نویسندگان

چکیده

سیستم دزیمتری OSLاولین بار در سال 1963معرفی و از سال 2005 به‌عنوان یکی از سیستم‌‌های دزیمتری فضایی در مأموریت‌های مختلف فضایی استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده تا برای اولین بار در ایران این سیستم دزیمتری در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شود. اساس این تکنیک، پدیدة کوانتومی گسیل لومینسانسی است که از طریق تحریک، توسط چشمه نوری حاصل می‌شود. این سیستم شامل یک ماده دزیمتر OSL، بخش اپتیکی و سیستم آشکارسازی و خوانش دزیمتر است.در این پژوهش، پس از بررسی مبانی نظری تکنیک OSL،مزیت‌های این دزیمتر در مقایسه با دزیمترهای فضایی دیگر بیان می‌شود. سپس چیدمان آزمایشگاهی این سیستم برپاشده و برخی ویژگی‌ها و همچنین کالیبراسیون اولیة آن، با استفاده از یک چشمه کبالت-60 و در میزان دزهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد، این سیستم تابع پاسخ خطی در محدودة دز 10-1 گری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of Laboratory Pilot for OSL Dosimeter System for Space Applications

نویسندگان [English]

 • A. Aghaei
 • H. Sadeghi
 • H. Jahanbakhsh
 • R. Taheri
 • A. Mossavi
 • A.M. Niko

چکیده [English]

OSL dosimeter system was introduced first time in 1963 and it has been used for space application science 2005 by space organizations. In this work we try to design and fabricate this system in Iran for the first time .Basic physical quantum of this system is optically stimulated luminescence. This system consist of OSL material, Optical section for Stimulation and reader section. In this work, first the basic theory of OSL phenomena has been reviewed, then the space applications and the advantage of this system has been compared with other dosimeter system. Afterward laboratory construction of this system and some characterizations of that such as primary calibration by Co-60 source, has been introduced. Finally, results of evaluation of this system shows that,this fabricated system has linear response function in rang of 1-10 Gy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • OSL dosimetry system
 • luminescence
 • Calibration
 • OSL Material
 • Thermoluminescence
[1] Yukiharaa, G., Sawakuchia, G. O, et al., “Application of the Optically Stimulated Luminescence (OSL) Technique in Space Dosimetry,” Radiation Measurements, Vol 41, Issues 9-10, 2006, pp. 1126 – 1135.
[2] Yukihara, E. G. and McKeever S. W. S, Stimulated Luminescence Fundamentals and Applications, 1st Edition, Wiley, 2011.
[3] Jursinic, P. A., “Characterization of Optically Stimulated Luminescent Dosimeters (OSLDs), for Clinical Dosimetric Measurements,” American Association of Physicists in Medicine, Vol. 34, No.12, 2007, pp. 4594-604.
[4] MeKeever, W. S., “Optically Stimulated Luminescence Dosimetry,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol. 184, Issues 1-2, 2001, pp. 29-54.
[5] Hu, B., “Optically Stimulated Luminescence and its Applications in Radiation Therapy Dosimetry,” (PhD. Thesis), University of Wollongong,
[6] Bezerra, F., et al., “CARMEN2/MEX: an In-Flight Laboratory for the Observation of Radiation Effects on Electronic Devices,” Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS), 12nd European Conference, 2011, pp. 607-614.