نویسندگان

دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله به یک نوع روش ردگیری نوین اتوماتیک ماهواره توسط ایستگاه زمینی با کمک تغییر TLEاز طریق اندازه‌گیری فرکانس داپلر دریافتی پرداخته می‌شود. روش کار به این صورت است که با اندازه‌گیری فرکانس مرکزی سیگنال بیکن ارسالی توسط ماهواره و مقایسة آن با فرکانس داپلر محاسبه شده از روی TLE، میزان انحراف زمانی TLEاستخراج و پارامترهای مداری ماهواره طوری اصلاح می‌گردد که این انحراف فرکانسی صفر شود. بدین صورت آنتن جهت‌گیری شده و سیگنال دریافتی در ماکزیمم مقدار خود قرار می‌گیرد. این روش در باند فرکانسی UHFو مدولاسیون CWبر روی ماهواره‌های آماتور تست و صحت آن تأیید شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Satellite Automatic Tracking by Doppler

نویسندگان [English]

  • M. Nasirian
  • S. ghaemi Sardroodi

چکیده [English]

In this paper a new method for satellite authomatic tracking presented by earth station via doppler frequency . This method done by calculating time diviation through difference between real dopper frequency  by communication equipment and software Doppler frequency by theoretical TLE via STK Software. Then Kepler parameters are chaned so this deviation limit to zero. By this action correct antenna direction to satellite and receiving signal without error. Method test was done by amature satellite in UHF frequency band & CW Modulaition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TLE
  • Doppler frequency
  • Satellite prediction
  • Control loop