نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

10.30699/jsst.2023.1409

چکیده

هر موشکی دارای بخش محموله و بخش موتور می باشد. در مسیر حرکت موشک زمانی وجود دارد که ماموریت بخش موتور پایان یافته و از آن پس موتور نقش موثری نخواهد داشت و به عنوان وزن اضافی و به تبع آن کاهش برد و یا عواملی در جهت ره‌گیری آسان سرجنگی توسط عوامل دشمن خواهد بود. در چنین وضعیتی پس از اتمام ماموریت موتور، از مکانیزم جدایش مراحل و جدایش سر از بدنه استفاده می شود. یکی از روش های جدایش استفاده از روش سیستم قطع تراست می باشد. در این مقاله با بررسی های انجام شده بر روی سیستم قطع تراست و ارائه روابط ریاضی، افت فشار و تراست معکوس ایجاد شده در محفظه بعد از باز شدن دریچه های تراست معکوس پیش بینی شده است. همچنین از جدایش نوع سرد و سیستم قطع تراست استفاده شده و افت فشار محفظه احتراق شبیه سازی شده است. سپس تاثیر عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی سیستم قطع تراست مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Simulation and parametric analysis of thrust reverser system in solid fuel engines

نویسندگان [English]

  • Hossein Mahdavy-Moghaddam 1
  • Vahid Rahimi Goradel 2

1 Assistant Professor of the Department of Aerospace Engineering. K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

2 M. Sc. Aerospace Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Each missile has a payload section and an engine section. In the path of the missile, there is a time when the mission of the engine section is over and after that the engine will not play an effective role and will be as extra weight and consequently reduced range or factor for easy detection of the warhead by enemy agents. In such a situation, after completing the engine mission, the mechanism of separating the steps and separating the head from the body is used. One of the separation methods is to use the thrust termination system method. In this paper, with the studies performed on the thrust termination system and the presentation of mathematical relations, the pressure drop and inverse thrust created in the chamber after opening the reverse thrust valves are predicted. Also, cold type separation and thrust termination system were used and the combustion chamber pressure drop is simulated. Then, the effect of important and influential factors on the thrust termination system has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reverse thrust
  • Cold type separation
  • Thrust termination system
  • Chamber pressure drop