نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکدة مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشکدة مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، ارائة روش تکاملی الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌یابی پارامترهای اصلی موتور سوخت مایع سیکل بسته است. بر مبنای همین الگوریتم بهینه‌یابی،  مدارهای جدید با سیکل‎های ترمودینامیکی بهبود یافته و تعیین میزان کارآیی آن‌ها مشخص شده‌اند. هدف اصلی این بهینه‌یابی، دست‌یابی به بالاترین سرعت نهایی ماهواره‌بر است که با دقت بسیار بالایی هم‌ارز با نسبت ضربة ویژه است. در این تحقیق، راهبرد استفاده از بوستر توربوپمپ و پمپ سوخت مرحلة دوم به عنوان مدارهای مختلف موتور به چالش کشیده شده است. استفاده از بوستر توربوپمپ و پمپ سوخت مرحلة دوم از یک طرف باعث افزایش وزن مجموعة موتور و از طرف دیگر با افزایش فشار ورودی پمپ‌ها و کاهش فشار مخازن، کاهش جرم مخازن و در نهایت کاهش جرم مجموعه موتور را به دنبال دارد. همین تعارض در به‌کارگیری این زیرسیستم‌ها، منجر به ارائة یک مسئلة بهینه‌یابی بر مبنای مدار موتور می‌شود. برای این مسئله بهینه‌یابی قیودی چون، محدودیت افزایش فشار محفظه، دور توربین و به تبع آن فشار خروجی پمپ‌ها وجود دارند که در الگوریتم بهینه‌یابی اعمال شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که تأمین دبی سوخت مولد گاز از پمپ سوخت مرحلة دوم و تقسیم دبی خروجی بوستر توربین سوخت به پمپ سوخت مرحلة دوم و محفظة احتراق در افزایش سرعت نهایی ماهواره‌بر نقش بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of Schematic and Parameters of Staged Combustion Launch Vehicle Liquid Engines

نویسندگان [English]

  • Davood Ramesh 1
  • Sajad Khodadadiyan 2
  • Hasan Karimi 1

1 Faculty of Aerospace Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University of Technology, Tehran, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to present a genetic algorithm (as a software) to optimize engine main parameters through the application of "genetic algorithm" and also introduced the new and modified thermodynamic cycles with analysing their performance. This software objective function is to achieve the highest and optimum level of 'final velocity'. In this study, the strategy of using fuel booster turbopump and 2nd stage fuel pump is followed primarily to moderate the effect of cavitation on pumps. Although the use of boosterpumps increase the weight, arise pumps' rpm and possibility to reduce the tanks pressure came with a decrease in weight of propulsion system. The developed software is applied to Russian RD-180 engine in construction of propulsion system of first stage of ATLAS IIIB LV, and experimental results have been demonstrating the improvement of engine performance which results from a multi-variable sensitivity study on a staged-combustion engine will be highlighted. This algorithm is under the limitation of constraints to control the critical variation of combustion pressure, turbine rpm, and pumps cavitation margin and turbine temperature. Results show that, supply flow rate of gas generation from 2nd stage of fuel pump and divide flow rate of exhaust of fuel booster turbine to 2nd stage of fuel pump and combustion chamber, will increase the final velocity of launch vehicle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design optimization
  • Staged combustion
  • Thermodynamic cycle
  • Booster turbopump
  • Impulse
  • Genetic algorithm
 [1]   Jafargholi, A., Ramesh, D., Abiat, J. and Montazeri, M., “Designe of Liquid Propellant Engine- Structure and Frame,” Publication of Airospace Company, 2006 (In Persian).
 [2]   Way, D.W. and Olds, J.R., “SCORES: Developing and Object-Oriented Rocket Propulsion Analysis Tool,” AIAA-98-3227, Conference Proceeding of the 34th AIAA/ASME Joit Propulsion Conference in Seattle, WA. 1998.
 [3]   Way, D.W. and Olds, J.R. “SCORES: Web-Based Rocket Propulsion Analysis Tool for Space Transportation System Design,” AIAA-99-2353. 35th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, Los Angeles, CA, 1999.
 [4]   Bradford, J., “SCORES II Design Tool for Liquid Rocket Engine Analysis,” AIAA-2002-3990. 37th AIAA/ASME/SAE/ ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Indianapolis, Indiana, 2002.
 [5]   Bradford, J.E., Charania, A. and Germain, B. St., “REDTOP-2: Rocket Engine Tool Featuring Engine Performance, Tool, Weight, Cost, Reliability,” AIAA-2002-3990. 37th AIAA /ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Indianapolis, Indiana, 2002.
 [6]   Kwon-Su, J., Jae-Woo, L. and Changjin, L., “Optimal Gas Generator Design for Liquid Rocket Engine,” AIAA-2004-0032, 42th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 2004.
 [7]   Berkhardt, H., Sippel, M., Herbertz, A. and Klevanski, J., “Comparative Study of Kerosene and Methane Propellant Engines for Reusable Liquid Booster Stages,” 4th International Conference on Launcher Technology Space Launcher Liquid Propulsion, Belguim, 3-6 December 2002.
 [8]   Shyy, W., Tucker, P.K. and Vaidyanthan, R., “Response Surface and Neural Network Techniques for Rocket Engine Injector Optimization,” AIAA 99-2455, AIAA/ASME/SAE /ASEE 35th Joint Propulsion Conference, 1999.
 [9]   Kazlov, A.A., “Propellant, Schematic and Main Parameters Selection for Liquid Propellant Rocket Engines,” In Russian, MAI Press, 1997, Translated to Persian by D. Ramesh, 2001.
[10]  Kazlov, A.A., “Control and Feed System’s Elements of  Liquid Propellant Rocket Engines,”, Mashinostroenie Press: Moscow, 1988 (In Russian).
[11]  Bookhmatov, A.A., Bookanov, B.T., Kanalin, U. I. and Klepikov, I. A., “LRE Turbopump Feed System,” Patented in Russia, RU 2246023 C2, 2005, (In Russian).
[12]  Holland, J., “Adaptation in Natural and Artifical Systems,” University of Michigan Press, 1975.
[13]  Davis, L., Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold, 1991.
[14]  Mitchell, M., An Introduction to Genetic Algorithm, MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
[15]  Engelbrecht, A. P., Computational Intelligence, West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
[16]  Koodriatsev, V. M., “Basis of Theory and Calculation of Liquid Propellant Rocket Engines,” Mashinostroenie Press: Moscow, 1993 (In Russian).
[17]  Avsianikov, B.V., “Theory and Calculation of Feed Systems’s Elements of Liquid Propellant Rocket Engines,” Mashinostroenie Press: Moscow, 1983 (In Russian).
[18]  Ramesh, D., Karimi Mazraeshahi, H., “Optimization Algorithm of Main Parameters of Liquid Propellant Engines with After-Burning of  Gas Generator Oxidizer Gas and Validation with Real Data”, First Conference of Launcher, Khaje Nasir Toosi University of Tecnology, AiroSpace Faculty, Tehran, 2011 (In Persian).