دوره 17 (1403)
دوره 16 (1402)
دوره 15 (1401)
دوره 14 (1400)
دوره 13 (1399)
دوره 12 (1398)
دوره 11 (1397)
دوره 10 (1396)
دوره 9 (1395)
دوره 7 (1393)
دوره 6 (1392)
دوره 5 (1391)
دوره 4 (1390)
دوره 3 (1389)
دوره 2 (1388)
دوره 1 (1387)
مقایسة روش‌های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای

احمد ایزدی پور؛ بهزاد اکبری؛ علیرضا شریفی؛ میثم یوسف زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 1-10

چکیده
  در این مقاله، تصحیح هندسی تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. در روش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی، پیکسل‌ها از پارامترهای مداری ماهواره و شرط هم‌خطی استفاده می‌شود. در روش غیر مستقیم، نقاط کنترل زمینی برای این منظور به‌کار گرفته می‌شود. پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل‌ها، ...  بیشتر

کنترل تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی

دانیال بوستان؛ سید کمال حسینی ثانی؛ ناصر پرویز

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 11-17

چکیده
  در این مقاله، به طراحی کنترل­کنندة تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به منظور ردیابی مسیر مورد نظر و با درنظر گرفتن آسیب ضرب‌شوندهدر عملگر پرداخته شده است. برای این منظور از روش معکوس دینامیک غیرخطی استفاده شده و به دلیل عدم وجود تکینگی در نمایش وضعیت به کمک کواترنیون­ها، استفاده از آنها در دستور کار قرار گرفته است. پایداری سیستم حلقه ...  بیشتر

تأثیر فاصلة زمانی بین نقاط مشاهده شدهاز مسیر ماهواره ‌بر تعیین اولیة مدار آن

حسین طهماسبی؛ مجید لشکان پور؛ ابوالفضل ملکی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 19-26

چکیده
  تعیین اولیة مدار اشیای فضایی ناشناس، مانند ماهواره‌های پرتاب شده به فضا توسط دیگر کشورها و ماهواره‌های نظامی یا زباله‌های فضایی کاتالوگ نشده از الزامات فعالیت‌های فضایی است. بنابراین، با استفاده از اطلاعات موقعیت زاویه‌ای و زمان از رد ماهواره یا شیء مشاهده شده، که با رصد الکترواپتیکی حاصل می‌شود، می‌توان برآوردی نسبتاً دقیق ...  بیشتر

ترکیب الگوریتم‌های گرادیانی و تکاملی برای بهبود عملکرد بهینه‌سازی مشارکتی

حسین دارابی؛ جعفر روشنی‌یان

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 27-39

چکیده
  بهینه‌سازی مشارکتی یکی از روش‌های بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی دو سطحی است،‌ که از سطح سیستم و سطح موضوع تشکیل شده و در حل مسائل پیچیدة مهندسی کاربرد دارد. به‌دلیل همگرایی سخت این روش در سطح موضوع و به علت نویزی بودن قیود سطح سیستم از طرفی و لزوم مینیمم‌کردن تابع هدف در سطح سیستم از طرف دیگر؛ در این روش بهینه‌سازی، طراح، ناگزیر از ...  بیشتر

بهبود دقت سامانة مکان­یاب تفاضلی با استفاده از پیشگویی فاکتورهای خطای مختصات مکان مرجع

محمدحسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمرزرین

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 41-56

چکیده
  سامانة مکان‌­یاب تفاضلی برای تعیین موقعیت دقیق نیازمند پیشگویی تصحیحات تفاضلی برای زمان­‌های آینده است. این سامانه از دو ایستگاه ثابت و متحرک تشکیل شده است. اگر ماهواره­‌های دو ایستگاه دقیقاً یکسان باشد، منابع خطا در دو ایستگاه تقریباً نزدیک به هم خواهد بود، در این حالت فاکتورهای مختصات مکان مرجع برای جبران خطای مکان­یابی ...  بیشتر

روش نوین ردگیری اتوماتیک ماهواره با اعمال پدیدة داپلر بر TLE

مهرزاد نصیریان؛ ساناز قائمی سردرودی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 57-65

چکیده
  در این مقاله به یک نوع روش ردگیری نوین اتوماتیک ماهواره توسط ایستگاه زمینی با کمک تغییر TLEاز طریق اندازه‌گیری فرکانس داپلر دریافتی پرداخته می‌شود. روش کار به این صورت است که با اندازه‌گیری فرکانس مرکزی سیگنال بیکن ارسالی توسط ماهواره و مقایسة آن با فرکانس داپلر محاسبه شده از روی TLE، میزان انحراف زمانی TLEاستخراج و پارامترهای مداری ...  بیشتر

طراحی آنلاین الگوریتم هدایت و کنترل یکپارچه بهینه ماهواره‌بر

سید حسین ترابی؛ جعفر روشنی‌یان؛ حمید عربشاهی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1394، صفحه 67-78

چکیده
  در این مقاله،  طراحی آنلاین الگوریتم هدایت و کنترل ماهواره‌بر با رویکرد یکپارچه‌سازی و بر مبنای کنترل بهینه ارائه شده است. مدل معادلات پرواز به صورت غیرخطی و در صفحة پرواز استخراج شده است که جهت حل آن بر مبنای روش حل عددی با ترکیب الگوریتم حل ابتدا به انتها ODEبا درنظرگیری شرایط اولیه برای متغیرهای حالت یکپارچه و متغیرهای کمکی و ...  بیشتر