نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کنترل،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران.

2 دکترا، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران .

10.22034/jsst.2023.1376

چکیده

این مقاله یک روش کنترلی جدید برای کنترل وضعیت شبیه‌ساز ماهواره با عدم قطعیت براساس ابزار شبکه پتری زمان تأخیری پیوسته ارائه می‌کند. خواص گرافیکی و ریاضی این ابزاربه طراح خبره اجازه می‌دهد با استفاده از مدل گرافیکی، کنترل‌کننده دلخواه راطراحی کرده و تغییرات ایجاد شده رادرمدل ریاضی اعمال کند. در این روش، ضرایب کنترلی با استفاده از حالت‌ها و متغیرهای سیستم ساخته می‌شوند. بنابراین، حالت‌های سیستم باید در اختیار باشند. تنظیم بهره‌های کنترلی در این مقاله درسه مرحله انجام می‌گیرد. ابتدا، کنترل‌کننده مطلوب در محیط شبیه‌سازی برای سیستم مدل شده براساس ابزار شبکه پتری زمان تأخیری پیوسته طراحی شده‌است. مرحله دوم، با استفاده از روش الگوریتم بهینه بهره‌های کنترلی در شرایط مختلف با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاسبه و داده‌ها جمع‌آوری شد. در نهایت، با استفاده از بانک داده‌ها، یک رابطه خطی بین بهره‌های کنترلی و حالت‌های سیستم ساخته شد. اثبات پایداری برای کنترل‌کننده طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تست آزمایشگاهی نشان دادکه کنترل‌کننده ارائه شده در مقایسه با کنترل‌کنندهPID کارایی مناسب‌تری دارد. همچنین نتایج نشان داد، رابطه بهره‌های کنترلی استخراج شده ، در مقابل عدم قطعیت و نویز مقاومت مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Adaptive Controller for The Three ‎Axis Satellite Simulator Based on Continuous ‎Time Delay Petri Nets Tool

نویسندگان [English]

 • Abbas Dideban 1
 • Alireza Ahangarani Farahani 2

1 Associate Professor, Control Department,,Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.

2 Ph.D.,Aerospace University Complex, Malek Ashtar University of Technology, Tehran. Iran

چکیده [English]

This paper presents a new control methodology based on Continuous Time Delay Petri Nets (CTDPN) tool for the attitude control of satellite simulator. The graphical and mathematical features of this tool help the expert designer to design an appropriate controller using graphical model easily, and then apply the necessary changes to the mathematical model. In this approach, the controller gains are derived from the states and some other variables. Thus, the system states and variables must be available. The new gain tuning algorithm consists of three stages. First, A simulation environment is made for mathematical modeling based on the CTDPN tool and controller design. Secondly, using optimal methods, the controller gains are calculated at any given time and the data are collected. Finally, using the database, a relationship between the set of variables and the gains are derived. Experimental results indicate the promising performance of the controller in comparison to the conventional controller applied to the satellite simulator platform. The results indicate that the designed controller is robust against variation of parameters, as the controller gains are tuned based on the system state and variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude control
 • CTDPN
 • Stability analysis
 • Gains tuning
 • Satellite simulator &lrm
 • platform
 1. H. Taei, M. Mirshams, M. Ghobadi, D. Vahid, and H. Haghi “Optimal Control of a Tri-axial Spacecraft Simulator Test bed Actuated by Reaction Wheels” Journal of Space Science and Technology, Vol.8, No.4, pp. 35-44, 2016.(in Persian)
 2. M. Mirshams, M. Ghobadi, H. Haghi, and G. Sharifi, “Using Air-Bearing Based Platform and Cold Gas Thruster ACtuator for Satellite Attitude Dynamics Simulation,” Modares Mechanical Engineering, Vol.14, No.12, pp. 1-12, 2014.(in Persian)
 3. Y. Yang, “Spacecraft Attitude and Reaction Wheel Desaturation Combined Control Method,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 53, No.1, pp. 286-295, 2017.
 4. A. Tavakoli, A. Kalhor, and S.MM Dehghan. “Implementation of Three Axis Attitude Controllers for Evaluation of a Micro-Gravity Satellite Simulator,” Journal of Space Science and Technology, Vol. 5, No.2, pp. 59-68, 2012. .(in Persian)
 5. A. Aydogan, and O. Hasturk., “Adaptive LQR Stabilization Control of Reaction Wheel for Satellite Systems,” 14th International Conference on Control, Automation, Robotics & Vision, (ICARCV), IEEE, pp. 1-6, 2016.
 6. A. Kosari, M. Peyrovani, M. Fakoor, and H. N. Pishkenari., “Design of LQG/LTR Controller for Attitude Control of Geostationary Satellite Using Reaction Wheels,” in 2013 IEEE Vehicl Power and Propulsion Conference (VPPC),. pp 1-5, 2013.
 7. E.A. Omran, and W.A. Murtada ., “Fault Detection and Identification of Spacecraft Reaction Wheels Using Autoregressive Moving Average Model and Neural Networks,” in 2016 12th International Copmuter Engineering Conference,. (ICENCO), pp. 77-82, IEEE, 2016.
 8. M. Navabi, and M. Hosseini., “Spacecraft Quaternion Based Attitude Input-Output Feedback Linearization Control Using Reaction Wheels,” in 2017 8th International Conference on Recent Advances In Space Technologies (RAST), pp. 97-103, IEEE, 2017.
 9. P. Zhang., J. Qiao, L. Guo and W. Li “Sliding Mode Friction Observer Based Control for Flexible Spacecraft with Reaction Wheel,” IET Control Theory & Applications, Vol. 11, No.8, pp. 1274-1281, 2017.
 10. A. Guiggiani., I. Kolmanovsky., P. Patrinos, and A. Bemporad, “Constrained Model Predictive Control of Spacecraft Attitude with Reaction Wheels Desaturation,” in 2015 European Control Conference (ECC), pp. 1382-1387, IEEE, 2015.
 11. X. Kang, C. Xiao, C. Yanning, and M. Guangfu., “Moment Error Minimized Direct Control Allocation for Redundant Reaction Wheel Configurations,” in 2015 34th Chinese Control Conference, (CCC), pp. 871-876, IEEE, 2015.
 12. A. Ahangarani Farahani ., and A. Dideban., “Continuous-Time Delay-Petri Nets as A New Tool to Design State Space Controller,” Information Technology and Control, Vol. 45, No 4, pp. 401-412, 2016(in Persian).
 13. A. Ahangarani Farahani., and A. Dideban., “Hybrid Time Delay Petri Nets as a Mathematical Novel Tool to Model Dynamic System with Current Sample Time,” Control and Optimization in Applied Mathematics, Vol. 3, No. 1, pp. 45-64, , 2018(in Persian).
 14. A. Ahanarani Farahani, A. Dideban, and E. Najafgholi., “Modeling Continuous Systems by Petri Nets Using Speed Control Arcs,” in 2016 4th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), pp. 1-6, 2015(in Persian).
 15. A. Lari , and A. Khosravi., “An Evolutionary Approach to Design practical μ Synthesis Controllers”. International Journal of ‎Control. Automatic, and System,Vol. 11, No.1, pp. 167-174, 2013(in Persian).
 16. D. Pucci, G. Nava, G. and F. Nori., “Automatic Gain Tuning of a Momentum Based Balancing Controller for Humanoid Robots,” in 2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), pp. 158-164, 2016.
 17. J.L. Schwartz, MA. Peck, and CD. Hall, “Historical Review of Air-Bearing Spacecraft Simulators,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol.26, No.4, pp. 513-522, 2003.
 18. Y. Liu, J. Zhou, H. Chen, and X.Mu “Experimental Research for Flexible Satellite Dynamic Simulation on Three-Axis Air-Bearing Table,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 227, No.2, pp. 369-380, 2013.
 19. Y. Liu, L. Li, Z. Fu, and et al, “Automatic Mass Balancing of a Spacecraft Simulator Based on Non-orthogonal Structure,” in 2016 UKACC 11th International Conference on Control, pp. 1-6, IEEE, 2016.
 20. Y. Li, J. Li, C. Xu, and L. Wang, “Design and Control of a High Acceleration and High Precision Air Bearing Stage, “in 2011 Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation, Vol. 1, pp. 619-623, IEEE, 2011.
 21. S.S. Nudehi, U. Farooq, A. Alasty, and J. Issa., “Satellite Attitude Control Using Three Reaction Wheels, “in 2008 American Control Conference, pp. 4850-4855, IEEE, 2008.
 22. H. Arefkhani, M. Mehdi-Abadi, and S. M. M. Dehghan “Satellite Spin Stabilization by Magnetic Torquers and Validation with Air-Bearing Simulator, “Journal of Space Science and Technology ,Vol. 9, No. 2, pp.25-34, 2016(in Persian).
 23. H. Arefkhani, S. M. M. Dehghan, and A. H. Tavakoli., “Evaluation of Magnetic Attitude control with Air-Bearing simulator, “Journal of Space Science and Technology, Vol. 9, No. 2, pp.47-60, 2016(in Persian).
 24. S. Chesi, O. Perez, and M. Romano., “A Dynamic, Hardware-in-the-Loop, Three-Axis Simulator of Spacecraft Attitude Maneuvering with Nanosatellite Dimensions, “Journal of Small Satelite , Vol.4, No.1, pp. 315-328, 2015