نویسندگان

چکیده

در این مقاله به طراحی مسیر رفت از مدار پارک زمینی به مدار هاله‌ای حول نقطة لاگرانژی سیستم زمین- ماه و مسیر بازگشتی آن از مدار هاله‌ای به زمین پرداخته شده است. از نکات مهم در طراحی مسیر در مسئله سه جسم، برآورده شده قیدها و شرایط مرزی در ابتدا و انتهای مسیر است، لذا با یک مسئله با شروط مرزی مواجه هستیم. قیدهای درنظر گرفته شده در این مقاله، شامل ارتفاع، عمود بودن بردار موقعیت بر بردار سرعت به منظور کاهش تغییر سرعت مورد نیاز جهت انتقال مداری و زاویة مسیر پرواز مشخصی است.به واسطة دینامیک پیچیدة مسئله سه جسم و نیز به جهت ارضای این قیود و طراحی مسیر مناسب، از روش پرتابه‌ای چندگانه مبتنی بر تصحیح دیفرانسیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Round Trip Trajectories to Lunar L1

نویسندگان [English]

  • مهدی جعفری‌ندوشن
  • علیرضا نوین‌زاده

چکیده [English]

In this paper design of transfer trajectory from Earth park orbit to a halo orbit around L1 of Earth-Moon system and return trajectory from halo orbit to the Earth are investigated. Since satisfying constraints and boundary conditions at the end of trajectory is an important point in trajectory design, we deal with a two point boundary value problem. Considered constraints in this paper include height, orthogonality of position and velocity vectors for reducing required Del-V for orbital transfer and flight path angle. Due to complex dynamics of three body problem and also in order to satisfying these constraints and suitable trajectory design, the multiple shooting methods based on differential correction is used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Three body problem
  • Stable and unstable Manifold
  • Design of round trip
  • Multiple shooting method