نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه کنترل،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان،

2 دانشکده هوافضا- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

این مقاله یک روش کنترلی جدید برای کنترل وضعیت شبیه‌ساز ماهواره با عدم قطعیت براساس ابزار شبکه پتری زمان تأخیری پیوسته ارائه می‌کند. خواص گرافیکی و ریاضی این ابزاربه طراح خبره اجازه می‌دهد با استفاده از مدل گرافیکی، کنترل‌کننده دلخواه راطراحی کرده و تغییرات ایجاد شده رادرمدل ریاضی اعمال کند. در این روش، ضرایب کنترلی با استفاده از حالت‌ها و متغیرهای سیستم ساخته می‌شوند. بنابراین، حالت‌های سیستم باید در اختیار باشند. تنظیم بهره‌های کنترلی در این مقاله درسه مرحله انجام می‌گیرد. ابتدا، کنترل‌کننده مطلوب در محیط شبیه‌سازی برای سیستم مدل شده براساس ابزار شبکه پتری زمان تأخیری پیوسته طراحی شده‌است. مرحله دوم، با استفاده از روش الگوریتم بهینه بهره‌های کنترلی در شرایط مختلف با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاسبه و داده‌ها جمع‌آوری شد. در نهایت، با استفاده از بانک داده‌ها، یک رابطه خطی بین بهره‌های کنترلی و حالت‌های سیستم ساخته شد. اثبات پایداری برای کنترل‌کننده طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تست آزمایشگاهی نشان دادکه کنترل‌کننده ارائه شده در مقایسه با کنترل‌کنندهPID کارایی مناسب‌تری دارد. همچنین نتایج نشان داد، رابطه بهره‌های کنترلی استخراج شده ، در مقابل عدم قطعیت و نویز مقاومت مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A New Adaptive Controller for The Three ‎Axis Satellite Simulator Based on Continuous ‎Time Delay Petri Nets Tool

نویسندگان [English]

  • Abbas Dideban 1
  • Alireza Ahangarani Farahani 2

1 control and computer department, electrical and computer engineering, semnan university

2 ‎2-‎ Faculty of Aerospace Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Iran ‎

چکیده [English]

This paper presents a new control methodology based on Continuous Time Delay Petri Nets (CTDPN) tool for the attitude control of satellite simulator. The graphical and mathematical features of this tool help the expert designer to design an appropriate controller using graphical model easily, and then apply the necessary changes to the mathematical model. In this approach, the controller gains are derived from the states and some other variables. Thus, the system states and variables must be available. The new gain tuning algorithm consists of three stages. First, A simulation environment is made for mathematical modeling based on the CTDPN tool and controller design. Secondly, using optimal methods, the controller gains are calculated at any given time and the data are collected. Finally, using the database, a relationship between the set of variables and the gains are derived. Experimental results indicate the promising performance of the controller in comparison to the conventional controller applied to the satellite simulator platform. The results indicate that the designed controller is robust against variation of parameters, as the controller gains are tuned based on the system state and variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude control, CTDPN, Stability analysis, Gains tuning, Satellite simulator &lrm
  • platform