نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.364713.1421

چکیده

برای کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از چرخ های واکنشی، الگوریتم‌های خطی به دلیل سادگی و حجم محاسبات کم پر کاربردترین روش می باشد. در این مقاله ضمن معرفی الگوریتم‌های مختلف تعیین و کنترل وضعیت و بررسی مراجع مختلفی که از روش های کنترلی بهینه خطی و غیرخطی (نظیر LQR و SDRE) استفاده کرده اند، به استخراج معادلات دینامیکی ماهواره پرداخته و سپس به طراحی کنترلر ماهواره از نوع بهینه خطی و غیرخطی مقاوم در برابر نویز و اغتشاشات جایگزین کنترلر PD، پرداخته شده است. سپس الگوریتم های کنترلی جدید برای مد های کاری مختلف ماهواره پیاده سازی شده و با انجام شبیه سازی این روش ها در نرم افزار متلب، به بررسی و مقایسه عملکرد آن ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Attitude control of nanosatellite using optimal quadratic linear and nonlinear methods

نویسندگان [English]

 • Arash Abarghooei 1
 • Hassan Salarieh 2
 • Pedram Hosseiniakram 3

1 Ph.D. Candidate , Mechanical Engineering Department, , Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Professor, Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, , Tehran, Iran

3 M.Sc. Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Linear algorithms are the most widely used method for satellite attitude control using reaction wheels because of their simplicity and low computational cost. The first part of the paper introduces different attitude determination and control algorithms, and reviews resources that utilized optimal linear and nonlinear control methods (such as LQR and SDRE). Next, dynamic equations for the control of the satellite using reaction wheels have been extracted, then the satellite controller has been designed by using optimal linear and nonlinear methods, which are robust against noise and disturbance, as an alternative for the PD controller. Finally, the designed control algorithms have been implemented for different satellite pointing scenarios, and by simulating these methods in MATLAB software, their performance has been studied and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nanosatellite
 • satellite control algorithms
 • reaction wheel
 • optimal control
 • LQR
 • SDRE
 1. Kumar, V. S. Dwivedi, D. K. Giri, and A. K. Ghosh, “Quaternion Based Optimal Controller for Momentum Biased Nadir Pointing Satellite”, in 2020 IEEE Aerospace Conference, pp. 1-10, 2020.
 2. Yang, Spacecraft modeling, attitude determination, and control: quaternion-based approach. CRC Press, 2019.
 3. Aghalari, and J. Tayebi. "Designing and Implemntation of PID and Feed back Quaternion Control Strategies for Three Axis Satellite Simulator Equipped With Control Moment Gyros Actiatprs." Journal of Space Science and Technology , Vol. 9, No.1, pp. 13-23, 2016.(in Persian)
 4. F Taji Hervi, and A. Novinzadeh. "Designing Spacecraft Attitude Control Using Model-free Optimal Control Theory." Journal of Space Science and Technology, Vol. 10, No.3, pp. 41-57, 2017.(in Persian)
 5. Ofodile, H. Ehrpais, A. Slavinskis, and G. Anbarjafari. “Stabilised LQR control and optimised spin rate control for nanosatellites.” In 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), IEEE pp. 715-722, 2019.
 6. Arefkhani, S.M. Dehghan, and A. Tavakoli, "Evaluation of Magnetic Attitude control with Air-Bearing simulator", Journal of Space Science and Technology , Vol 9, No.2, pp. 47-60, 2016.(in Persian)
 7. Miri, M. Mirshams, and A. Nikkhah, "Spacecraft Optimal Attitude Control by means of Reaction Wheels", Journal of Space Science and Technology, Vol 2, No.5, pp. 35-42,2010.(in Persian)
 8. Nikkhah, J. Tayebi, and J. Roshanian, "Attitude Stabilization and Manauvring of Agility Nanosatellite with Control Moment Gyros", Journal of Space Science and Technology, Vol.7, No.2, pp. 1-9, 2014.(in Persian)
 9. A. de Carvalho Junior, and A. Fenili, "Nonlinear Atitude Control of Artificial Satellites Considering Failure in Momentum Wheels", In 22nd International Congress of Mechanical Engineering (COBEM), Rome, 2013.
 10. O. Doruk, "SDRE Based Attitude Control Using Modified Rodriguez Parameters," arXiv preprint arXiv:1103.5444, 2011.
 11. C. de Souza, and V. M. Arena, "Design of satellite attitude control algorithm based on the SDRE method using gas jets and reaction wheels", Journal of Engineering, 2013.
 12. Ø. Andresen, C. Grøn, R. H. Knudsen, and et al "Attitude control system for AAUSAT-II," Institute of Electronic Systems, Aalborg University, 2005.
 13. L. Markley and J. L. Crassidis, Fundamentals of spacecraft attitude determination and control. Springer, 2014.
 14. Yang, "Quaternion-based lqr spacecraft control design is a robust pole assignment design. " Journal of Aerospace Engineering, Vol 27, No.1, pp.168-176, 2014.
 15. Bittanti, A. J. Laub, and J. C. Willems, The Riccati Equation, Springer Science & Business Media, 2012.
 16. S. Naidu, S. Paul, and C. R. Rieger. "A simplified SDRE technique for regulation in optimal control systems." In 2019 IEEE International Conference on Electro Information Technology (EIT), IEEE, pp. 327-332, 2019.
 17. D. Anderson, and J. B. Moore, Optimal control: linear quadratic methods, Courier Corporation, 2007. 
 18. Bunse-Gerstner, "Computational solution of the algebraic Riccati equation", Journal of The Society of Instrument and Control Engineers, Vol 35, No.8, pp. 632-639, 1996.
 19. A. J. Laub, "A Schur Method for Solving Algebraic Riccati Equations", Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Information and Decision Systems, LIDS Report number 859, 1978.