طراحی و شبیه‌سازی لینک رادیویی تله‌متری فضایی برای یک جسم پرنده با مانور سریع

شاهرخ مرزبان؛ کمال محامدپور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  عملکرد بخش‌های مختلف اجسام پرنده همچون هواپیما، موشک و فضاپیما در حین مانورهای واقعی پرواز با سیستم تله‌متری آزمایش می‌شود. به منظور بررسی و بهبود اثرات مخرب مانورهایی که جسم پرنده در حین پرواز بر روی لینک رادیویی تله‌متری فضایی دارد، نیاز به دانستن زوایای ارتباطی لحظه‌ای بین آنتن گیرندة تله‌متری و آنتن فرستندة نصب‌شده برروی ...  بیشتر

طراحی عملگر ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال برای یک میکروماهواره و تست و ارزیابی آن

علیرضا آقالاری؛ احمد کلهر؛ سید مهدی دهقان؛ عادل عابدیان

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله روند طراحی عملگر ژایروی کنترل ممان تک‌جیمبال برای انجام مانوری مشخص و سریع در یک میکروماهواره خاص به طور کامل تشریح شده‌است و بر اساس آن یک نمونه ساخته و در نهایت نتایج تست ارائه می‌شود. طراحی مکانیزم عملگر بر اساس سادگی، راستای گشتاور تولیدی و حجم و وزن کمتر انجام گرفته است. برای کنترل سرعت چرخ طیار از یک موتور DCو برای ...  بیشتر

تحلیل سیستم موقعیت‌دهی تصادفی اجسام برای شبیه‌سازی شرایط کم‌وزنی

محمد طاهای ابدی؛ حامد کاشانی؛ نادر آریایی‌فر

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  این مقاله به بررسی سینماتیکی سیستمی می‌پردازد که برای ایجاد شرایط کم‌وزنی در سطح زمین استفاده می‌شود. این سیستم شامل دو قاب عمود برهم و سطحی برای نصب نمونة آزمایشگاهی است. قاب‌ها حول دو محور عمود برهم و با سرعت زوایه‌ای تصادفی دوران داده می‌شود که منجر به تغییر پیوستة راستای بردار جاذبة زمین از دیدگاه ذرات نمونة آزمایشگاهی می‌شود. ...  بیشتر

ارائة مدل برنامه‌ریزی و رشد قابلیت اطمینان برای یک ماهواره‌بر به همراه ملزومات و روش‌های پیاده‌سازی آن

زهره مهرافروز؛ سیاوش رادپور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله به مطالعة مفاهیم رشد قابلیت اطمینان و بررسی روش‌های مدل کردن آن پرداخته شده‌است و یک مدل رشد قابلیت اطمینان برای ماهواره‌برها پیشنهاد شده است. در مورد نحوة به‌دست آوردن پارامترهای مدل رشد در قالب یک مثال عددی توضیحاتی آورده شده است. روشی برای محاسبة قابلیت اطمینان اولیه برای ماهواره‌بر آورده شده‌است و هم‌چنین روشی ...  بیشتر

مانور سه‌محورة ماهوارة الاستیک همراه با کنترل فعال ارتعاشات

محمد سینجلی؛ جعفر روشنی‌یان؛ علی غفاری

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله، معادلات حرکت وضعی مانور سه‌محورة ماهوارة الاستیک- با استفاده از روش اجزای محدود برای بیان جابه‌جایی ضمیمة الاستیک - استخراج شده است. به‌منظور انجام مانور وضعیت، یک کنترلر برای مانور وضعیت ماهواره طراحی شده است و کنترلر جداگانه‌ای برای حذف ارتعاشات ضمیمه الاستیک که به‌دلیل عملکرد سیستم کنترل وضعیت ایجاد می‌شود، ...  بیشتر

مطالعة تجربی مشخصات اسپری یک نوع صفحه انژکتور موتور موشک سوخت مایع با استفاده از نتایج تست سرد

فتح اله امی؛ امیر کارگر؛ سید مصطفی حسینعلی پور

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  پاششبهینةانژکتورهاوتوزیعیکنواختدبیسوختدر صفحةانژکتورموتور موشک سوخت مایعازپارامترهای اساسی درتعییننیروی پیشرانشو پایداری احتراقاست. عبور هر دو سیال عامل احیاکننده و اکسیدکننده در انژکتورهای دو مؤلفه باعث می شود که بتوان بدون افزایش قطر صفحة انژکتور دبی سیال سوخت را افزایش داد که این امر موجب بالارفتن فشار گازهای حاصل از احتراق ...  بیشتر

شبیه‎سازی دینامیکی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

ایمان‏ شفیعی نژاد؛ علیرضا نوین ‏زاده؛ ناصر رهبر؛ مهدی اصغری؛ علیرضا نوین ‏زاده

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله‎‎به بررسی شبیه‎سازی انفجار و پخش پس‌ماند‎های فضایی ناشی از آن در فضا پرداخته شده است. این شبیه‎سازی چگونگی پخش‎شدن و قرارگیری ذرات و محل قرارگیری آن‎ها در مدارهای اطراف زمین در طی زمان‎های مختلف رامورد بررسی قرار می‎دهد. این شبیه‎سازی با استفاده از قوانین مدارهای کپلری و در نظر گرفتن اغتشاشات مداری انجام ...  بیشتر

الگوریتم افزایش قابلیت عملکردی یک ماهواره‌بر با استفاده از بوسترهای سوخت جامد

مهران نصرت‌الهی؛ وحید بلوچستانی؛ امیرحسین آدمی دهکردی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  در این مقاله به بررسی الگوریتمی برای افزایش قابلیت عملکرد یک ماهواره‌بر به وسیلة بوسترهای سوخت جامد پرداخته می‌شود. نمونه‌های بسیاری از ماهواره‌برها طراحی و تولید شده‌اند که دارای قابلیت عملکرد محدود بوده‌اند. ولی در زمانی که نیاز به افزایش قابلیت بوده است، یکی از راه حل‌هایی که به طور یکسان در مورد آنها مورد استفاده قرار گرفته، ...  بیشتر