نویسندگان

چکیده

اخیرًا عملگرهای جدیدی به نام کنترلرهای مومنتوم سیالی برای کنترل وضعیت ماهواره پیشنهاد شده است. این عملگرها نسبت به دیگر عملگرهای ذخیره‌ساز مومنتوم مثل چرخ‌های عکس‌العملی و CMG‌ها، دارای نسبت گشتاور اعمالی به وزن بالاتری، جانمایی و مونتاژ راحت‌تر، ارتعاش انتقالی کمتر و... هستند. اما یکی از مشکلات پیاده‌سازی چنین سیستم‌هایی در عمل، پیچیدگی در مدل‌سازی ریاضی این عملگرها می‌باشد. این امر باعث شده است که اکثر محققان از یک مدل ساده شده، برای طراحی سیستم کنترلی استفاده کنند، بدون آنکه عدم قطعیت‌ها در مدل ساده شده را در نظر بگیرند. در این مقاله برای رفع این مشکل از یک روش کنترلی مود لغزشی- تطبیقی استفاده شده که در برابر این نبود قطعیت‌ها در مدل مقاوم است و همچنین می‌تواند حد بالای این عدم قطعیت‌ها را تخمین بزند، بدون آنکه نیاز باشد تا از عملگرهای بزرگ‌تر برای اطمینان از پایداری سیستم استفاده کرد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، می‌توان مشاهده کرد که سیستم کنترلی مورد طراحی قادر است که ماهواره را در کمترین زمان ممکن و بدون فراجهش به وضعیت مطلوب برساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitude Control System Design Based on Fluidic Momentum Controllers under Adaptive Sliding Mode

نویسندگان [English]

 • A.H. Taghavi
 • A. Soleymani
 • T. Shojaee

چکیده [English]

Recently, new actuators known as fluidic momentum controllers (FMC) have been proposed for satellite attitude control. This actuator has many advantages such as high applied torque to weight ratio, easiness in assembly, low transmitted vibration and so on respect to the other momentum exchange devices like momentum/reaction wheels or CMGs. However, one of the main problems in implementing such actuators is complexity in mathematic modeling of them. This issue makes many researchers to use a simplified model for control system designing without to consider uncertainty in this simplified model. In this paper for eliminating of this problem, an adaptive sliding mode control (SMC) has been used in this article. This control method is not also robust respect to uncertainties but also can estimate over threshold of them without necessity to use larger and heavier actuators to be sure of satellite stability. According to the results, we can observe that proposed control system is capable to reach satellite to the desire attitude in minimum time and without overshoot.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satellite attitude control
 • Fluidic Momentum Controller (FMC)
 • Adaptive sliding mode control
 • Uncertainly
 1. Bolandi, J., Sadati, N. and Momeni, H., “Presentation of New Algorithm for Extended Kalman Filter Attitude Estimator for the Purpose of Satellite Robust Control with Large Angle Manuveurs,” 11th conference of Electerical Engineering, 2003, (In Persian).
 2. Kelly, A., McChesney, C., Smith, P., Waltena, S., and Zaruba, Ch., A Performance Test of a Fluidic Momentum Controller in Three Axes, NASA Report, 2004.
 3. Maynard, R. S., Fluid Momentum Controller, S. Patent 4, 1998, pp. 776.
 4. Lurie, B.J. and Schier, J.A., “Liquid-Ring Attitude Control System for Spacecraft,” NASA Tech Briefs, 1990.
 5. Laughlin, D.R., Sebesta, H.R. and Ckelkamp-Baker, D.E., “A Dual Function Magnetohydrodynamic (Mhd) Device for Angular Motion Measurement and Control,” Advances in the Astronautical Sciences, 111, 2002, pp. 335-348.
 6. Iskenderian, T.C., “Liquid Angular Momentum Compensator,” NASA Tech. Briefs, 1989.
 7. Varatharajoo, R., Kahle, R. and Fasoulas, S., “Approach for Combining Spacecraft Attitude and Thermal Control Systems,” Journal Spacecraft Rockets, 40, No. 5, 2003.
 8. Alkhodari, S.B. and Varatharajoo, R., “ and  Control Options for the Combined Attitude and Thermal Control System (CATCS),” Advances in Space Research, Vol. 43, Issue 12, 2009, pp. 1897-1903.
 9. Kumar K.D., “Satellite Attitude Stabilization Using Fluid Rings,” online Publication of Acta Mechanica,
 10. Nobari, N.A. and Misra, A.K., “Satellite Attitude Stabilization Using Four Fluid Rings,” AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, Toronto, Canada, 2010.
 11. Vadali, S.R., “Variable-Structure Control of Spaceraft Large-Angle Maneuvers,” Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 9, No. 2, 1986, pp. 235-239.
 12. Dwyer, T.A.W. and Sira-Ramirez, H., “Variable-Structure Control of Spacecraft Attitude Maneuvers,” The Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 11, No. 3, 1988, pp. 262-270.
 13. Chen, Y-P. and Lo, S.C., “Sliding Mode Controller Design for Spacecraft Attitude Tracking Maneuvers,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 29, No. 4, 1993, pp. 1328-1333.
 14. Crassidies, J.L. and Markley, F.L., “Sliding-mode Control Using Modified Rodrigues Parameters,” The Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 19, No. 6, 1996, pp. 1381-1383.
 15. Robinett, R.D. and Parker, G.G., “Least Squares Sliding Mode Control Tracking of Spacecraft Large Angle Maneuvers,” The Journal of the Astronautical Sciences, Vol. 45, No. 4, 1997, pp. 433-450.
 16. Hu, Q., Xie, L. and Wang, Y., “Sliding Mode Attitude and Vibration Control of Flexible Spacecraft with Actuator Dynamics,” IEEE International Conference on Control and Automation, Guangzhou, China, 2007.
 17. Slotine, J-J.E. and Di Benedetto, M.D., “Hamiltonian Adaptive Control of Spacecraft,” IEEE Transaction on Automatic Control, Vol. 35, No. 7, 1990, pp. 848-852.
 18. Boussalis, D., Bayard, D.S. and Wang, S.J., “Adaptive Spacecraft Attitude Control with Application to Space Station,” Proceedings of IEEE Conference on Control Applications, Dayton, Ohio, USA, 1992, pp. 440-447.
 19. Dando, A., “Spacecraft Attitude Maneuvers Using Composite Adaptive Control with Invariant Sliding Manifold,”48th IEEE Conference on Decision and Control and 28th Chinese Control Conference Shanghai, P.R. China, 2009.
 20. Rao, B.P. and Kumar, G.S., “Sliding Mode Controller Design for Spacecraft Attitude Stabilization,” International Journal of Advanced Engineering Sciences and Technologies, Vol. 11, No. 1, 2011, pp. 183-189.
 21. Cong, B., Liu, X. and Chen, Z., “Adaptive Sliding Mode Control for Spacecraft Attitude Maneuvers with Reduced or Eliminated Reaching Phase,” UKACC International Conference on Control, Cardiff, UK, 2012.
 22. Crassidis, J.L., Vadali, S.R. and Markley, F.L., “Optimal Variable-Structure Control Tracking of Spacecraft Maneuvers,” Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 23, No. 3, 2000, pp. 564-566.