نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، مسئلة طراحی مسیر بهینة یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ در فضای سه‌بعدی مورد نظر می‌باشد. مسیر بهینه چند سوزشی  براساس تئوری اویلر-لاگرانژ با معیار حداقل مصرف سوخت به‌دست می‌آید. جهت تعیین زمان‌های روشن و خاموشی موتور، به جای استفاده از تابع سوییچ که سبب پیچیدگی محاسبات می‌شود، از یک روش ساده و بهینه استفاده شده تا زمان‌های سویچ از فاز‌های فعال به غیر‌فعال و بالعکس تعیین شوند. برای حل مسئلة شرط مرزی در چند نقطه از یک روش پرتابی غیرمستقیم بهبود یافته با کارایی بالا استفاده شده است که علاوه‌بر تأمین دقت بالا، با سرعت بسیار خوبی نیز به شرایط مرزی مورد نظر همگرا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal Trajectory Design of an Upper Stage for Satellite Injection into Geostationary Orbit Using Limited Thrust

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Alavi pour 1
  • Amir Ali Nikkhah 2
  • Jafar Roshanian 3

1 Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology.Tehran.IRAN

2 Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology.Tehran.IRAN

3 Department of Aerospace Engineering, K.N. Toosi University of Technology.Tehran.IRAN

چکیده [English]

In this research, the problem of optimal trajectory design of an upper stage is considered for satellite injection into Geostationary orbit in 3-Dimensional space. The optimal multi-burn trajectory is obtained based on Euler-Lagrange theory with minimum fuel consumption criteria. Instead of using switch function for obtaining the switching times, which complicates the numerical solution of the optimal control problem, the presented algorithm uses a simple and optimal process to find the burn and coast times. To solve the tow point boundary value problem, an improved indirect shooting method with high performance is used which in addition to having higher precision, converges very fast to the desired condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal trajectory
  • upper stage
  • Geostationary orbit
  • multiple burn
[1]     Brown, K. R., and Johnson, G. W., “Real-Time Optimal Guidance”, IEEE Transactionson Automatic Control, Vol. AC-12, No. 5, 1967, pp. 501-506.
[2]     Brown, K. R., Harrold, E. F., and Johnson, G. W., “Some New Results on Space Shuttle Atmospheric Ascent Optimization”, AIAA Paper NO. 70-978, 1970.
[3]     J. Calise, “Further improvements to a Hybrid Method for Launch Vehicle Sscent Trajectory Optimization,” AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, 2000, 14-17.
[4]     Dukeman,G.A., “Atmospheric Ascent Guidancefor Rocket-Powered Launch Vehicles, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, AIAA- 2002-4559, Monterey, CA, August 5-8, 2002.
[5]     Dukeman, G. A., and Calise, A. J., “Enhancements to an Atmospheric Ascent Guidance Algorithm, AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, AIAA-2003-5638, Austin, TX, August 11-14, 2003
[6]     Zhang, L., A Fixed-point Framework for Launch Vehicle Ascent Guidance, (Ph.D. Thesis), Iowa State University, 2006.
[7]     Brown, K. R., Harrold, E. F. and Johnson, G. W., “Some New Results on Space Shuttle Atmospheric Ascent Optimization, AIAA Paper No. 70-978, 1970.
[8]     Cohen, A.O., and Brown, K.R., “Real-Time Optimal Guidance for Orbital Maneuvering”, AIAA Journal, Vol. 10, No. 5, 1972, pp. 680-685.
[9]     Jezewski, D.J., “Optimal Analytical Multiburn Trajectories,” AIAA Journal, Vol. 11, No. 9, 1973, pp. 1266-1272.
[10]  Calise, A. J., “Further Improvements to a Hybrid Method for Launch Vehicle Ascent Trajectory Optimization, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit, AIAA-2000-4261, Denver, CO, August 14-17, 2000.
[11]  Gath, P. F., and Calise, A. J., “Optimization of Launch Vehicle Ascent Trajectories with Path Constraints and Coast Arcs, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 24, No. 2, 2001, pp. 296-304.
[12]  Lu, P. and Griffen, B. J.,  “Rapid Optimal Multiburn Ascent Planning and Guidance,” Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 31, No. 6, 2008, pp. 1656-1664.
[13]  Pan, B. and Lu, P., “Rapid Optimization of Multiburn Rocket Trajectories Revisited”,AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, 10-13 August 2009.
[14]  Jaminson, B. R. and Coverstone, V.,“Analytical Study of the Primer Vector and Orbit Transfer Switching Function,” Journal of Guidance, Control and Dynamics, Vol. 33, No. 1, 2010, pp. 235-245.
[15]  Stephen, W., Thrasher, J.  and Thomas J. F., “Orion’s Exoatmospheric Burn Guidance Architecture and Algorithm, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, 2011.
[16]  Pan, B., Lu, P. and Chen, ZH., “Three-Dimensional Closed-form Costate Solutions in Optimal Coast,” Elsevier Science Direct Acta Astronautica, Vol. 30, No. 77, 2012 , pp. 156-166.
[17]  Hernandez, S. and Akella, M. R., “Finite-Thrust Orbit Transfers to any Circular-Equatorial Orbit using Lyapunov-based Feedback Control,” Fifth International Conference on Spacecraft Formation Flying Missions and Technologies, 2013.
[18]  Oliveira, T. C. and Rocco, E. M., “Minimum Fuel Low-Thrust Transfers for Satellites Using a Permanent Magnet Hall Thruster,” Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering,  Feb 25, 2013.
[19]  Heydari, A. and Blakrishnan, S.N., “Optimal Orbit Transfer with on-off Actuators Using a Closed Form Optimal Switching Scheme, Guidance, Navigation and Control and Co-Located Conferences, 2013.
[20]  Bortakovskii, A. S. and Konovalova, A. A., “Optimal Injection of a Satellite into Geostationary Orbit Using a Limited Number of Thruster Firings,” Journal of Computer and Systems Sciences, No. 52, 2013, pp. 938-948.
[21]  Bryson A. E. and Ho, Y., Applied Optimal Control,. Hemisphere Publishing Corporation, Bristol, PA, Revised Printing Edition, CRC Press, 1975.
[22]  Alavipour, M., Nikkhah, A. A. and Roshanian, J., “Optimal Multiple-Burn Injection of a Satellite into Geostationary orbit using an Upper Stage,” Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 6, 2017, pp. 157–167 (In Persian).
[23]  Thorne, J. D. and Hall, C. D., “Approximate Initial Lagrange Costatesfor Continuous-Thrust Spacecraft,” Journal of Guidance, Control, and Dynamics,Vol. 19, No. 2, 1996, pp. 283–288.
[24]  Curtis, H.D., Orbital Mechanics for Engineering Students, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005.