شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در این پژوهش یک سامانة پیشران فضایی خاص که شامل موتور سوخت مایع، مخازن سوخت و اکسید کننده و سیستم فشار گذاری مربوطه است، به صورت دینامیکی و غیرخطی مدل‌‌‌سازی و شبیه‌سازی شده است. در یک سامانة پیشران، شناخت عملکرد سامانه بسیار ضروری است، چراکه اگر بتوان با شبیه‌سازی دینامیکی سامانه به صورت قابل قبولی رفتار اجزا را در رژیم گذرا و ...  بیشتر

توسعة یک روش هدایتی صریح در مأموریت‌های اصلاح مسیرحرکتی ماژول‌های زیرمداری

علیرضا عالمی‌نائینی؛ جعفر روشنی‌یان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  هدف از مقالة حاضر، تدوین یک قانون هدایتی صریح برای مسائلی با ماهیت تغییر یا اصلاح مسیر حرکت ماژول‌های زیرمداری است. روش مورد استفاده، مبتنی بر حل مسئلة لامبرت بوده و از این رو، دو روش کارآمد در این حوزه معرفی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار خواهد گرفت. بر این اساس یک سناریوی هدایت معرفی شده و در مسئله تحت بررسی به‌کار گرفته می‌شود. ...  بیشتر

افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در این مقاله، رویة پیش‌بینی موقعیت ماهواره بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته و با مدنظر قرار دادن ملاحظات سخت‌افزاری پیاده‌سازی و در عین حال حصول دقت مطلوب در فرآیند تعیین موقعیت ماهواره مورد بررسی قرار گرفته است.در این راستا ابتدا نیروهای شاخص و مؤثر بر دینامیک مداری ماهواره مدلسازی و روابط غیرخطی حاکم بر حرکت مداری ماهواره ارائه ...  بیشتر

ارزیابی حل معادلات لایه‌مرزی و روابط تقریب مهندسی در گرمایش آیرودینامیکی اجسام متقارن محوری بازگشتی

رامین کمالی مقدم؛ سحر نوری؛ محمدرضا سلیمی؛ مجتبی شیدا؛ سیدامیر حسینی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در فرآیند طراحی، هنگامی‌که از یک حلگر برای تحلیل اجسام بازگشتی ماورای‌صوت استفاده شود، داشتن سرعت بالای محاسباتی در کنار دقت مناسب نتایج از نکات کلیدی محسوب می‌شود. در تحقیق حاضر، نتایج حاصل از حل معادلات لایه‌مرزی آرام با استفاده از روش ماتریس انتگرالی و استفاده از روابط تقریب مهندسی در تخمین گرمایش آیرودینامیکی حول اجسام ماورا‌ی‌صوت ...  بیشتر

طراحی مسیر رفت و برگشتی به نقطة لاگرانژی L1 سیستم زمین- ماه

مهدی جعفری‌ندوشن؛ علیرضا نوین‌زاده

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در این مقاله به طراحی مسیر رفت از مدار پارک زمینی به مدار هاله‌ای حول نقطة لاگرانژی سیستم زمین- ماه و مسیر بازگشتی آن از مدار هاله‌ای به زمین پرداخته شده است. از نکات مهم در طراحی مسیر در مسئله سه جسم، برآورده شده قیدها و شرایط مرزی در ابتدا و انتهای مسیر است، لذا با یک مسئله با شروط مرزی مواجه هستیم. قیدهای درنظر گرفته شده در این مقاله، ...  بیشتر

بررسی و محاسبة آسیب پرتویی ناشی از طیف پرتوهای خورشیدی بر ساختار کریستالی قطعات نیمه‌هادی

ابوالفضل اسماعیلیان؛ سید امیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ علی پهلوان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  محیط فضایی به علت وجود گسترة وسیعی از تشعشعات فضایی نگرانی‌هایی را در کارکرد صحیح سیستم‌های الکترونیکی و تجهیزات مورد استفاده در فضا ایجاد کرده است. بنابراین با توجه به حساسیتی که این قطعات به تشعشعات دارند، برای تمام قطعات این سیستم‌ها یا در مرحلة ساخت یا در فاز طراحی، نکات و تکنیک‌های مقاوم‌سازی در برابر اثرات تابشی صورت می‌گیرد ...  بیشتر

طراحی و شبیه‌سازی هادی‌های مغناطیسی برای بهبود مشخصات آنتن‌های ماهواره و کاهش اثرات تششعات فضایی

میرشهرام حسینی‌پناه؛ فریدون عبدالله میانجی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  در این مقاله، به‌منظور بهبود عملکرد آنتن‌های ماهواره، استفاده از سطوح با امپدانس بالا پیشنهاد می‌شود. سطوح با امپدانس بالا اغلب با نام هادی‌های مغناطیسی مصنوعی شناخته می‌شوند. هادی مغناطیسی طراحی‌شده، شامل آرایه‌ای از سطوح انتخابگر فرکانسی JC-FSS است که با چهار پایة رسانا به صفحة زمین متصل می‌شود. کلیة قطعات رسانای آن از جنس آلومینیوم ...  بیشتر

طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی سیستم دزیمتری فضایی OSL

عاطفه آقایی؛ حسین صادقی؛ حسین جهانبخش؛ رضا طاهری؛ آسیه موسوی؛ علی‌محمد نیکو

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  سیستم دزیمتری OSLاولین بار در سال 1963معرفی و از سال 2005 به‌عنوان یکی از سیستم‌‌های دزیمتری فضایی در مأموریت‌های مختلف فضایی استفاده شده است. در این پژوهش سعی شده تا برای اولین بار در ایران این سیستم دزیمتری در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شود. اساس این تکنیک، پدیدة کوانتومی گسیل لومینسانسی است که از طریق تحریک، توسط چشمه نوری حاصل می‌شود. ...  بیشتر