نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 مربی، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی هسته ایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

6 استاد، دانشکده مهندسی هسته ای ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل آسیب زا برای عملکرد مناسب محموله های مخابراتی، ذرات پر انرژی یونیزان در فضا می‎باشند که استفاده از حفاظ مناسب، از راه کارهای مقابله با آن در نظر گرفته می‌شود. در طراحی حفاظ عوامل متعددی از جمله نوع قطعه و میزان وزن قابل قبول برای محموله و غیره می بایست مورد توجه قرار گیرند. در سالهای اخیر به منظور کاهش هزینه‌های ساخت و پرتاب، به کار گیری قطعات غیر فضایی مورد اقبال قرارگرفته است. بنابراین، استفاده از حفاظ با جنس مناسب به گونه ای که علاوه بر مقاومت در برابر تشعشعات، بتواند ملاحظات بودجه وزنی را نیز تامین نماید، از چالش های مهم در این حوزه خواهد بود. در این مقاله، هدف بررسی روش های کاهش بودجه وزنی با ملاحظه آسیب پرتویی دزیونیزان می‌باشد. در همین راستا، یک ماموریت توسعه فناوری پنج ساله در مدار GEO، پیش‌بینی شده و نتایج شبیه سازی ها و آزمایش حفاظ از دو جنس آلومینیوم و پلی اتیلن برای بررسی آسیب دز یونیزان، بر حسب بودجه وزنی اولیه و مرجع، ارائه و مقایسه شده است. تحلیل و ارزیابی نتایج آزمایش در بکارگیری از حفاظ پلی اتیلن کاهش 17/21درصدی مابین دو سنجنده تشعشع بیرونی و داخلی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using Space Radiation Shielding Made of Polyethylene instead of Aluminum in GEO Orbit to Reduce Weight

نویسندگان [English]

 • Pedram Hajipour 1
 • Leila mohammadi 2
 • Azam Eidi 3
 • Sara Shoorian 4
 • Nahid Eidi Esfiani 5
 • Seyed Amir Hossein Feghhi 6

1 Instructor, Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, ICT Research Institute, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, ICT Research Institute, Tehran, Iran

3 M.Sc., Satellite Communication Group, Faculty of Communications Technology, ICT Research Institute, Tehran, Iran

4 M.Sc., Graduated, Faculty of Nuclear Engineering , Shahid Beheshti University.Tehran,Iran

5 M.Sc., Graduated, Faculty of Nuclear Engineering , Shahid Beheshti University.Tehran.Iran

6 Professor, Faculty of Nuclear Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the damaging factors for the proper functioning of telecommunication payloads are high energy ionizing particles in space, which the use of proper shield is a way to deal with it. In the design of protection, several factors, such as the type of part and the amount of weight acceptable for the payload.etc.must be taken into consideration. In recent years, in order to reduce the costs of construction and launch, the use of non-space components has been favored.Therefore, the use of shields with the suitable material in with radiation resistance, with respect to the weight budget considerations, will be one of the important challenges .In this paper, the aim is to investigate the methods of reducing the weight budget considering with respect to the radiation damage of ionizing dose. In this regard, a five-year technology development mission in the GEO orbit has been predicted, and the results of simulations and testing of aluminum and polyethylene shielding to check ionizing dose damage, according to the initial and reference weight budget, have been presented and compared. The analysis and evaluation of the test results using polyethylene protection shows a 17.21 percentage reduction between the two external and internal radiation meters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Space radiation
 • Aluminum and polyethylene Shields
 • Total ionizing Dose
 • Weighted budget
 • Space radiation test
 1. M.Bagatin and S. Gerardin, Ionizing radiation effects in electronics: from memories to imagers. CRC press, 2020, [Online][E/book].Available:https://www.routledge.com/IonizingRadiation-Effects-in-Electronics-From-Memories-to Imagers/BagatinGerardin/p/book/9780367655952 2018.
 2. J.R. Schwank et al., "Radiation effects in MOS oxides," IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 55, No. 4, pp. 1833-1853, 2008, doi:10.1109/TNS.2008.2001040.
 3. N.Eidi Esfiani , and P.Hajipour, "Calculation of ionization and non-ionization damage parameters in space,"­ICT Res. Inst. (ITRC). Extracted from the project: Design, manufacture, assembly, testing, and delivery of engineering model of a single-transponder and qualitative model of a dual transponder for a Ku-band GEO satellite," Project code: 912960480, pp.1-30 (in Persian).
 4. M. Ebrahimzadeh, L.Mohammadi, P.Hajipour. R.Karimzadeh Baee, and .P.Soojodi, "Radiation environments in Geostationary orbit," A collect. Consens. articles on the study of space radiation-Aerospace Research, 2010, pp.1-6 (in Persian).
 5. S. Shoorian. and et al, "Evaluating the impact of satellite structure on space radiation shield," the 4th National Conference on Space Radiation NSTRI, Iran, 2021, pp.1-8, (in Persian).
 6. E.C.S.S Secretaria,"Space product assurance:Data for selection of space materials and process, " Technical Report ECSS-Q-70-71A Rev. 1, ESA-ESTEC Requirements & Standards Division, Noordwijk, The Netherlands, 1-222, 2004.
 7. S. Shoorian, H.Jafari, and S.A.H.Feghhi," Design and calculation of a multi-layer radiation shield to replace aluminum shield in "GEO" orbit satellites,"Journal earth and space physics, Vol.48, No.1, pp.113-123, 2021, doi: 10.22059/JESPHYS.2021.323466.1007319 (in Persian).
 8. K. Ghordoyi Milan, A. Sadr, S.H. Sedighy, and, H. Daneshvar," Analysis, Design and Optimization of the Multi-Layer Radiation Shielding of Satellite Electronic Components," Journal Space Science and Technology, Vol.14, No.2, pp.71-76, 2021, doi:https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1246 (in Persian).
 9. S. Shoorian, and P.Hajipour," Shielding Novel Materials And The Possibility of Accumulating Radiation and Thermal Shields in order to Reduce the Mass, " ICT Res. Inst. (ITRC), Extracted from the project: Design, manufacture, assembly, testing, and delivery of engineering model of a single-transponder and qualitative model of a dual transponder for a Ku-band GEO satellite, Project code: 912960480, pp.1-18, (in Persian).
 10. B. Dunbar Fire away, sun and stars! Shields to protect future space crews. [online] Available at: https://www.nasa.gov/vision/space/travelinginspace/radiation_shielding.html.
 11. L.Narici, and et al," Performances of Kevlar and Polyethylene as radiation shielding on-board the International Space Station in high latitude radiation environment," Scientific reports,Vol.7,No.1,pp.1-11,2017, doi: https://doi.org/10.1038/s41598-017-01707-2
 12. S. Guetersloh, and et al," Polyethylene as a radiation shielding standard in simulated cosmic-ray environments," Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,Vol.252, No.2, pp.319-332, 2006, doi:https://doi.org/10.1016/j.nimb.2006.08.019.
 13. Plastic Spaceships. A "designer material" derived from plastic could help protect astronauts on their way to Mars. [online]. Available at: https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2005/25aug_plasticspaceships
 14. J.H.Cha, and et al," Ultra-High-molecular-weight polyethylene as a hypervelocity impact shielding material for space structures,"Acta Astronautica, Vol.168, pp.182-190,2020,doi: https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.12.008
 15. ECSS-E-ST-10-04C,"Space engineering:Space environment," 2/E. Noordwijk: ESA Requirements and Standards Division, pp.1-198, 2008.
 16. C. Xu, and et al, "Study on Three-Dimensional Analysis Method of Radiation Dose of GEO Satellite," In MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, Vol. 288, p. 02010. 2019, doi: https://doi.org/10.1051/matecconf/201928802010.
 17. H. Daneshvar, and et al,"Investigation and feasibility study of using components with different categories from the perspective of radiation damage in LEO and GEO orbits," Journal of Space Science and Technology.,Vol.14, No.4, pp.11-23, 2021, doi: https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1267 (in Persian).
 18. J. R. Wertz, and W.J.Larson, Space Mission Analysis and Design, Third Edition. Microcosm Press . pp.1-923. [E-book]. Available: https://www.amazon.com/Mission-Analysis-Design-Technology Library/dp/ 1881883108 James R. Wertz Space Mission Analysis and Design.
 19. M.Ebrahimzadeh, and et al," Introducing software for modeling and measuring the effect of space radiation on electronic and telecommunication equipment," A collect. Consens. articles on the study of space radiation-Aerospace Research, 2010, pp.1-5 (in Persian).
 20. S V Reznik, D V Reut. and M.S.Shustilova," Comparison of geostationary and low-orbit “round dance”satellite communication systems," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,V971, No .5, pp.1-8, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/971/5/052045.
 21. V.J Batthula, and et al " Future Satellite Lifetime Prediction from the Historical Trend in Satellite Half-Lives," Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics.,Vol.20, No.3, pp.40-45, 2022, doi: https://doi.org/10.54808/JSCI.20.03.40.
 22. Space Weather Prediction Center:National Oceanic and Atmospheric Administration. [Online]. Available at: https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-prediction.
 23. ECSS-Q-ST-60-15C, "Space Product Assurance: Radiation Hardness Assurance- EEE Components," 2012, 1-32.
 24. M. Danaeefar, and et al," The process of safe use of commercial electronic components in space applications with respect to space radiation," the 2th Natl. Space Radiation Conf, Iranian Research Organ. Sci. Technol., pp.1-5,2013 (in Persian).
 25. T. Blachowicz, and A.Ehrmann, "Shielding of Cosmic Radiation by Fibrous Materials," fibers, Vol.9,N.10, pp.1-15, 2021, doi: https://doi.org/10.3390/fib9100060