نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش­های صحرایی نر می­باشد. به این منظور تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1) استراحت طبیعی(6=n) 2) استراحت میکروگراویتی شبیه­سازی شده(6=n) 3) تمرین تناوبی شدید طبیعی(6=n) 4) تمرین تناوبی شدید میکروگراویتی شبیه­سازی شده(6=n). آزمودنی­ها به مدت شش هفته و هر هفته پنج جلسه، پروتکل تمرینی را اجرا کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه­ی تمرینی آزمودنی­ها مورد نمونه­گیری و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد تغییر تراکم غلاف میلین در گروه تعلیق + تمرین به طور معنی داری(001/0≥p) بیشتر از سایر گروه­ها بود (27/5±27/30). بنابراین به نظر می­رسد که تمرین تناوبی شدید در شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده می­تواند با افزیش تراکم غلاف میلین، نقش مهمی در بهبود وضعیت­های بالینی بیماران عصبی و همچنین کاهش آثار جانبی نامطلوب محیط کم جاذبه (اختلالات عصبی- عضلانی) بر فضانوردان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghadampour-vahed 1
  • Ali Kazemi 2
  • bagher minaei 3
  • Zabih Allah Ghadampour-vahed 4

1 Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, IRAN

2 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Department of Medicine, Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN

4 Department of Exercise Physiology, University of Isfahan, Isfahan, IRAN

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of six weeks of HIIT under simulated microgravity conditions on morphological changes of radial nerve myelin sheath in male rats. In the present study, 24 male wistar rats were randomly selected and divided into four groups including: TS (training during suspension: n=6), CS (suspension: n=6), T (training: n=6), C (control: n=6). The training groups run on treadmill for six weeks (five days a week). 24 hours after the last training session, animals were prepared for tissue samples. At the end of the experiment, changes in myelin sheath were measured by Luxol fast blue. obtaining results showed that the percentage of changes in myelin sheath in HIIT group under simulated microgravity (p≤0.001) was higher than other groups, significantly (30/27+5/27). Based on the results, HIIT under simulated microgravity conditions affected on changes in myelin sheath. Therefore, it can play an effective role in the improvement of clinical status of neurological patients and decrease side effects in Astronauts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simulated microgravity
  • radial nerve
  • myelin sheath
  • peripheral nervous system
  • high intensity interval training