نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسنده

تهران- شهرک قدس (غرب)، خ ایران زمین، خ مهستان، بالاتر از کلانتری، خ پژوهشگاه هوافضا

10.30699/jsst.2023.387451.1433

چکیده

پیری بذر فرآیندی است که می تواند منجر به از دست دادن کامل زیست پذیری بذر شود. این فرآیند زمانی اتفاق می افتد که بذرها در معرض ذخیره طولانی مدت یا تیمارهای زوال کنترل شده نظیر خشکی بیش از حد، فقدان اکسیژن، و نوسانات دمایی روی زمین یا فضای خارج از جو قرار بگیرند. تغییرات پروتئومی می تواند در حالت خشک برای بذرها رخ دهد. نوسانات دمایی شدید فضا و به طور ویژه ماه و مریخ، یکی از چالش های مهم پیش رو دانشمندان فضایی جهت انتقال بذر گیاهان و پرورش آن ها در فضای خارج از جو می باشد. در مطالعه حاضر، اثرات نوسانات دمایی شبیه سازی شده فضا بر محتوای کمی و کیفی پروتئین های بذر خشک گوجه فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج ،13 باند پروتئینی را در محدوده وزن مولکولی82/91 تا 89/8 کیلودالتون نشان داد. همچنین کاهش دوبرابر و یا بیشتر شدت باندهای پروتئینی با وزن مولکولی بالا در گروه تحت تیمار نسبت به شاهد مشاهده شد. در نهایت انجام روش الکتروفورز دوبعدی و به دنبال آن طیف سنجی جرمی برای وضوح بهتر پروتئین های بذر گوجه فرنگی و تفکیک بهتر آن ها و همچنین شناسایی باندهای پروتئینی ناشناخته در مطالعات آتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of extreme temperature fluctuations simulated of space on the electrophoretic profile of tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) seed storage proteins

نویسنده [English]

 • Fateme Mousavi

تهران- شهرک قدس (غرب)، خ ایران زمین، خ مهستان، بالاتر از کلانتری، خ پژوهشگاه هوافضا

چکیده [English]

Seed aging is a process that can lead to a complete loss of seed viability. This process occurs when seeds are exposed to long-term storage or controlled deterioration treatments such as excessive dryness, lack of oxygen, and temperature fluctuations on Earth or in outer space. Proteomic changes can occur in the dry state of seeds. Extreme temperature fluctuations in outer space, especially on the moon and Mars, are one of the most important challenges for space scientists to transfer plant seeds and grow them in outer space outside the atmosphere. The present study studied the effects of simulated space temperature fluctuations on the quantitative and qualitative content of dry tomato seed proteins. The results showed 13 protein bands in the molecular weight range of 8.89 to 91.82 kilodaltons. A double or more significant decrease in the intensity of protein bands with high molecular weight was also observed in the treated group compared to the control. Finally, the two-dimensional electrophoresis technique followed by mass spectrometry is suggested for better resolution of tomato seed proteins and their better separation, as well as identification of unknown protein bands in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • seed"
 • temperature fluctuations"
 • ,"
 • thermal cycle"
 • space"
 • spacecraft,"
 • . "
 • electrophoresis"
 • protein"
 • viability"
 • moon"
 • , "
 • Mars