نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه توان و پردازش داده، پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران

10.30699/jsst.2023.1422

چکیده

حفاظت فضانوردان و قطعات الکترونیکی موجود در ماهواره‌ها و فضاپیماها در برابر پرتوهای فضایی یکی از مهم‌ترین الزامات اولیه در ماموریت‌های فضایی می‌باشد. در این کار با محاسبه دز ناشی از پرتوهای فضایی بر بدن انسان و قطعه سیلیکونی با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX به ارزیابی تاثیر سه ماده آلومینیوم، بعنوان رایج‌ترین ماده، پلی‌اتیلن و یک ساختار graded-z در حفاظ سازی پرتوهای فضایی پرداخته شده است. دز ناشی پرتوهای فضایی پس از اعمال حفاظ‌هایی از آلومینیوم، ساختار graded-z و پلی‌اتیلن محاسبه شده است. نتایج نشان داد با استفاده از پلی‌اتیلن و حدود %4/4 افزایش وزن نسبت به حفاظ آلومینیومی، می‌توان دز ناشی از فوتون را بیش از %50 در بدن انسان و %30 در قطعات سیلیکونی، و دز ناشی از پروتون‌ها را تا حدود %30 هم برای فضانوردان و هم قطعات الکترونیکی کاهش داد. حفاظ graded-z در تضعیف دز ناشی از فوتون‌ها بسیار عالی عمل کرده اما در تضعیف دز ناشی از پروتون‌ها ناکارآمد ظاهر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Studying the effects of multi-layer shielding in reducing space radiations exposure of human and electrical components in space missions

نویسندگان [English]

  • Sara Shoorian 1
  • S. Amir Hosein Feghhi 1
  • Hamid Jafari 1
  • Reza Amjadifard 2

1 Department of Nuclear Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Power and Data Handling Department,, Satellite Research Institute (SRI) of Iranian Space Research Center (ISRC)

چکیده [English]

Protection of astronauts and electronic components in satellites and spacecraft against space rays is one of the most important primary requirements in space missions. In this work, the effect of three materials, aluminum, as the most common material, polyethylene and a graded-z structure, in the protection of space radiations has been evaluated. The calculations of the dose caused by these radiations on the human body and a silicon piece have been carried out by MCNPX Monte Carlo code,. The dose caused by cosmic rays has been calculated after applying shields of aluminum, graded-z structure and polyethylene. The results showed that by using polyethylene and about 4.4% increase in weight compared to the aluminum shield, it is possible to reduce the dose caused by photons by more than 50% in the human body and 30% in silicon parts, and the dose caused by protons by about 30%. It cut both for astronauts and electronic components. Graded-z shielding performed very well in the dose attenuation caused by photons, but appeared ineffective in the dose attenuation caused by protons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological damage
  • space radiation
  • MCNPX
  • protection
  • graded-z structure