نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، واحد دامغان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دامغان ، ایران

2 پژوهشکده علوم و فناوری زیستی ، مجتمع شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

10.30699/jsst.2022.1357

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی بیان تعدادی از ژن‏ها به منظور ارزیابی اختلالات ناشی از تغییرات فشار در فضانوردی و غواصی در بیماری رفع فشار بود. این تحقیق بر روی 5 غواص ماهر انجام شد و سطح بیان ژن‏های TLR-2 ,HSP-72, IL-1b, NF-kBو MPO که مسئول شرایط پیش التهابی می ‏باشند و همچنین سطح بیان ژن‏های شاخص فضانوردی یعنی DRD4 و BNIP3 بر روی نمونه‏های بومی ایرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه خونی نیم ساعت پس از انجام غواصی گرفته شد، RNA آنها استخراج و cDNA سنتز شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، واکنش‏های PCR real-time انجام شد. آنالیزهای آماری T-Student نشان داد که سطح بیان تمام ژن‏‏ها به جز ژن‏‏های MPO و TLR-2 پس از قرار گیری در تغییرات فشار و فعالیت‏های غواصی افزایش چشمگیری داشته است. این تغییرات می‌تواند به عنوان شاخصی برای افراد سالم تحت استرس فشار در فضا نوردی و همینطور در غواصی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of changes in the expression level of some genes involved in decompression sickness in the pressure changes

نویسندگان [English]

  • Ehsan Siami 1
  • Reza Mohammadi 2
  • Vajiheh Zarrinpour 1

1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

2 Department of Bioscience and Biotechnology, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study evaluates the expression level of genes that change by pressure changes in astronautics and diving disorders such as decompression sickness. This study was performed on five skilled divers to analyze the expression level of TLR-2, HSP-72, IL-1b, NF-kB, and MPO genes that are responsible for pro-inflammatory conditions. In addition, the expression level of DRD4 and BNIP3 genes (Astronaut index genes that were previously measured in a spacecraft study on mice) was analyzed on native Iranian samples. Blood samples were taken half an hour after diving, RNA was extracted, and cDNA was synthesized. Then, real-time PCR was done. Based on the results obtained using the T-Student statistical method, it was found that the expression level of all genes except MPO and TLR-2 genes increased significantly after exposure to pressure changes and diving activities. These conditions can be a permanent effect after pressure changes and can be considered an indicator for healthy people under stress in diving and astronautics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Decompression sickness
  • pro-inflammatory
  • astronautics
  • primer
  • Real-time PCR
  • pressure changes