نویسندگان

دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله به یک نوع روش ردگیری نوین اتوماتیک ماهواره توسط ایستگاه زمینی با کمک تغییر TLEاز طریق اندازه‌گیری فرکانس داپلر دریافتی پرداخته می‌شود. روش کار به این صورت است که با اندازه‌گیری فرکانس مرکزی سیگنال بیکن ارسالی توسط ماهواره و مقایسة آن با فرکانس داپلر محاسبه شده از روی TLE، میزان انحراف زمانی TLEاستخراج و پارامترهای مداری ماهواره طوری اصلاح می‌گردد که این انحراف فرکانسی صفر شود. بدین صورت آنتن جهت‌گیری شده و سیگنال دریافتی در ماکزیمم مقدار خود قرار می‌گیرد. این روش در باند فرکانسی UHFو مدولاسیون CWبر روی ماهواره‌های آماتور تست و صحت آن تأیید شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Satellite Automatic Tracking by Doppler

نویسندگان [English]

 • M. Nasirian
 • S. ghaemi Sardroodi

چکیده [English]

In this paper a new method for satellite authomatic tracking presented by earth station via doppler frequency . This method done by calculating time diviation through difference between real dopper frequency  by communication equipment and software Doppler frequency by theoretical TLE via STK Software. Then Kepler parameters are chaned so this deviation limit to zero. By this action correct antenna direction to satellite and receiving signal without error. Method test was done by amature satellite in UHF frequency band & CW Modulaition. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • TLE
 • Doppler frequency
 • Satellite prediction
 • Control loop
 1. Nasirian, M., Simulator Design for Satellite Attitude Control and Earth Station Tracking, (PhD Thesis) of K. N. Toosi University of Technology Iran, 2007.
 2. Nasirian, M., Bolandi, H., Khaki-sedigh, A. and Khoogar, A. R., “Design of an Satellite Atittude Control Simulator,” 1st IEEE International Symposium on System and Control in Aerospace and Astronautics, China, 2006.
 3. Nasirian, M., Bolandi, H., Khaki-sedigh, A. and Khoogar, A. R., “Design an Earth Through Satellite Simulator with Useful Application,” 26th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS, Hanoi, Vietnam, 2005.
 4. Park, J. H. “AM FM Detector for Low S/N,” Communication, Technology IEEE Transactions, Vol. 18, Issue 2, 1970, pp. 110-118.
 5. Richman, D., “Color-Carrier Reference Phase Synchronization Accuracy in NTSC Color Television,” Proceedings of the IRE, Vol. 42, Issue 1, 1954, pp. 106-133.
 6. Enloe, L.H., “Decreasing the Threshold in FM by Frequency Feedback,” Proceedings of the IRE,, Vol. 50, Issue 1, 1962, pp. 18-30.
 7. Hau, Q. and Natali, F. D., Unpublished, 1978.
 8. Natali, F. D., “AFC Tracking Algorithms,” Communication, Technology IEEE Transactions, Vol. 32, No. 8, 1984, pp. 935-947.
 9. Eason, G., Noble, B. and Sneddon, I. N., “On Certain Integrals of Lipschitz-Hankel Type Involving Products of Bessel Functions,” Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 247, Issue 935, 1955, pp. 529-551.
 10. Young, M., The Technical Winter’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.
 11. Yorozu, Y., Hirano, M., Oka, K. and Tagawa, Y. “Electron Spectroscopy Studies on Magneto-Optical Media and Plastic Substrate Interface,” Magnetics in Japan, IEEE Translation Journal, 2, Issue 8, pp. 740-741, 1987.
 12. Wiesel, W.E., Spacecraft Dynamics, Mc Graw-Hill, 1997.
 13. Bakhshiyan, B. Ts., Nazirov, R. R. and Elyasberg, P. E., Detemination and Correction of Satellite Movement, Science Publication, Mosco, 1980.
 14. Wiesel, W. E., Spacecraft Dynamics, Mc Graw-Hill, 1997