998.
[10] Paual Cesar Lozano- Tovar, “Dynamic Models for Liquid Rocket Engines with Health Monitoring Application”, June 1998, Available, [on line]: www.ssl.mit.edu.
[11] Majumdar, A. and Steadman, T. “Numerical Modeling of Pressurization of a Propellatnt Tank,” 37th Aerospace Science Meeting and Exhibit, Reno, Nv, 11-14 Jan, 1999.
[12] Belyaev, E. N., Chevanov, V. K. and Chervakov, V. V., Mathematical Model of Working Process in Liquid Rocket Engine, MAI Publishing Co, 1999, pp. 33-73 (in Russian).
[13]Adnani, P. and Jennings, R. W., “Pressurization Analysis of Cryogenic Propulsion Systems,” 36th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion conference & Exhibit, Huntsville, 16-19 July, 2000.
[14] Nguyen, H. V. “Ground Pressurization by Helium Bubbling for Cryogenic Upper Stages”, AIAA-2001-3833, 2001.
[15] Naoumov, V. I. and Kriukov, V. G. “Modeling of Combustion and Flow in the Combustors of Rocket Gas-Generators”, 41st Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nv, 6-9 January 2003.
[16] Sujeon, K. and Lee, J. W., “Optimal Gas Generator Design for the Liquid Rocket Engine”, 42nd AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 5-8 January 2004.
[17] Takkwon, S. and Lee, Ch., “Development of Fuel Rich Gas Generator for 10 tonf Liquid Rocket Engine,” 40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion conference &Exhibit,Fort Lauderdale,Florida, 11-14 July 2004.
[18] Cai, G. and Tong, X., “Generic Optimization  of System  Parameters for Liquid Rocket Engine with Gas Generator Cycl,” 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Tuscon, Arizona 10-13 July 2005.
[19] Zilliac, G., “Modeling of Propellant Tank Pressurization”, 41st AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Tuscon, Arizona, 10-13 July 2005.
[20] Azad, R., “Blow System and Discharge of Gas of Fuel Tank,” PazhoheshYar Journal, No. 10, Tehran, 2003, pp. 49-55 (In Persian).
[21] Shahani, A. R, “Designing of Pressurize Systems in Rocket,” Aerospace Industrial Organizationof Iran, Technical Report, 1997 (In Persian).
[22] Mazaheri, K., Khosravi, E. and Baqeri, I., “Simulation of Transient Regime of Gas Generator of Liquid Rocket Engine”, the 1st Conference of Iranian Aero-Space Society, Tehran, 2000 (In Persian).
‏‏[23] Abasi, A., Montazerin, E. and Baqeri, I., “Numerical Solution of Heat Transfer in Gas Generator of Liquid Rocket Engine,” (M.Sc. Thesis), A. K Technical University, Tehran, Iran, 2001 (In Persian).
[24] Mohseni M,karimi H. “Design and Thermodynamics Analysis of Liquid Rocket Propulsion Tank Pressurize Systems,” (M.Sc. Thesis), KNTU Faculty of Aerospace, Tehran, Iran, 2005 (In Persian).
[25] Mohseni, M. and Karimi, H., “Design and Thermodynamics Analysis of A Liquid Rocket Propulsion Tank Pressurize Systems,” the 13rd Conference of Iranian Mechanical Engineering Society, IUT Isfahan, 2006 (In Persian).
[26] Mohseni, M. and Karimi, H., “Designing of a Liquid Rocket Propulsion Tank Pressurize Systems", (M.Sc. cong.), KNTU Faculty of Mechanic, Tehran, Iran, 2004 (In Persian).
[27] Qanad, M. and Karimi, H., “Introduction of Types of Pressurizing Systems and their Performance,” the 14st Conference of Iranian Mechanical Engineering Society, IUT Isfahan, 2006 (In Persian).
[28] Najafi, M. and karimi, H., “Coupling of Mathematical Modeling and Simulation of Liquid Rocket Engine with Gas generator Pressurizing System,” (M. Sc. Thesis), KNTU Faculty of Aerospace, Tehran, Iran, 2009 (In Persian).
‏‏[29] Heidari, M. R., Ramesh, D. and Ali Mohamady, H. R. “Mathematical Modeling and Simulation of Non-Linear and Dynamical Special Space Propulsion System,” (M. Sc. Thesis), M. A Technical University, Tehran, Iran, 2011 (In Persian).
[30] Ali Mohamady, H. R., Ramesh, D., Heidari, R., Farrokhi, R. and Karimi, H., “Study of Liquid Propellant Engine & Hot Pressurizing System Interaction by Dynamical Simulation”, Journal of Space Science and Technology, Vol.14, No.1, Spring, 2013 (In Persian).
[31] Zanj, A., “Hot Pressurizing System with Liquid Propellant Enginesinteraction.” Technical Report, 2007 (In Persian).
[32] Ramesh, D. and Farrokhi, R., “Optimization of Start Transient Regime of Liquid Propellant Engines,” the 16st Conference of Iranian Mechanical Engineering Society, Kerman, 2009 (In Persian).
[33] Ramesh, D. and Farrokhi, R., “Non-Linear & Dynamical Simulation of 4C.C Liquid Propellant Engines,” the 15th Conference of Iranian Mechanical Engineering Society, Tehran, 2009 (In Persian).
[34] Beliaev, E., Chevanov, V. and Chervakov, V., “Mathematical Modeling of Operating Process of Liquid Propellant Rocket Engines,” MAI, 1999, (In Russian).
[35] Binder, M., “RL10-3-3A Rocket Engine Modeling Project,” NASA Technical Memorandum 107318, 1997.
[36] Ramesh, D. and Aminpoor, M., “Nonlinear Dynamic Simulation of an Open-Cycle Liquid Propellant Engine,” AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Cincinnati Duke Energy Convention Center, Cincinnati, OH, 2007.