نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، ارزیابی کنترل وضعیت مغناطیسی با استفاده از قوانین کنترلی PD و LQR بررسی شده است. برای ارزیابی این قوانین کنترلی از «شبیه‌ساز سه‌درجۀ آزادی کنترل وضعیت ماهواره مبتنی بر یاتاقان هوایی» استفاده شده است. معادلات دینامیکی و سینماتیکی توسعه‌یافته برای شبیه‌ساز با تست آزمایشگاهی حلقه‌باز صحه‌گذاری می‌شود. پس از اثبات صحت مدل‌سازی، قوانین کنترلی با مقایسۀ نتایج شبیه‌سازی و تست آزمایشگاهی حلقه‌بسته ارزیابی می‌شود. به دلیل محدودیت‌های ذاتی شبیه‌ساز، پیاده‌سازی کنترل‌کنندۀ وضعیت مغناطیسی تنها در راستای یک محور امکان‌پذیر است. نتایج تست‌های آزمایشگاهی نشان‌دهندۀ عملکرد بهتر قانون کنترلی LQR و دقت مناسب آن برای بسیاری از مأموریت‌هاست. بنابراین، با تعمیم کنترل‌کنندۀ  LQRشبیه‌سازی سه‌محوره برای یک ماهواره انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Magnetic Attitude control with Air-Bearing simulator

نویسندگان [English]

  • Hamed Arefkhani
  • Seyed Mohammad Mehdi Dehghan
  • Amir Hossein Tavakoli

Department of Aerospace University Camplex, Maleke Ashtar University of Technology.Tehran.IRAN

چکیده [English]

In this paper, the three-axis magnetic attitude control using PD and LQR control laws have been studied in a lab environment. Evaluation of the magnetic attitude control with this control laws is done by a "three degrees of freedom air-bearing simulator". Developed dynamic and kinematic equations to be used in actual simulator are evaluated by open loop test. Then control laws evaluated by comparing close loop simulation and laboratory test. Due to the inherent simulator limitations, magnetic attitude control only possible in the yaw axis. Laboratory test results indicate the improved and accurate performance of LQR control law for most satellite missions. Therefore by generalized LQR controller, three-axis simulation was performed for a satellite.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetorquer
  • Magnetic attitude control
  • ADCS Simulator
  • Air bearing
[1] Ovchinnikom, Yu., Penkovv, I., Ilyina, A. and
Selivanovs, A., “Magnetic Attitude Control Systems of
The Nanosatellite Tns-Series,” Selected Proceedings of
the 5th International Symposium of the International
Academy of Astronautics, Berlin, 2005, pp. 337-344
[2] Bolandi, H., Ghorbani, V.B. and Ataei, M. “Attitude
Control System of a Spinning Satellite using Only
Magnetic Coils,” Presented at the 4th International and
8th AnnualConference of Iranian Mechanical Engineerin
g(ISME2000), Sharif University, Tehran, Iran, 2000.
[3] Bolandi, H. and Vaghei, B.G., “Stable Supervisory-
AdaptiveController for Spinning Satelliteusing Only
Magnetorquers,” IEEE Transactions on Aerospace and
Electronic Systems, Vol. 45, No. 1, Jan. 2009.
[4] White, J.S., Shigemoto, F.H. and Bourquin, K. “Satellite
Attitude Control Utilizing the Earth’s Magneticfield,”
National Aeronautics and Space Administration,
Technical Report NASA TN-D1068, 1961.
[5] Musser, K.L. and Ebert, W.L., “Autonomous Spacecraft
Attitude Control Using Magnetic Torquing Only,”
Flight Mechanics/Estimation Theory Symposium, NASA
Conference Publication, 1989, pp. 23–38.
[6] Wisniewski, R., Satellite Attitude Control Using Only
Electromagnetic Actuation, (Ph.D. Thesis), Department
of Control Engineering Aalborg University Fredrik
Bajers Vej 7, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark, Dec.
1996.
[7] Wisniewski, R. and Markley, L.M., “Optimal magnetic
attitude control,” Proceeding of The 14th IFAC World
Congress, Beijing, China, 1999.
[8] Psiaki, M.L., “Magnetic Torquer Attitude Control Via
Asymptotic Periodic Linear Quadratic Regulation,”
AIAA 2000, p.13.
[9] Raschke, C., Roemer, S. and Grossekatthoefer, K., “Test
Bed for Verification of Attitude Control System,”
ample of Paper for Journal of the Japan Society for
Test Bed, 2012, pp. 1-4.
[10] Min, H., Guoqiang, Z. and Yudong G., “Thruster
Control for Micro-Satellite Attitude and Hardware-inthe-
loop Demonstration”, American Journal of
Engineering and Technology Research, Vol. 11, No. 12,
2012, pp. 588-591.
[11] Prado, J., Bisiacchi, G., Reyes, L., Vicente E., Contreras
F., Mesinas M. and Juárez, A., “Three-Axis Air-
Bearing Based Platform for Small Satellite Attitude
Determination and Control Simulation,” Journal of
Applied Research and Technology, December, año/vol.
3, Número 003 Universidad Nacional Autónoma de
México Distrito Federal, México, 2005, pp. 222-237.
[12] Kulick, W.J., “Development of A Control Moment
Gyroscope Controlled, Three Axis Satellite Simulator,
With Active Balancing for The Bifocal Relay Mirror
Initiative,” (M Sc Thesis), Naval Postgraduate School
Monterey, CA 93943-5000, Dec. 2004.
[13] Larson, W.J. and Wertz, J.R. Space Mission Analysis
and Design, Microcosm, Inc., 1992
[14] Makovec, K.L., A Nonlinear Magnetic Controller for
Three-Axis Stability of Nanosatellites, (M Sc Thesis),
of Science in Aerospace Engineering, Virginia
Polytechnic Institute and State University, 2001.
[15] Gießelmann, J. “Development of an Active Magnetic
Attitude Determination and Control System for
Picosatelliteson highly inclined circular Low Earth Orbits,
(M Sc. Thesis), School of Aerospace, Engineering and
Technology Portfolio RMIT University, 2006.
[16] Guerrant, D.V., Design and Analysis of Fully Magnetic
Control For Picosatellite Stabilization, (M Sc Thesis)
Aerospace Engineering, California Polytechnic State
University, San Luis Obispo, 2005.
[17] Lorentzen, T. “Attitude Control and Determination
Systemfor DTUsat1,” Cube Sat project Department of
Automation, Ørsted•DTU Technical University of
Denmark, Feb. 2002.
[18] Tavakoli, A.H., Kalhor, A. and Dehghan, S. M.M.,
“Implementation of Three Axis Attitude Controllers for
Evaluation of a Micro-gravity Satellite Simulator,”
JSST, Vol 5, No. 2, 2012, pp. 59-68 (In Persian).
[19] Zipfel, P.H., Modeling and Simulation of Aerospace
Vehicle Dynamics, University of Florida, Gainesville,
Florida, 2007.
[20] Kim, B.M., Velenis, E., Kriengsiri, P., and Tsiotras, P.,
“Designing a Low Cost Spacecraft Simulator,” IEEE
Control Systems Magazine, 2003
[21] Regan, F.J. and Anandakrishnan, S.M., Dynamics of
Atmospheric Re-Entry, American Institute of
Aeronautics and Astronautics, 1992.
[22] Sidi, M.J., Spacecraft Dynamics and Control
Camberidge University press, 1997.
[23] Silani, E. and Lovera, M., “Magnetic Spacecraft
Attitude Control: A Survey and Some New Results,”
Control Engineering Practice (Elsevier), Vol. 13, 2005,
pp. 357–371.
[24] Makovec, K.l., “A Nonlinear Magnetic Controller for
Three-Axis Stability of Nanosatellites,” (M Sc Thesis)
Aerospace Engineering, Blacksburg, Virginia, 2001.