نویسندگان

1 خواجه نصیر الدین طوسی - هوافضا

2 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله، نتایج حاصل از تحقیق برای رسیدن به کد جامع طراحی مفهومی ماهواره‌های سنجش از دور ارائه شده است. در تدوین کد طراحی با درنظر گرفتن فلسفة طراحی «بهتر، سریع‌تر و ارزا‌ن‌تر» تلاش بر این بوده که علاوه بر استفاده از فناوری‌های روز و همچنین نظر کارشناسان خبره، محدودیت‌های بومی مانند محدودیت‌های پرتابگر داخلی نیز لحاظ شود. مزیت اصلی کد ارائه شده نسبت به نمونه‌های متداول، استفاده از روش‌های شبیه‌سازی دقیق‌تر و مدل‌های به‌ روزتر در روند طراحی مفهومی زیرسیستم‌هاست. همچنین با درنظر گرفتن تجربیات گذشته برای انتخاب بهترین نقطة شروع طراحی، دست‌یابی به یک طرح عملیاتی با کاهش احتمال تغییرات پرهزینة‌ مراحل بعدی طراحی محقق شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive Code of Remote Sensing Satellite Conceptual Design

نویسندگان [English]

 • A. Saghari 1
 • M. Mirshams 2
 • A. Jafarsalehi

چکیده [English]

In this article the results of research to achieve a comprehensive code of remote sensing satellite conceptual design is presented. In compiling the code with considering the design philosophy of "better, faster, cheaper" has been attempted in caddition to the use of new technologies and the experiences of experts, local constraints such as national launchers limitation also be considered.The main advantage of the proposed code than conventional models, is using accurate simulation methods and newer models in the process of conceptual design of subsystems. view of the practical experience of the past to choose the best design starting point, achieve an operational plan to reduce the risk of costly changes, next steps of design has been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Code design
 • Simulation
 • Conceptual design
 • Satellite remote sensing
 1. Jilla, C. D., A Multiobjective, Multidisciplinary Design Optimization Methodology for the Conceptual of Distributed Satellite Systems, (Thesis PhD), U.S.A, Massachusetts Institute of Technologt, 2002.
 2. Mosher, T. J., Improving Spacecraft Design Using a Multidisciplinary Design Optimization Methodology (Thesis PhD), U.S.A, University of Colorado, 2000.
 3. Byoungsoo, K., Conceptual Space Systems Design Using Meta-Heuristic Algorithms, (Thesis PhD), U.S.A, University of Colorado Department of Aerospace Engineering Sciences, 2002.
 4. Saghari, A., Satellite Conceptual Design Algorithms under Uncertainty, (Thesis M.Sc.) K. N. Toosi University of Technology, 2012, (In Persian).
 5. Riddle Taylor, E., Evaluation of Multidisciplinary Design Optimization Techniques as Applied to the Spacecraft Design Process, (Thesis PhD), U.S.A, University of Colorado Department of Aerospace Engineering Sciences, 1999.
 6. Larson, W. J. and Wertz, J. R. Space Mission Analysis and Design, 3rd Edition, Microcosm Press, 1999.
 7. Brown, Ch. D., Elements of Spacecraft Design, J. S. Przemlenleckl, Edition, Colorado, U.S.A, AIAA, 2002.
 8. Capderou, M., Satellites Orbits and Missions, France, Springer, 2005.
 9. Job Wijker, J., Spacecraft Structures, Berlin, Germany, Springer, 2008.
 10. Fortescue, P., Spacecraft Systems Engineering, 4th edition, Graham Swinerd, John Stark Peter Fortescue, Ed. UK, John Wiley & Sons, Ltd., 2011.
 11. Maini, A. and Agrawal, V., Satellite Technology Principles and Applications, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd, 2011.
 12. Moin, A., Stability and Attitude Control System Design for a MicroSatellite Universal Platform, (Thesis M.Sc.) K. N. Toosi University of Technology, 2008, (in Persian).
 13. Tayebi, J., Gyroscopic Actuators Design for Quick Maneuvers, (Thesis M.Sc) K. N. Toosi University of Technology, 2011, (In Persian).
 14. Morgan, W., Comminucations Satellite Handbook, U.S.A, CRC, 2000.
 15. Hyder, A., Spacecraft Power Technologies, London, UK, Anthony K. Hyder, 2000.
 16. Patel, M., Spacecraft Power Systems, Washington, U.S.A: CRC Press, 2005.
 17. Gilmore, D. G., Spacecraft Thermal Control Handbook Volume I, 2nd Edittion, Virginia, U.S.A, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002.
 18. Meyer, Rudolf X., Elements of Space Technology for Aerospace Engineers, California, U.S.A, Academic Press, 1999.