نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این مقاله شامل گسسته ­سازی معادلات و تهیه یک برنامه کامپیوتری برای آنالیز جریان گاز در محفظه و نازل همگرا-واگرا با دیواره عایق فناشونده می­ باشد. شرایط مرزی فرض شده در نازل کاملاً مشابه یک نازل واقعی می­باشد. به این منظور ابتدا با روابط ریاضی مربوطه پروفیل نازل مخروطی و رائو طراحی شده است و برای حل جریان در نازل همگرا-واگرا از روش صریح مک­ کورمک استفاده شده است. معادلات انتقال حرارت و جرم در دو بعد در بدنه و عایق مورد نظر در نظر گرفته شده است. برای حل این معادلات از روش حجم محدود و از روش ضمنی برای وابستگی زمانی استفاده شده است. همچنین معادله تجزیه که به فرم آرنیوس نوشته شده با استفاده از رانگ-کوتای مرتبه 4 حل شده و چگالی و شار جرمی گاز تولیدی در هر گام زمانی بدست آمده است. سپس در ادامه به بررسی فناشوندگی در یک نازل همگرا-واگرای مخروطی در دو حالت متفاوت با و بدون فناشودگی زغال پرداخته شده و نتایج با همدیگر مقایسه شده و برای حل مش غیر­متعامد در  نازل همگرا-واگرا از روش Over-Relaxed استفاده شده است. در نهایت با در نظر گرفتن پروفیل نازل رائو برای یک موتور واقعی توزیع دما و چگالی بدست آمده است. نتایج شبیه­ سازی مورد نظر با تست تجربی انجام شده مقایسه شده است. که نتایج حاصله نشان از دقت قابل قبول کد نوشته شده در عایق کربن اپوکسی می­باشد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Two-dimensional numerical simulation of pyrolysis and erosion in a solid rocket motor diverging-converging nozzle

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razmjooei 1
  • Mohammad Shahbazi 2
  • Fathollah Ommi 3

1 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Department of Mechanical Engineering, Arak University, Arak, Iran

3 Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran IRAN

چکیده [English]

In this paper, the heat transfer and ablation thermal insulators in solid rocket motor are investigated. Therefore, by collecting and solving the thermal ablation equations, a computer program, using MATLAB software, is developed which can predict the thermal response of insulators in different operating conditions and compare the performance of these insulators. The heat and mass transfer equations are considered in two dimensions in a solid body. We used the equations, finite volume method with implicit formulation for time dependency to solve equations. The reaction equation which written in the form of Arrhenius, is solved using Runge-Kutta method, and the density and the flux of the gas produced at each step are obtained. Also we represent a model for the rate of recession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ablation
  • insulators
  • finite volume
  • Two-dimensional
  • Heat transfer
  • Decomposition equation
[1] Cross, Peter G. and Iain D. Boyd. "Reduced Reaction Mechanism for Rocket Nozzle Ablation Simulations." In 47th AIAA Thermophysics Conference, p. 3682. 2017.
[2] Hui, Wei-hua, Fu-ting Bao, Xiang-geng Wei, and Yang Liu. "Ablation performance of a 4D-braided C/C composite in a parameter-variable channel of a Laval nozzle in a solid rocket motor." New Carbon Materials, Vol. 32, no. 4 2017, pp. 365-373.
[3]Swann, R.T. and C.M. Pittman, Numerical analysis of the transient response of advanced thermal protection systems for atmospheric entry 1962: National Aeronautics and Space Administration.
[4] Chung, B., et al., "Heat transfer with ablation in a half space subjected to time-variant heat fluxes,” Journal of heat transfer, Vol. 105, No. 1, 1983, pp. 200-203.
[5] Blackwell, B., “Numerical prediction of one-dimensional ablation using a finite control volume procedure with exponential differencing,” Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, Vol. 14, No.1, 1988, pp. 17-34.
[6] Ren, F., H. Sun, and G. Deng, “A theoretical calculation method of local ablation in region of shock-boundary layer interaction,” in 6th Joint Thermophysics and Heat Transfer Conference 1994, American Institute of Aeronautics and Astronautics.
[7] Zien, T.-F. and C.-Y. Wei, “Heat transfer in the melt layer of a simple ablation model.” Journal of thermophysics and heat transfer, Vol. 13, No. 4, 1999, pp. 450-459.
[8] Braga, W.F., M.B. Mantelli, and J.L.F. “Azevedo. Approximate analytical solution for onedimensional ablation problem with time-variable heat flux.” in AIAA Thermophys. Conference. 2003.
[9] Kuo, K.K. and S.T. Keswani, "A Comprehensive Theoretical Model for Carbon-Carbon Composite Nozzle Recession," Combustion Science and Technology, Vol. 42, No. 3-4, 1985, pp. 145-164.
[10]Thakre, P. and V., Yang, "Chemical Erosion of CarbonCarbon/Graphite Nozzles in Solid-Propellant Rocket Motors," Journal of Propulsion and Power, Vol. 24, No. 4, 2008, pp. 822-833.
[11] Bianchi, D., Nasuti, F., and Martelli, E., "Coupled Analysis of Flow and Surface Ablation in Carbon-Carbon Rocket Nozzles," Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 46, No. 3, 2009, pp. 492-500.
[12] Bianchi, D. and F. Nasuti, "Analysis of Carbon-Carbon Nozzle Erosion with Shape-Change Effects in Full-Scale Solid-Rocket Motors," Journal of Propulsion and Power, Vol. 28, No. 4, 2012, pp. 820-830.
[13] Riise, J.A.K., Computer Code for Thermal Analysis of Rocket Motors. 2008.
[14] Mohammadiun, H. and M. Mohammadiun, “Numerical Modeling of Charring Material Ablation with Considering Chemical-Reaction Effects, Mass Transfer and Surface Heat Transfer.” Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 38, No. 9, 2013. pp. 2533-2543.
[15] Ghaderi Dehkordi, Y., Investigation of the Effect of Reinforcement on Thermo-Physical Properties of Ablative Heat Shields,” Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 6, No. 1& 2, 2010, pp.55-65 (In Persian).
[16]  Peng, Li-na, Guo-qiang He, Jiang Li, Lei Wang, and Fei Qin. "Effect of combustion gas mass flow rate on carbon/carbon composite nozzle ablation in a solid rocket motor." Carbon, 50, no. 4, 2012, pp.1554-1562.
[17] Mohan Kumar, L., K.M. Usha, E. N. Anandapadmanabhan, and P. Chakravarthy., "Development of a Novel Ablative Composite Tape Layup Technology for Solid Rocket Motor Nozzle and Liquid Engine Liners." In Materials Science Forum, vol. 830, pp. 417-420. Trans Tech Publications, 2015.
[18] Kato, Sumio, Keiichi Okuyama, Kenta Gibo, Takuma Miyagi, Toshiyuki Suzuki, Kazuhisa Fujita, Takeharu Sakai, Seiji Nishio, and Akihiro Watanabe. "Thermal Response Simulation of Ultra Light Weight Phenolic Carbon Ablator by the Use of the Ablation Analysis Code." Transactions of The Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan 10, no. ists28 (2012): Pe_31-Pe_39.
[19] Sun, Lin, Fu Ting Bao, Wei Shi, and Hao Xu. "Coupled Fluid, Thermal and Structural Analysis of Nozzle in Solid Rocket Motor." In Applied Mechanics and Materials, vol. 482, pp. 297-301. Trans Tech Publications, 2014.
[20]Kulhanek, Sarah Logan. "Design, Analysis, and Simulation of Rocket Propulsion System." PhD diss., University of Kansas, 2012.
 [21]Anderson Jr, J. D., Computational fluid dynamics the basic with applications, McGraw-Hill, New York,revised edition 1995.
[22] Kargar, Ali. "Numerical analysis of supersonic-subsonic flow in the convergent-divergent nozzle along with the shock and comparison with analytical results." vol-2, 2009.
[23]Hauser, Jochem. "Modern Introduction to Grid Generation." COSMASE Shortcourse Notesk EPF Lausanne, Salzgitter, Deutschland (1996).
[24] Cross, Peter G., and Iain D. Boyd. "Two-Dimensional Modeling of Ablation and Pyrolysis with Application to Rocket Nozzles." In 46th AIAA Thermophysics Conference, p. 3383. 2016.
[25] Moukalled, F., L. Mangani, and M. Darwish. "The finite volume method in computational fluid dynamics." An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab, 2016, pp. 3-8.
[26] Kato, Sumio, Keiichi Okuyama, Kenta Gibo, Takuma Miyagi, Toshiyuki Suzuki, Kazuhisa Fujita, Takeharu Sakai, Seiji Nishio, and Akihiro Watanabe. "Thermal Response Simulation of Ultra Light Weight Phenolic Carbon Ablator by the Use of the Ablation Analysis Code." Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan 10, No. Ists 28 (2012): Pe_31-Pe_39.
[27] Bucchi A, Congiunti A, Bruno C. Investigation of Transpiration Cooling Performance in Lox/Methane Liquid Rocket Engines.
[28]Ewing M.E., T.S., Laker and D.T. Walker, “Numerical modeling of ablation heat transfer.” Journal of Thermophysics and Heat Transfer, Vol. 27, No. 4, 2013 Sep 19615-32.
[29] Rovenski, V., Modeling of Curves and Surfaces with MATLAB. Springer Science+ Business Media, LLC 2010, 2010.
[30] Ahmad, Rashid A. "Convective heat transfer in the reusable solid rocket motor of the space transportation system." Heat transfer engineering, Vol. 26, No. 10, 2005, pp.30-45.