مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایههای خورشیدی بازشونده در ماهوارةLEO

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  آرایه‌‌های خورشیدی منبع اولیة تأمین توان مورد نیاز در برخی از ماهواره‌ها هستند. مشخصات سلول‌‌های خورشیدی نظیر جریان، ولتاژ و توان تولیدی توسط سلول‌‌های خورشیدی به دما وابسته است. بنابراین به منظور ایجاد شرایط کاری بهینه برای آرایه‌‌های خورشیدی، لازم است از یک سو دمای کاری سلول‌ها در محدودة مطلوب نگهداری شود و از سوی دیگر امکان ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره برای تصویربرداری استریو، با تلفیق مانورهای طولی و عرضی

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری؛ بهمن قربانی واقعی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در این مقاله، روش‌هایاصلی تصویربرداری استریو توسطماهواره‌هایپیشرفته شامل روش طولی (Along-track)و روش عرضی(Across-track)‌بیان می‌شود و پس از بررسی مزایا و معایب آنها، یک روش نوین تصویربرداری استریو مطرح خواهد شد. روش پیشنهاد شده، تلفیقی از دو روش طولی و عرضی است. بنابراین با استفاده از این روش ماهواره در تصویربرداری استریو می توان از مزایای ...  بیشتر

نرم‌افزار طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چند مرحله ای (LVCD) با نگرش چند پارامتری

مهران میرشمس؛ حسن کریمی؛ حسن ناصح

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  هدف از این مقاله، معرفی نرم‌افزار طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چند مرحله‌ایLVCDاست. این نرم‌افزار، برای پایین‌آوردن هزینه چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر زمانی در فاز طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع تهیه شده است. کاربر با آموزش اولیةنرم‌افزار و آشنایی با مفاهیم اولیه طراحی و همچنین معادلات جرمی- انرژتیک موشک حامل، به آسانی ...  بیشتر

طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایدارسازی گرادیان جاذبهای به منظور جهتگیری به سمت خورشید

حسین بلندی؛ بهمن قربانی واقعی؛ فرهاد فانی صابری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با پایداری گرادیان جاذبه‌ای به منظور جهت‌گیری دائم به سمت زمین و ایجاد پایداری به نسبت ممان اینرسی زیاد نیاز دارد. در چنین ماهواره‌هایی، نسبت ممان اینرسی بسیار زیاد سبب کوچک‌شدن بدنة اصلی ماهواره و کاهش قابلیت‌های مأموریت می‌شود. در این مقاله، نسبت ممان اینرسی به‌وسیلة یک فرمول بسته بر اساس فعالیت‌های ...  بیشتر

انتقال مداری بهینه با تراست کم با استفاده از روش همنشانی مستقیم

رضا جمیل نیا؛ ابوالقاسم نقاش

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در مقالة حاضر، رویکرد جدیدی برای حل مسئلة انتقال مداری بهینه با تراست کم پیشنهاد می‌شود. در این رویکرد، مسئلة بهینه‌سازی مسیر انتقال مداری بهینه، با المان‌های مداری اعتدالی اصلاح‌شده تعریف می‌گردد. برای حل این مسئله، از روش هم‌نشانی مستقیم که یک روش عددی کارا برای حل مسائل کنترل بهینه است، استفاده می‌شود. با استفاده از این روش، ...  بیشتر

کاربرد روش اجزای محدود در دامنة زمان برای تعیین مسیرهای بهینة پرواز فضاپیما با رانش محدود

سید احمد فاضل زاده حقیقی؛ غلامعلی ورزندیان

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در این مقاله، مسیرهای بهینه حرکت هر فضاپیما تحت رانش محدود با به‌کارگیری روش اجزای محدود در دامنة زمان مدل‌سازی و ارائه شده است. در ابتدا، با توجه به معادلة گرانش نیوتن، معادلات فضای حالت حرکت فضاپیما با رانش محدود ارائه شده و سپس با در نظر گرفتن تابع عملکرد حداقل زمان مسئلة کنترل بهینه تنظیم شده است. همچنین با گسسته‌سازی مسئله در ...  بیشتر

کنترل وضعیت ماهوارة الاستیک با استفاده از ترکیب کنترلر ∞H و مدلغزشی

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی یان؛ علی غفاری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  ماهواره‌های سنجش از دور که عکس‌هایی با دقت تفکیک مکانی بالا تولید می‌کنند نیازمند دقت کنترلی بالا از مرتبة کوچک‌تر از 1/0 درجه هستند. بسیاری از ماهواره‌ها به‌منظور تولید توان مورد نیاز مجبور به استفاده از آرایه‌های خورشیدی بازشونده هستند که به دلیل محدودیت‌های جرمی از آلیا‍ژهای سبک ساخته می‌شوند. این آرایه‌ها به دلیل گشتاورهای ...  بیشتر

طراحی و ساخت آنتن F معکوس روی راکت کاوش برای ارسال تله متری

فاطمه صادقی کیا؛ سمانه امینی؛ کامران رئیسی؛ محسن بهرامی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1387

چکیده
  در این مقاله، روش طراحی و ساخت آنتن Fمعکوس (Inverted F antenna)، که به‌منظور برقراری ارتباط بین فرستندة تله‌متری راکت کاوش با ایستگاه زمینی، بر روی راکت کاوش نصب می‌شود تشریح می‌گردد. الگوی (pattern) تشعشعی آرایه‌ای و میزان انرژی برگشتی (Return loss) آنتن‌های Fمعکوس روی یک سطح استوانه‌ای فلزی با دماغة مخروطی شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده است. شبیه‌سازی ...  بیشتر