نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

بخش تخصصی محموله های سنجشی، پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.344637.1404

چکیده

در این مقاله، یک روال گام به گام آزمایشگاهی برای اجرای آزمون هم‌راستایی دوربین ماهواره سنجشی ارائه‌شده است. برای استخراج دقیق وضعیت نهایی از چهار تئودولیت با دقت بهتر از دو ثانیه قوسی استفاده‌شده است. تئودولیت‌‌ها به‌گونه‌ای در اطراف ماهواره چیده می‌شوند که به مکعب‌های هم‌راستایی نصب‌شده بر روی محموله و ماهواره دید مناسب داشته باشند. دو تئودولیت به سمت مکعب هم‌راستایی نصب‌شده روی محموله و دو تئودولیت دیگر به سمت مکعب هم‌راستایی نصب‌شده روی ماهواره نشانه می‌روند. نهایتاً، با تشکیل دستگاه‌های مختصات محموله تصویربرداری و ماهواره به کمک تئودولیت‌ها و استخراج مختصات محموله در دستگاه مختصات ماهواره هم‌راستایی دوربین را با دقتی از مرتبه چند ثانیه قوسی به انجام می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

High precision remote sensing payload alignment procedure using theodolite and alignment cube

نویسندگان [English]

  • Javad Haghshenas
  • Reza Sharifi Hafshejani

Remote Sensing Payload Group, Satellite Research Institute (SRI), Iranian Space Research Center (ISRC), Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, a step-by-step laboratory procedure for performing a satellite's payload’s alignment measurement is presented. Four highly accurate theodolites are used along with two or more alignment corner cube to accurately extract the final attitude. Theodolites are arranged around the satellite in such a way that they have a clear direct view of the alignment cubes mounted on the payload and the satellite. Two theodolites should point to the payload’s alignment cube and the other two theodolites must point to the satellite’s alignment cube. Each theodolite must see at least one other theodolite, directly. Finally, by forming the coordinates systems of the payload and satellite in the theodolites coordinate system along with using the coordinate transfer matrices, the payload alignment correction matrix will be extracted in detail. The total method accuracy is within the order of few arcseconds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing Satellite
  • Optical Alignment
  • Theodolite
  • Alignment Cube