نویسندگان

پژوهشکدة سامانه های فضانوردی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

چکیده

انتشار امواج پیروشوک ناشی از انفجار مواد پیروتکنیک برای جداسازی سامانه‌های کاوشگر فضایی با انجام آزمایش‌هایی در سطح زمین بررسی می‌شود. حسگرهای شوک در نقاط مختلف سازة کاوشگر نصب می‌شود تا مقدار دامنة شتاب دریافتی در سه راستای عمود برهم پس از فعال‌سازی مواد پیروتکنیک اندازه‌گیری کنند. پس از معرفی تجهیزات لازم برای انجام آزمایش و بیان روش آزمایشگاهی، نتایج داده‌برداری حسگرهای شوک در نقاط مختلف در حوزة زمان و طیف پاسخ شوک در آزمایش‌های جدایش سامانه‌های کاوشگر با استفاده از انفجار مواد پیروتکنیک ارائه می‌شود. مقادیر ثبت‌شده در حسگرهای مختلف برای صحه‌گذاری با سه معیار مختلف ارزیابی بررسی می‌شود. روند تغییرات شوک در نواحی مختلف سازه و در سامانه‌های مختلف کاوشگر براساس فاصله از محل انفجار و نوع اتصالات در مسیر انتشار امواج ارزیابی می‌شود. نتایج ثبت‌شده با حسگرهای شوک در محل نصب تجهیزات حساس کاوشگر برای استخراج شرایط کاری تجهیزات و عملکرد آنها با تعیین شتاب اعمالی و حداکثر شتاب مجاز اعمالی به این تجهیزات استفاده می‌شود تا به‌عنوان معیاری برای ارزیابی طرح و انتخاب اجزای کاوشگر فضایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of Pyroshock Wave Propagation in Kavoshgar's Payload

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tahaye Abadi
  • Mehdi AlizadehYazdi
  • Mohammad Ali Farsi
  • Mohammad Ebrahimi

Aerospace Systems Research Institute, Iran Space Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The paper concerns with the experimental analysis of the pyroshock wave propagation in the structure of Kavoshgar's payloadon the ground. The source of waves is the explosion of pyrotechnic materialacting as the actuator of separation mechanism for the payload subsystems. The shock sensors are attached in different locations of structure to measure the acceleration amplitude along three orthogonal directions after the activation of pyrotechnic material.The experimental setup is used for measurement of the acceleration history as well as the evaluation of the shock response spectrum at specific locations during two-stage separation of payload subsystems. The experimental acceleration record is evaluated to eliminate the noise signals and incorrect data. The variations of shock  response at different payload locations are evaluated to determine the amplitude attenuation of the wave passing through the structure body and joints. The measured data are also employed to determine the working condition and design criteria for the equipment of Kavoshgar payload.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyroshock
  • Experimental analysis
  • Pyrotechnic material
  • Shock response spectrum
  • Kavoshgar payload