نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک الگوریتم هدایت برای حامل‌های ماهواره در مرحلة صعود در داخل اتمسفر و در حضور باد با استفاده از منطق فازی ارائه می‌شود. در این الگوریتم، قیود میانی ماکزیمم زاویة حملة مجاز در لحظة ماکزیمم فشار دینامیکی و حاصل‌ضرب فشار دینامیکی در زاویة حمله و همچنین قیود نهایی ارتفاع، زاویه بردار سرعت و حداقل اندازة سرعت در نظر گرفته شده‌است. این الگوریتم با استفاده از کنترل‌کنندة فازی ممدانی به روش مینیمم- ماکزیمم برای سیستم استنتاج فازی و روش مرکز جرم برای غیرفازی ساز طراحی شده‌است تا اثر نا‌مطلوب باد تقلیل یابد و در عین حال قیود میانی و نهایی را ارضاء کند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه‌شده، سبب بهبود عملکرد پروازی حامل ماهواره شده و می‌تواند قیود مذکور را در بازه‌ای مشخص از حداکثر خطای تخمین سرعت باد تأمین کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ascending Phase Fuzzy Logic Guidance of Satellite Launch Vehicles for Reducing the Adverse Wind Effects

نویسندگان [English]

  • M. Sohrab
  • R. Zardashti
  • S. H. Jalali-Naini

چکیده [English]

In this paper, a fuzzy logic guidance algorithm is presented for the ascending phase of satellite launch vehicles in the presence of wind effects. In this algorithm, the midcourse constraints including maximum allowable angle of attack at the maximum dynamic pressure and the product of the dynamic pressure and angle of attack, as well as constraints on the final altitude and flight-path angle are considered. The algorithm uses a Mamdani-type fuzzy controller with centroid defuzzification.Maximizing and minimizing set methods to reduce wind effect, while satisfying the midcourse and final constraints. Simulation results show that the presented algorithm improves the performance of the satellite launch vehicle, satisfying the constraints within the maximum allowable estimation error on wind speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Launch Vehicle
  • Fuzzy guidance
  • Ascend phase
  • Wind effect