نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقات فضایی، دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. تهران، ایران

چکیده

 در این مقاله، به ارائة روش تکمیلی برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره پرداخته شده است. هر یک از روش‌های ارائه شده در مراجع مختلف برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره، دارای مزایا و معایبی هستند و در هر روش بخشی از این زیرسیستم بیشتر مورد توجه و دقت بوده است. در تحقیق انجام گرفته، ابتدا، با بررسی روش­های موجود برای طراحی زیرسیستم تأمین انرژی، مزایا و معایب هر یک مشخص شده و در ادامه به ارائة روشی کامل بر پایة مزایای هر یک از روش‌های پیشین پرداخته‌ایم. در خلال روش جدید در برخی مراحل به تکمیل و تغییر روند طراحی با تکیه بر شبیه‌سازی‌های دقیق اقدام شده است. شبیه‌سازی‌های انجام گرفته به‌منظور تعیین دقیق موقعیت و وضعیت ماهواره در فضا استفاده شده است. با تکیه به این شبیه‌سازی‌ها، پارامترهای کلیدی همچون زمان سایه مداری و زاویة تابش خورشید  با هر سطح از آرایه‌های خورشیدی در هر وضعیت ماهواره و هر لحظه از مأموریت قابل تعیین خواهد بود. در نهایت با استفاده از تحلیل­های آماری پایگاه داده‌ها، یک روش جامع و دقیق با مزایای بیشتر و معایب کمتر از روش­های قبلی ارائه شده است. در انتها با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای مشخص و همچنین نتایج طراحی آماری، مزایای روش تکمیلی صحت‌سنجی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Complementary Method the Conceptual Design of Space Craft Electrical Power  Subsystem

نویسندگان [English]

 • Mehrn Mirshams
 • Asad Saghari
 • Ehsan Zabihian

Space Research Laboratory, Faculty of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology. Tehran.IRAN

چکیده [English]

This paper proposes a supplementary method for conceptual design of satellite electrical power subsystem(EPS). Each of represented methods for satellite electricalpower subsystemconceptual design in different references have some advantages and also disadvantages, besides in each of the methods a determined part of  this subsystem has been in focused. In this research, first advantages and disadvantages of existing approaches for the conceptual design of electrical power subsystemwere reviewed, continued with combining of previous methods, improved relationships and using some of the simulation methods plus the using of statistical databases, a complementary method with more ascendency and less disadvantages in comparison with other approaches was presented. Finally, using a data from a specific satellite and the results of the statistical design, the complementary method has been validated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spacecraft electrical power subsystem
 • Conceptual design
 • Solar panel
 • Simulation
 1. Zabihian, E., “Laboratory Modeling of Space Power Supply Sub-System,” (M. Sc. Thesis), N. Toosi University of Technology, 2013 (In Persian).
 2. Mirshams, , Zabihian, E. and Zabihian, A.R. “Statistical Model of Power Supply Subsystem Satellite,” 6th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), Istanbul, Turkey, 2013.
 3. Fortescue, P., Spacecraft Systems Engineering, 4th , Graham Swinerd, John Stark Peter Fortescue, Editor, UK, John Wiley & Sons, 2011.
 4. Larson, W.J. and Wertz, J.R. Space Mission Analysis and Design, 3rd Microcosm Press, 1999.
 5. Brown, Ch., D., Elements of Spacecraft Design, J. S. Przemlenleckl, Editor, Colorado, U.S.A, AIAA, 2002.
 6. Capderou, M., Satellites Orbits and Missions, France, Springer, 2005.
 7. A., Satellite Conceptual Design Algorithms under Uncertainty, (Thesis M. Sc.) K. N. Toosi University of Technology, 2012 (In Persian).
 8. Saghari, A., Mirshams, M. and Jafarsalehi, A. “Comprehensive Code of Remote Sensing Satellite Conceptual Design,” Journal Space Science and Technology, Vol. 7, No. 2, 2014, pp. 35-47, (In Persian)
 9. Gilmore, D. G., Spacecraft Thermal Control Handbook, I, 2nd Edition, David G. Gilmore, Editor, Virginia, U.S.A, AIAA, 2002.
 10. Taylor, E. R. Evaluation of Multidisciplinary Design Optimization Techniques as Applied to the Spacecraft Design Process, (PhD Thesis) University of Colorado, Department of Aerospace Engineering Sciences, U.S.A, 1999.
 11. Capderou, M., Satellites Orbits and Missions, France, Springer, 2005.
 12. Mirshams, M., “Determine the Orbital Parameters and Specifications for Remote Sensing Small Satellite,” International Conference on Aerospace, Sharif University of Technology, 2001.
 13. Mosher, T. J., Improving Spacecraft Design Using A Multidisciplinary Design Optimization Methodology, (PhD Thesis), University of Colorado, U.S.A, 2000.
 14. Cho, B.H. and Lee, F.C.Y., “Modeling and analysis of Spacecraft Power System,” IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 3. No. 1, January 1998.
 15. Zahran, M., “In Orbit Performance of LEO Satellite Electrical Power Subsystem - SW Package for Modelling and Simulation Based on MatLab. 7 GUI,” International Conference on Energy & Environmental Systems, Chalkida, Greece, 2006.
 16. Hyder, A.K., Spacecraft Power Technologies, London, UK, Anthony K. Hyder, 2000.
 17. Patel, M.R., Spacecraft Power Systems, Washington, U.S.A: CRC Press, 2005.
 18. Meyer, U.X., Elements of space technology for Aerospace Engineers, California, U.S.A, Academic Press, 1999.
 19. Zabihian, E., “Analysis and Estimates of Power Supply Sub-System for HAGH100 Satellite Simulator,” Faculty of Aerospace Engineering - K. N. Toosi University of Technology-Space Research Lab, 2012.