دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 19، تابستان 1393 (شماره پیاپی 19) 
3. عملکرد مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌ پرتابی

فائزه راثی مرزآبادی؛ رضا مشکانی؛ حسین پوریاوی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی


8. قرائت خودکار یک جایروکامپس تجاری با استفاده از پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی

بهمن شهگلی؛ پیمان معلم؛ مسعود کاوش‌تهرانی؛ شهرام پروین‌جهرمی؛ سیدامین حسینی