نویسندگان

دانشکدة مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این مقاله، رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت موشک به‌منظور برخورد با اهداف دارای قابلیتهای مانوری بالا ارائه میشود. رویکرد مطرح شده براساس تلفیق تئوری‌های پایداری زمان محدود و پایداری جزئی (پایداری جزئی زمان محدود) است. همچنین تطابق فیزیکی رویکرد مطرح شده با یک سناریوی هدایت موفق که به برخورد منجر می‌شود، نشان داده شده است. در روند طراحی، بردار شتاب هدف به‌عنوان ورودی اغتشاشی درنظر گرفته می‌شود و تنها باند بالای آن در طراحی قانون هدایت باید معلوم باشد. بنابراین، مانور هدف به هیچ فرم مشخص و از پیش ‌تعیین‌شدهای محدود نشده و  اندازه‌گیری یا تخمین بردار شتاب هدف در حینمانور لازم نیست. کارایی قانون هدایت طراحی شده، هم به لحاظ تئوری و هم توسط شبیهسازی نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Approach in Guidance Law Design Based on Finite-Time Partial Stability Theorem

نویسندگان [English]

  • Tahere Binazadeh
  • Mohammad Hossein Shafiei
  • Elham Bazregarzadeh

Faculty of Electrical and Electronic Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

چکیده [English]

This paper presents a novel approach in design of missile guidance law against highly maneuvering targets. This approach is based on the principles of partial stability and finite-time stability (finite-time partial stability). Also, it is shown that the designed guidance law is in conformity with a real guidance scenario that leads to collision. In the design procedure the acceleration vector of the target is assumed as an external bounded disturbance and only this bound is required in the design of the guidance law. Therefore, the maneuver of the target is not restricted to any known and predetermined structure and measurement or estimation of the target acceleration vector during the maneuver is not necessary. The performance of the proposed guidance law is shown through analysis and computer simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite-time stabilization
  • Partial stability
  • Guidance law