نویسنده

پژوهشکده سامانههای ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

چکیده

پرواز آرایش‌مند ماهواره‌ها با توجه به پروژه‌های مختلف عملیاتی در دنیا، یکی از موضوعات به‌روز تحقیقاتی-عملیاتی علوم فضایی محسوب می‌شود. اولین و مهم‌ترین گام در مواجه با این مفهوم، مطالعه و مدل‌سازی دینامیک مسئله است. در این مقاله، دینامیک آرایش پرواز ماهواره‌ها شامل یک ماهوارة پیشرو و یک ماهوارة تعقیب‌گر، با استفاده از پارامترهای مدار مختص مدار زمین‌آهنگ مطالعه شده است. در طی آن، رابطه‌ای تحلیلی برای محاسبة موقعیت و سرعت نسبی مسئلة پیشرو- تعقیبگر در دستگاه مختصات افقی محلی ماهواره پیشرو، استخراج شده است. برای مدل‌سازی دینامیک مسئله از پارامترهای مداری مختص به مدار زمین‌آهنگ استفاده شده‌ که به‌صورت معمول برای مانور حفظ موقعیت ماهواره‌های زمین‌آهنگ استفاده می‌شود. مزیت استفاده از این پارامترها، عدم تکینگی و همچنین وجود درک فیزیکی نسبت به المان‌های مشخص‌کنندة مدار است. روابط تحلیلی به‌دست آمده برای حرکت و سرعت نسبی با فرض نزدیک به دایروی بودن مدارها و نزدیکی دو ماهواره به یکدیگر، حاصل شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analytical Solution to Relative Motion Dynamics in Satellite Formation Flying Using Geostationary Orbit Sets

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Mortazavi

Satellite Systems Research Institute, Iran Space Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Satellite formation flying is one of the most recent research topics in space field owing to various operational projects. The first and the most important step in facing with this concept is studying and modeling of dynamics of the problem. In this paper, the relative dynamics of a satellite formation flying including the leader-follower satellites based on the concept of control for geostationary vehicles, has been examined. As a consequence, an analytical solution for determination of relative position and velocity of the formation in local horizontal coordinate system which is set on leader-follower satellites has been derived. Dynamics modeling of the problem is done based on parameters which are normally used for control of geostationary maneuvers like station keeping. The advantages of utilizing these parameters are non singularity of equations and having physical sensation to these parameters. The analytical solution has been resulted from two supposes: the relative orbit is semi circular and the leader-follower satellites are close to each other in the formation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite formation flying
  • Relative position
  • Relative velocity
  • Geostationary orbit