نویسندگان

مرکز تحقیقات فضایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در انجام صحیح مأموریت هر ماهواره، دانستن موقعیت لحظه­ای قرارگیری آن و پیش­بینی موقعیت آتی ماهواره از الزامات اساسی است. این موضوع در ماهوارههای سنجشی و مخابراتی  اهمیت زیادی دارد. از این‌رو در ماهوارة تدبیر، برای اولین بار در کشور، یک زیرسیستم کاملاً مجزا در درون ماهواره، مجهز به گیرندة فضایی GPSو سایر الگوریتم­های مورد نیاز، در راستای تولید داده موقعیتی ماهواره در حین پرتاب و پس از آن در مدار، درنظر گرفته شد. در این مقاله، به صورت مشروح بخش­های نرم افزاری و سخت­افزاری به‌کارگیری شده در این زیرسیستم تشریح شده است. علاوه بر این روند، تست­های انجام شده به منظور اطمینان از عملکرد این زیرسیستم، شامل تست­های تابعی برد پردازشگر زیرسیستم تعیین موقعیت و تست تابعی گیرندة GPS، با شبیه­ساز سیگنال GPSو تست‌های مختلف شرایط محیطی نظیر تست‌های مکانیکی، تست سیکل خلأ حرارتی، تست سازگاری الکترومغناطیسی و در ادامه مراحل مونتاژ مکانیکی و الکتریکی درون ماهواره و در انتها تست­های تجمیعی ماهواره اشاره شده است. این مقاله، علاوه بر تشریح زیرسیستم تعیین موقعیت ماهوارة تدبیر، الگویی کامل و جامع از طراحی، ساخت و تست یک زیرسیستم ماهواره­ای است که می­تواند مورد استفاده سایر محققان فضایی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to Tadbir satellite Orbit Determination System

نویسندگان [English]

 • Hossean Bolandi
 • Mohammad Hassan Ashtari
 • Ghodratollah Barati
 • Jafar Kochaki
 • Mohammad Sadegh Zayghami
 • Majed Esmaeilzadeh

Space Research Center, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the mission of satellites, instantaneous positioning and estimation of the future position are necessary. In the communication satellite, this matter is so important. Thus in the Tadbir satellite, for the first time in the country, we consider an orbit determination subsystem that equipped with a spaceborne GPS receiver and contains appropriate algorithms in order to achieve satellite position data during the lunch period and in the orbit. In this paper a brief review of the software and hardware parts of this subsystem is presented. In additional the process of testing to achieve good performance, including functional tests of ODS processor board and functional test of GPS receiver with GPS simulator, environmental condition tests, mechanical tests, thermal vacuum cycle tests, electromagnetic compatibility test and finally integrated satellite tests are stated. This paper, in addition to a description of the Tadbir satellite orbit determination subsystem, an implementation testing of a satellite subsystem is demonstrated, which can be useful to other space field researchers.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Orbit Determination
 • Tadbir Satellite
 • Spaceborne GPS Receiver
 • SGP4 Algorithm
 •   Envirmental Tests
 1. Karslioglu, , Friedrich, J. and Urhan, W., “A Ground-Based Orbit Determination for BILSAT,” 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 2005, pp. 155-158.
 2. Weixing, Z., Wanke, L. and Xiaoying, G. “Influence of Ground Station Number and its Geographical Distribution on Combined Orbit Determination of Navigation Satellite,” Procedia Environmental Sciences, Vol. 10, Part C., 2011, pp. 2058 – 2066.
 3. Lee, B.S., Yoon, J. C., Hwang, Y. and Kim, J., “Orbit Determination System for the KOMPSAT-2 using GPS Measurement Data,” Acta Astronautica, Vol. 57, Issue 9, 2005, pp. 747 – 753.
 4. Ning, X., Ma, X., Peng, C., Quan, W. and Fang, J., “Analysis of Filtering Methods for Satellite Autonomous Orbit Determination Using Celestial and Geomagnetic Measurement,” Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2012, Article ID 267875, 16 pages, 2012.
 5. Zhou, ,  Onboard  Orbit  Determination  Using  GPS  Measurements  for  Low  Earth  OrbitSatellites, (Phd Thesis), Queensland University of Technology, 2004.
 6. Design Description Document of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, ISI2/ODS-E-F-DDF-01 (In Persian).
 7. Communication Control Document of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, ISI2/ODS-E-F-06-01 (In Persian).
 8. Available, [on line]: http://www.atmel.com/images/6120s.pdf
 9. Available, [on line]: https://directory.eoportal.org/web/ eoportal/satellite-missions/a/aausat-2
 10. Available, [on line]: http://www.space.aau.dk/aausat4/ index.php?n=Main.Tech
 11. Available, [on line]: https://directory.eoportal.org/web/ eoportal/satellite-missions/d/dtusat-2
 12. Vibration test report of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, SI2/ODS-E-F-17-01 (In Persian).
 13. Thermal Vacuum Test Report of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, SI2/ODS-E-F-17-02 (In Persian).
 14. Electromagnetic compatibility test of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, ISI2/ODS-E-F-17-03 (In Persian).
 15. Operational test plan of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, ISI2/ODS-E-F-DDF-01 (In Persian).
 16. ECSS Standards, ECSS-E-10-03A- “Space Engineering Testing,” Standard.
 17. MIL-STD-461F, “USA Department of Defense Interface Standard, Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment,” 10 December 2007.
 18. Verification Control Document of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, ISI2/ODS-E-F-13-01 (In Persian).
 19. A Brief Operational Test Plan Through Connectors of Mobin Satellite Orbit Determination System of Iran Science and Technology, SJS-1 ISI2/SYS-E-F-16-04 (In Persian).