حل بهینة مسئلة راندوو و لنگرگیری درگیر فضاپیما با رویکرد شبه‌طیفی گاوسی و خطی‌سازی گام به گام

سیدحسین پورتاکدوست؛ روزبه مرادی؛ رضا کامیار

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 1-16

چکیده
  در این مقاله، حل بهینة مسئلة غیرخطی و درگیر راندوو و لنگرگیری دو فضاپیما به صورت نامقید و همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. در غالب کارهای انجام شدة قبلی، دو مسئلة راندوو و لنگرگیری به صورت دو فرآیند مجزا انجام شده است و تاکنون مسئلة طراحی کنترلر بهینه برای حرکات توأم انتقالی و دورانی فضاپیمای رهگیر صورت نگرفته است. از طرفی شرایط متنوعی ...  بیشتر

طراحی الگوریتم تخمین وضعیت یک ماهوارة LEO با استفاده از روش تطبیقی مدل‌های چند گانه و مقایسة آن با فیلتر کالمن توسعه‌یافته

حسین بلندی؛ فرهاد فانی صابری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 17-26

چکیده
  در این مقاله یکساختار جدید برای تخمین وضعیت با دقت بالا برای ماهواره‌های سنجش از دور و مبتنی بر روش های تطبیقی مدل‌های چند گانه (Multiple Model Attitude Estimation) طراحی می گردد. در ساختار الگوریتم تخمین وضعیت ارائه شده, مسئلة خطی سازی در هر لحظه که در روش فیلتر کالمن توسعه یافته انجام می‌گیرد به خطی‌سازی در نقاط کار کمتری کاهش می‌یابد که این مسئله ...  بیشتر

ارائة یک روش تطابقی جهت استخراج ستارگان از تصاویر رقومی نجومی

محمد علی شریفی؛ فرهاد صمدزادگان؛ سعید فرزانه

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 27-38

چکیده
  امروزه، با در اختیار قرارگرفتن دوربین‌های رقومی با دقت هندسی و رادیومتریک بالا، فصل جدیدی در به‌کارگیری نجوم ژئودتیک در کاربردهای مختلفی نظیر تعیین وضعیت ماهواره، مختصات نجومی و مؤلفه‌های انحراف قائم، تحت عنوان نجوم ژئودتیک بینایی- مبنا گشوده شده است. در روش‌های اخیربا استفاده از یک CCDمناسب و به‌کارگیری تلسکوپی مناسب می‌توان ...  بیشتر

ارزیابی اثرات تغییر پارامترهای مداری بر تعیین مشخصات منابع انرژی و کارایی آنها در زیرسیستم توان الکتریکی ماهواره‌های LEO

امید شکوفا؛ محسن طاهربانه

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 39-49

چکیده
  این مقاله به بررسی اثرات تغییر پارامترهای مداری و ارزیابی اهمیت آن در طراحی اولیة ماهواره می‌پردازد. بدین منظور گروهی از مأموریت‌های LEOبا دو هدف اصلی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. هدف اول، شناخت انواع و ساز و کارهای تأثیرات ناشی از تغییر پارامترهای مداری بر عملکرد منابع انرژی در زیرسیستم توان الکتریکی است. هدف دوم، ارزیابی میزان این ...  بیشتر

بهینه‌سازی مقید مسیر حامل‌های فضایی با استفاده از منحنی‌های اسپلاین و بزییر

امیر توکلی؛ مهدی نیکوسخن لامع؛ جعفر روشنی‌یان؛ مهران میرشمس

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 51-60

چکیده
  طراحی مسیر حامل‌های فضایی از مسائلی است که لزوم استفاده از بهینه‌سازی در آن بسیار حائز اهمیت می‌باشد. انجام بهینه‌سازی با استفاده از حل مسئله کنترل بهینه منجر به یک مسئله با شرایط مرزی مجزا شده که حل آن فقط به‌صورت عددی ممکن است. از طرفی ایجاد مسئله کنترل بهینه برای مدل‌های پیچیده کاری بسیار مشکل و حتی غیرممکن است و بنابراین بهینه‌سازی ...  بیشتر

طراحی و ساخت نمونة آزمایشگاهی چرخ عکس‌العملی ماهواره

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ مهران میرشمس؛ امیرعلی نیک‌خواه

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 61-68

چکیده
  در این مقاله گزارشی از مدل‌سازی، طراحی و ساخت و همچنین تست‌های یکی از مهمترین عملگرهای فعال در سیستم کنترل وضعیت ماهواره یعنی چرخ عکس‌العملی ارائه شده است. با توجه به نیازمندی‌های ماموریت از جمله گشتاور ماکزیمم و دقت مورد نیاز جهت کنترل وضعیت یک شبیه‌ساز ماهواره و همچنین محدودیت‌های تعریف شده از جمله محدودیت‌ توان، ولتاژ و جریان ...  بیشتر

مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان موتور راکت به روش تحلیل درخت خطا

مهدی کرباسیان؛ احمد باقری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 69-73

چکیده
  شناسایی انواع خرابی سیستم‌ها به‌خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبة قابلیت اطمینان آنها قبل از به‌کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم‌ها ایفا می‌کند. روش تحلیل درخت خطا FTAیک ابزار تشخیصی بسیار قوی برای تحلیل سیستم‌های پیچیده است که به عنوان یک روش کمک‌کننده در اصلاح طراحی به کار می‌رود.بر همین اساس، در این مقاله ...  بیشتر

Flight Path Angle Steering with Lambert Guidance Reference

R Zardashti؛ M Bagherian

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 75-79

چکیده
  In this paper a new guidance technique for ballistic missiles and launch vehicles is proposed. Generally the Lambert guidance is used to generate missile nominal (correlated) parameters through powered flight to put it in a ballistic flight path. Because of uncertainties and undesired factors, the nominal position and velocity obtained by Lambert technique need to be followed in actual flight. In this paper the Flight Path angle Steering (FPS) procedure is used to accomplish the tracking of nominal parameters. The numerical simulations indicate that the integrated procedure is a cost-effective ...  بیشتر