نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا - پژوهشکده سامانه های فضانوردی

2 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

طراحی رانشگرهای فضایی که یکی از زیرسیستم‌های مهم فضاپیماها و مراحل بالایی ماهواره‌برهاست، مراحل گوناگون و پیچیده‌ای را طی‌ می‌کند. در این مقاله، روندنمای جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران سوخت مایع ارائه می‌شود. در الگوی ارائه شده، ابتدا با توجه به نیازمندی‌ها و قیود مأموریت، مشخصات اصلی سیستم تعیین شده و سپس به استخراج سایر ویژگی‌های سیستم پرداخته می‌شود. در انتها برای ارزیابی الگوی ارائه شده یک نمونه رانشگر فضایی کم‌پیشران بر اساس یک مأموریت خاص طراحی شده و نتایج با نمونة واقعی مقایسه می‌شود. مقایسة رانشگر طراحی شده با نمونة واقعی حاکی از دقت زیاد الگوی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comprehensive Pattern in Designing Low-Thrust Space Propulsion Systems

نویسندگان [English]

  • H. Fazeli
  • H. Naseh 1
  • M. Mirshams 2
  • A.B. Novinzadeh

چکیده [English]

Designing space propulsion systems as one of the important subsystems of the spacecrafts and upper stage space launch systems needs to bypass different and complicated steps. In this article the comprehensive process of designing liquid fuel low-thrust space propulsion systems was illustrated. In the presented pattern, first of all according to the requirements and mission constraints, the main characteristics of the system were determined and then other characteristics were extracted. Finally, for the evaluation of the presented pattern, a low-thrust space propulsion system was designed based on a special mission and the results were compared with a real model. Comparison between the designed space propulsion system and the real one showed an appropriate accuracy of the presented pattern

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thruster
  • Liquid Propellant Engine
  • Low
  • Thrust
  • Conceptual design