نویسندگان

چکیده

در بسیاری ‌از مأموریت‌های فضایی، روز و ساعت پرتاب ماهواره یا همان پنجرة پرتاب باید به گونه‌ای انتخاب شود که الزامات مأموریت برآورده شود. پنجرة پرتاب تابع عوامل زیادی است که در این مقاله برای یک ماهوارة سنجش از دور، از بین آنها دو قید مهم مأموریتی یعنی امکان تولید توان کافی برای ماهواره و امکان انجام مأموریت عکس‌برداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این مقاله، روشی جدید به‌منظور انتخاب پنجرة پرتاب مناسب برای میکروماهوارة نمونه IRSATارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Approach to Design an Optimum Launch Window for a Sample Micro-Satellite

نویسندگان [English]

  • محمد صادق محمدی
  • مهدی مرتضوی
  • محمد ملکان

چکیده [English]

According to mission requirements in many of space missions, an exact time should be assigned for launch date namely launch window. Among various parameters influencing launch window, in this article a couple of most mission related ones are being researched. First is some constraints on handling satellite power and the second is the imaging mission constraintsfor a remote sensing satellite. Then after this study on mission requirements a conceptual method for launch window estimation is presented and supported by a case study on sample micro-satellite IRSAT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Launch window
  • Micro
  • satellite
  • Imaging
  • Power Generation
  • Remote Sensing