طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهوارة متقارن با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای و چرخش محدود حول محور یاو

ح. بلندی؛ ب. قربانی واقعی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این مقاله طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهوارة متقارن با پایدارسازی گرادیان جاذبه‌ای چنان طراحی می‌شود که ضمن تأمین دقت پایداری مورد نیاز، بتوان ماهواره را با چرخشی محدود حول محور یاو چرخاند. دینامیک رفتار ماهواره و اثرات کوپلی بین محورهای مختلف ماهواره چنان مدل‌سازی می‌شوند که نسبت ممان اینرسی ماهواره، سرعت زاویه‌ای حول محور ...  بیشتر

طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چندمرحله ای براساس بهینه سازی ترکیبی پارامترهای اصلی طراحی

م. میرشمس؛ ح. کریمی؛ ح. ناصح

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  هدف این مقاله ارائة روش طراحی مفهومی موشک حامل براساس بهینه کردن ترکیب پارامترهای اصلی طراحی آن است. به منظور بهینه کردن پارامترهای اصلی طراحی، 10 زیرالگوریتم در این روش طراحی ارائه و به اجرا درآمده‌اند. در نتیجة به‌کارگیری روش فوق، توزیع جرم بین مراحل با هدف حمل بیشترین جرم محموله به مدار، تغییرات زاویة پیچ در طول مسیر حرکت با هدف ...  بیشتر

کنترل وضعی یک ماهوارة کوچک با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی با لحاظ بهینه‌سازی مصرف توان الکتریکی

م. محمدی مقدم؛ ا. سلیمی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این مطالعه با مدل‌سازی دینامیکی یک ماهواره کوچک در رده ماهواره مصباح، معادلات حالت وضعی ماهواره را به دست آورده ایم. در این مدل گشتاورهای آیرودینامیکی و تشعشعات خورشیدی به‌عنوان گشتاور اغتشاشی و گشتاور گرادیان جاذبه به‌عنوان گشتاور پایدارساز (کنترل غیرفعال) و گشتاور مغناطیسی به‌عنوان گشتاور کنترلی فعال در نظر گرفته شده است. ...  بیشتر

طراحی بهینة چند موضوعی یک ماهواره بر سبک از روش تحلیل حساسیت سیستم

م. ابراهیمی؛ ج. جدی؛ ج. روشنی یان

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این پژوهش روش تحلیل حساسیت سیستم برای بهینه‌سازی طراحی مفهومی چندموضوعی یک ماهواره‌بر دومرحله‌ای سوخت جامد توسعه یافته است. بدین منظور از میان ساختارهای گوناگون، ساختاری با سه موضوع مسیر، پیشرانش و هندسه با چیدمان مناسب انتخاب شده است. همچنین تابع هدف، قیود و متغیرهای طراحی در سطح سیستم و موضوعات معرفی شده‌اند. برای ساختار ...  بیشتر

بررسی تأثیر فعالیت‌های خورشیدی، ضریب پسا و جریان‌های اتمسفری بر نرخ کاهش ارتفاع یک ماهوارة کم‌ارتفاع

ط. عبدالهی؛ ع. جهانگیریان؛ ا. نقاش

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این مقاله تأثیرتخمین فعالیت‌های آتی خورشیدی، ضریب پسا و جریان‌های اتمسفری بر نرخ کاهش ارتفاع و عمر مداری یک ماهوارة کم‌ارتفاع بررسی می‌شود. برای این منظور از تخمین‌گر مداری استفاده شده که صحت عملکرد آن توسط نرم‌افزارSatellite Tool Kit تأییدشده است. در تحلیل موقعیت از پارامترهای غیرتکین مدار استفاده شده و با توجه به ارتفاع پروازی ماهواره‌های ...  بیشتر

بررسی اثرات دما، تابش و تشعشع بر مشخصه‌های الکتریکی سلول خورشیدی و دریافت حداکثر توان از یک پانل خورشیدی با استفاده از سیستم ردیاب نقطة ماکزیمم توان

م. طاهربانه؛ ع. فاسونیه چی؛ ش. کرباسیان؛ ر. امجدی فرد

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این مقاله اثرات عوامل مداری‌ـ محیطی بر دریافت حداکثر توان از سلول‌های خورشیدی سیلیکانی درمدارهای مختلف بررسی شده است. بررسی شامل اثرات تشعشع، تابش و حرارت بر مشخصه‌های الکتریکی سلول در دو مدار GEOو LEOاست. افزودن اثر تشعشع به مدل تک‌دیودی سلول، پیاده‌سازی مدل توسط نرم‌افزار MATLAB، تأیید مدل با داده‌های موجود، شبیه‌سازی اثر تشعشع ...  بیشتر

ملاحظات به‌کارگیری سیستم‌های تله‌متری و موقعیت‌یاب جهانی در راکت‌های کاوش

ب. بهشتی برومند؛ ا. قنبریان؛ ز. صادقی گیوی؛ ا. احمدلو؛ ک. رئیسی؛ م. بهرامی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1387

چکیده
  در این مقاله استفاده از سیستم موقعیت‌یاب جهانی تجاری و سیستم تله‌متری در یک محمولة تحقیقاتی راکت کاوش مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم موقعیت‌یاب جهانی عبارت است از دریافت‌کنندة جی‌پی‌اس و سیستم‌های آنتن خاص این مأموریت. سیستم تله‌متری عبارت است از فرستندة داده، گیرندة داده، آنتن‌ها و غیره. هر سیستمی پس از طراحی و ساخت، تحت ...  بیشتر